Supplies - 356520-2020

Submission deadline has been amended by:  398621-2020
29/07/2020    S145

Polska-Włocławek: Rękawice jednorazowe

2020/S 145-356520

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku
Adres pocztowy: ul. Wieniecka 49
Miejscowość: Włocławek
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Kod pocztowy: 87-800
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: mgr Agnieszka Matczak – Referent ds. Zamówień Publicznych, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek.
E-mail: przetargi@szpital.wloclawek.pl
Tel.: +48 544129413
Faks: +48 544129432
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa rękawic medycznych – postępowanie II dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku

Numer referencyjny: DZP/68/2020
II.1.2)Główny kod CPV
18424300 Rękawice jednorazowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych nitrylowych, rękawic diagnostycznych nitrylowych do podajników, rękawic do działu sprzątania, rękawic do cytostatyków, rękawic chirurgicznych jałowych oraz rękawic chirurgicznych jałowych ortopedycznych i ginekologicznych przez okres 24 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy:

Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2.1–2.6 do niniejszej SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 1. Rękawice diagnostyczne nitrylowe

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
18424300 Rękawice jednorazowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL6 MAKROREGION PÓŁNOCNY
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Poz. 1 rękawice diagnostyczne nitrylowe op. 40 000.

Poz. 2 rękawice do procedur wysokiego ryzyka. op. 360.

Szczegółowy opis zawiera formularz asortymentowo-cenowy – załącznik 2.1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 2. Rękawice diagnostyczne nitrylowe do podajników

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
18424300 Rękawice jednorazowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL6 MAKROREGION PÓŁNOCNY
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Poz. 1 rękawice diagnostyczne nitrylowe do podajników op. 400.

Szczegółowy opis zawiera formularz asortymentowo-cenowy – załącznik 2.2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 3. Rękawice dla działu sprzątania

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
18424300 Rękawice jednorazowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL6 MAKROREGION PÓŁNOCNY
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Poz. 1 rękawice dla działu sprzątania op. 3 000.

Szczegółowy opis zawiera formularz asortymentowo-cenowy – załącznik 2.3 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 4. Rękawice do cytostatyków

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
18424300 Rękawice jednorazowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL6 MAKROREGION PÓŁNOCNY
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Poz. 1 rękawice do przygotowywania cytostatyków par 600.

Poz. 2 rękawice do podawania cytostatyków ochronne op. 48.

Szczegółowy opis zawiera formularz asortymentowo-cenowy – załącznik 2.4 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 5. Rękawice chirurgiczne jałowe

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
18424300 Rękawice jednorazowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL6 MAKROREGION PÓŁNOCNY
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Poz. 1 rękawice chirurgiczne, jałowe, lateksowe, bezpudrowe par 35 000.

Poz. 2 rękawice chirurgiczne, mikrochirurgiczne, jałowe, lateksowe, bezpudrowe par 35 000.

Poz. 3 rękawice chirurgiczne, syntetyczne, jałowe, neoprenowe, bezpudrowe par 48 000.

Szczegółowy opis zawiera formularz asortymentowo-cenowy – załącznik 2.5 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 6. Rękawice chirurgiczne ortopedyczne i ginekologiczne

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
18424300 Rękawice jednorazowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL6 MAKROREGION PÓŁNOCNY
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Poz. 1 rękawice chirurgiczne, ortopedyczne jałowe, lateksowe, bezpudrowe par 21 800.

Poz. 2 rękawice chirurgiczne, ginekologiczne o przedłużonym mankiecie, jałowe, lateksowe bezpudrowe par 3 600.

Szczegółowy opis zawiera formularz asortymentowo-cenowy – załącznik 2.6 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Badanie wystąpienia przesłanek wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi po ocenie ofert:

1) Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2) Po ocenie ofert Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp.

3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Etap składania oferty

1. JEDZ – oświadczenie wstępnie potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak przesłanek do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ, sporządzone w postaci elektronicznej, składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym – zasady określone w rozdziale XII SIWZ.

2. Formularz ofertowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ, sporządzony w postaci elektronicznej, składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej – zasady określone w rozdziale XII SIWZ.

3. Formularz asortymentowo-cenowy, zgodnie z załącznikiem nr 2.1–2.6 do SIWZ, sporządzony w postaci elektronicznej – zasady określone w rozdziale XII SIWZ.

4. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu (dalej jako „Podmiot Udostępniający”) na zasadach określonych w art. 22a uPzp, w celu dysponowania niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego Zamawiający wymaga przedłożenia:

a) zobowiązania Podmiotu Udostępniającego składanego w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem (w zakresie dokumentów dotyczących Podmiotu Udostępniającego poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Podmiot Udostępniający, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca), które będzie określało:

I. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

II. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

III. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

IV. ze zobowiązania Podmiotu Udostępniającego powinna wynikać gwarancja rzeczywistego dostępu wykonawcy do zasobów Podmiotu Udostępniającego;

b) w celu wykazania braku istnienia wobec Podmiotu Udostępniającego podstaw do wykluczenia, a także spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na zasoby Podmiotu Udostępniającego, wykonawca składa oświadczenie wstępne JEDZ wypełnione przez Podmiot Udostępniający zgodnie ze wzorem, który stanowiącym załącznik nr 3 do SWIZ sporządzone, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

5. Dowód wniesienia wadium wykonawca wnosi w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgodnie ze stanowiskiem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wniesienie dokumentu wadium w postaci elektronicznej powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału dokumentu.

6. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych) w przypadku podpisywania oferty przez osobę nie wpisaną do dokumentów rejestracyjnych. Pełnomocnictwo musi zawierać w szczególności ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Pełnomocnictwo należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej (...)

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

c) zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:

niniejszy warunek Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, dostawy w zakresie objętym przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 dostawę do każdej z części zamówienia w zakresie dostaw rękawic medycznych o wartości minimum PLN brutto:

tabela nr 2:

— część nr 1: 402 000,00 PLN,

— część nr 2: 5 486,00 PLN,

— część nr 3: 15 957,00 PLN,

— część nr 4: 1 782,00 PLN,

— część nr 5: 146 826,00 PLN,

— część nr 6: 30 764,00 PLN,

w ramach jednego kontraktu – odpowiednio w każdej części z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania oraz podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na kilka części, Zamawiający dopuszcza wykazanie się przez Wykonawcę jedną dostawą w ramach jednego kontraktu na wartość równą lub wyższą od sumy wartości wskazanych w ww. warunku obliczonych dla danych części, Np. w przypadku gdyby Wykonawca składał ofertę na część nr 1 oraz część nr 3 to może wykazać się doświadczeniem w wykonaniu co najmniej 1 dostawy w ramach jednego kontraktu na wartość co najmniej 417 957,00 PLN brutto.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wszelkie istotne postanowienia jakie zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa załącznik nr 4 – wzór umowy do SIWZ. Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy oraz określenie warunków tych zmian określa paragraf 11 wzoru umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/08/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 31/08/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, POLSKA, III piętro.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Uwaga

1. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

2. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne części. Poprzez ofertę częściową Zamawiający rozumie: ofertę zawierającą wszystkie pozycje w części zamówienia.

3. Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, które można udzielić jednemu wykonawcy.

4. Przedmiot zamówienia ma być dostarczony w opakowaniu producenta.

5. Wykonawca będzie dostarczał towar oznakowany na opakowaniach z następującymi danymi: nazwa towaru, ilość, data produkcji, data ważności do użytku, producent.

6. Zamawiający wymaga dokonania każdej dostawy przedmiotu zamówienia w terminie maksymalnie 5 dni roboczych.

7. Wykonawca musi zagwarantować dostępność oferowanego przedmiotu zamówienia przez cały okres obowiązywania umowy.

8. Zamawiający zastrzega, że podane w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 2.1–2.6 do SIWZ) przewidywane zapotrzebowanie (podane ilości) nie stanowią ilości gwarantowanych przez Zamawiającego, bowiem faktyczny zakres zamówień składanych przez Zamawiającego w czasie obowiązywania umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego uzależniony będzie od potrzeb Zamawiającego związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Jednakże zmniejszenie ilości asortymentu podanych w zał. nr 2.1–2.6 nie przekroczy 20 % ilości przewidzianej w zał. nr 2.1–2.6 dla danej części.

9. Dostarczony przedmiot zamówienia winien być zaopatrzony w etykietę handlową sporządzoną w języku polskim, zawierającą niezbędne informacje potrzebne do bezpiecznego używania dla bezpośredniego użytkownika. Jeśli oryginalna dokumentacja jest sporządzona w innym języku, to Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na język polski.

10. Wymagania do przedmiotu zamówienia i ważne dokumenty na potwierdzenie ich spełnienia (nie dotyczy części nr 4 poz. 1)

Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i do używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U.z 2017 r., poz. 211).

11. Zamawiający po wyłonieniu oferty najwyżej ocenionej wezwie Wykonawcę do złożenia aktualnych kart katalogowych potwierdzających wszystkie wymagane parametry, dotyczących zaoferowanego przedmiotu zamówienia w zakresie rękawic – na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 uPzp.

12. Raporty akredytowanej jednostki oceniającej z wyników badań, które to raporty i ich zakres zostały szczegółowo określone w poszczególnych formularzach asortymentowo-cenowych dla danego typu rękawic, stanowiących załączniki nr 2.1–2.6 – na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1uPzp.

13. Zamawiający wymaga badań producenta lub akredytowanej jednostki oceniającej potwierdzających parametry techniczne rękawic badanych zgodnie z normą EN 455 lub równoważną (tj. AQL, długość, grubość rękawic, zawartość protein, siła zrywu) – na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 uPzp.

14. cała komunikacja i korespondencja pomiędzy zamawiającym a wykonawcą odbywa się przy pomocy Środków komunikacji elektronicznej zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale XII SIWZ.

15. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek

We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED lub numerem postępowania).

16. Oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a, w tym jednolity dokument, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

17. Termin płatności 60 dni.

18. W niniejszym postępowaniu wymaga się wniesienia wadium wysokości określonej w tabela nr 3.

19. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800/03
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, który ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Zgodnie z art. 180 ustawy Prawo zamówień publicznych:

a) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

b) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

c) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

d) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3. Zgodnie z art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych:

a) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

b) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

c) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800/03
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/07/2020