Dostawy - 356537-2020

29/07/2020    S145

Polska-Kraków: Urządzenia komputerowe

2020/S 145-356537

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 675-000-21-18
Adres pocztowy: al. Mickiewicza 21
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-120
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Elżbieta Kapłańska, Maciej Młynarczyk (w zastępstwie)
E-mail: elzbieta.kaplanska@urk.edu.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.urk.edu.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.malopolska.pl/urkrakow,m,328902,2020.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa specjalistycznego sprzętu teleinformatycznego wraz z osprzętem do zarządzania infrastrukturą dla Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Numer referencyjny: DZP-291-2434/2020
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego sprzętu teleinformatycznego wraz z osprzętem do zarządzania infrastrukturą dla Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w ramach 7 zadań częściowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 do SIWZ tj. „Parametry techniczne przedmiotu zamówienia” (tabela), który został zamieszczony na stronie internetowej pod adresem: https://bip.malopolska.pl/urkrakow,m,328902,2020.html

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie częściowe nr 1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dział Informatyki, ul. Czysta 21, 31-121 Kraków, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

W ramach zadania częściowego nr 1 zostaną dostarczone:

1. Notebook specjalistyczny nr 1 wraz z oprogramowaniem – 4 szt.

2. Monitor 24” – 8 szt.

3. System operacyjny – 4 szt.

4. Pakiet biurowy nr 1 – 4 szt.

5. Klawiatura i mysz (zestaw bezprzewodowy) nr 1 – 4 szt.

6. Stacja dokująca nr 1 – 4 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt pn. „Innowacyjny program strategicznego rozwoju Uczelni” (numer: POWR.03.05.00-00-Z020/18 (CENTR) „Zadanie 6 Stworzenie ujednoliconej infrastruktury informatycznej w celu zwiększenia bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych na Uniwersytecie Rolniczym (MD6)".

II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert w zadaniu częściowym nr 1:

1. cena – 60 %;

2. termin dostawy – 15 %;

3. okres gwarancji – 25 %.

Szczegółowe informacje na temat sposobu przyznawania punktów w ramach w/w kryteriów znajdują się w SIWZ na stronie internetowej pod adresem: https://bip.malopolska.pl/urkrakow,m,328902,2020.html

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie częściowe nr 2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dział Informatyki, ul. Czysta 21, 31-121 Kraków, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

W ramach zadania częściowego nr 2 zostaną dostarczone:

1. Notebook specjalistyczny nr 2 wraz z oprogramowaniem – 3 szt.

2. Monitor 27” – 6 szt.

3. System operacyjny – 3 szt.

4. Klawiatura i mysz (zestaw bezprzewodowy) nr 2 – 2 szt.

5. Klawiatura i mysz (zestaw bezprzewodowy) nr 3 – 1 szt.

6. Stacja dokująca nr 2 – 3 szt.

7. Pakiet biurowy nr 2 – 3 szt.

8. Wieloportowa przejściówka USB-C / AV – 3 szt.

9. Dysk SSD 1TB – 3 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt pn. „Zrównoważony rozwój uczelni” (numer: POWR.03.05.00-00-ZR50/18 (REG) „Zadanie 7 – Wdrażanie rozwiązań informatycznych na potrzeby uczelni (MD6)”.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert w zadaniu częściowym nr 2:

1. cena – 60 %;

2. termin dostawy – 15 %;

3. okres gwarancji – 25 %.

Szczegółowe informacje na temat sposobu przyznawania punktów w ramach w/w kryteriów znajdują się w SIWZ na stronie internetowej pod adresem: https://bip.malopolska.pl/urkrakow,m,328902,2020.html

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie częściowe nr 3

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dział Informatyki, ul. Czysta 21, 31-121 Kraków, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

W ramach Zadania częściowego nr 3 zostaną dostarczone:

1. Notebook specjalistyczny nr 3 – 1 szt.

2. Monitor 27” – 2 szt.

3. System operacyjny – 4 szt.

4. Klawiatura i mysz (bezprzewodowe) nr 4 – 1 szt.

5. Stacja dokująca nr 3 – 1 szt.

6. Pakiet biurowy nr 3 – 1 szt.

7. Magnetyczny filtr prywatyzujący do notebooka nr 3 - 1 szt.

8. Futerał na notebook specjalistyczny nr 3 – 1 szt.

9. Wieloportowa przejściówka USB-C / AV – 1 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt pn. „Zrównoważony rozwój Uczelni” (numer: POWR.03.05.00-00-ZR50/18 (REG) „Zadanie 7 – Wdrażanie rozwiązań informatycznych na potrzeby uczelni (MD6)".

II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert w zadaniu częściowym nr 3:

1. cena – 60 %;

2. termin dostawy – 15 %;

3. okres gwarancji – 25 %.

Szczegółowe informacje na temat sposobu przyznawania punktów w ramach ww. kryteriów znajdują się w SIWZ na stronie internetowej pod adresem: https://bip.malopolska.pl/urkrakow,m,328902,2020.html

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie częściowe nr 4

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dział Informatyki, ul. Czysta 21, 31-121 Kraków, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

W ramach Zadania częściowego nr 4 zostaną dostarczone:

1. Przełącznik dystrybucyjny – 43 szt.

2. Przełącznik sieciowy 24 porty PoE – 8 szt.

3. UPS 1600/1000 – 5 szt.

4. UPS 850/510 – 10 szt.

5. Organizer kabli – 10 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt pn. „Zrównoważony rozwój Uczelni” (numer: POWR.03.05.00-00-ZR50/18 (REG) „Zadanie 7 – Wdrażanie rozwiązań informatycznych na potrzeby uczelni (MD6)" (w zakresie pozycji nr 3 zadania częściowego nr 4)”.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert w zadaniu częściowym nr 4:

1. cena – 60 %;

2. termin dostawy – 15 %;

3. okres gwarancji – 25 %.

Szczegółowe informacje na temat sposobu przyznawania punktów w ramach w/w kryteriów znajdują się w SIWZ na stronie internetowej pod adresem: https://bip.malopolska.pl/urkrakow,m,328902,2020.html

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie częściowe nr 5

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dział Informatyki, ul. Czysta 21, 31-121 Kraków, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

W ramach Zadania częściowego nr 5 zostaną dostarczone:

1. Serwer Service Gateway – 1 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt pn. „Innowacyjny program strategicznego rozwoju Uczelni” (numer: POWR.03.05.00-00-Z020/18 (CENTR) „Zadanie 6 Stworzenie ujednoliconej infrastruktury informatycznej w celu zwiększenia bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych na Uniwersytecie Rolniczym (MD6)".

II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert w zadaniu częściowym nr 5:

1. cena – 60 %;

2. termin dostawy – 15 %;

3. okres gwarancji – 25 %.

Szczegółowe informacje na temat sposobu przyznawania punktów w ramach w/w kryteriów znajdują się w SIWZ na stronie internetowej pod adresem: https://bip.malopolska.pl/urkrakow,m,328902,2020.html

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie częściowe nr 6

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dział Informatyki, ul. Czysta 21, 31-121 Kraków, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

W ramach Zadania częściowego nr 6 zostaną dostarczone:

1. Serwer wraz z oprogramowaniem – 6 szt.

2. Serwer plików wraz z okablowaniem – 1 szt.

3. Wkładki SFP+ SM – 66 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt pn. „Zrównoważony rozwój Uczelni” (numer: POWR.03.05.00-00-ZR50/18 (REG) „Zadanie 7 – Wdrażanie rozwiązań informatycznych na potrzeby uczelni (MD6)”.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert w zadaniu częściowym nr 6:

1. cena – 60 %;

2. termin dostawy – 15 %;

3. okres gwarancji – 25 %.

Szczegółowe informacje na temat sposobu przyznawania punktów w ramach w/w kryteriów znajdują się w SIWZ na stronie internetowej pod adresem: https://bip.malopolska.pl/urkrakow,m,328902,2020.html

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie częściowe nr 7

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dział Informatyki, ul. Czysta 21, 31-121 Kraków, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

W ramach Zadania częściowego nr 7 zostaną dostarczone:

1. Serwer obliczeń wielowątkowych – 1 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert w zadaniu częściowym nr 7:

1. cena – 60 %;

2. termin dostawy – 15 %;

3. okres gwarancji – 25 %.

Szczegółowe informacje na temat sposobu przyznawania punktów w ramach w/w kryteriów znajdują się w SIWZ na stronie internetowej pod adresem: https://bip.malopolska.pl/urkrakow,m,328902,2020.html

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Brak warunku.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Brak warunku.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Brak warunku.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert. Zamawiający przewiduje zmiany istotnych postanowień umowy w przypadkach określonych w rozdziale XVII SIWZ, zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://bip.malopolska.pl/urkrakow,m,328902,2020.html.

Zamówienie musi zostać zrealizowane w odpowiednich dla konkretnego zadania częściowego terminach, określonych w SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/09/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 03/09/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21, Dział Zamówień Publicznych (pokój nr 35 lub 37 na parterze), POLSKA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonane zostanie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Bezpośrednio przed otwarciem ofert, członek komisji przetargowej odczyta kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 10a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem ogólnodostępnych narzędzi: platformy ePUAP i miniPortalu.

I. Wadium.

Zamawiający określa kwotę wadium w wysokościach określonych w SIWZ. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonym w SIWZ i niniejszym ogłoszeniu.

II. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, składanych przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona:

1. odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

2. informacja z Krajowego Rejestru Karnego;

3. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

4. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

5. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków;

6. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

7. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych;

8. dokumenty zawierające specyfikację techniczną, a w przypadku ich braku – inne dokumenty, bądź oświadczenia Wykonawcy, potwierdzające że oferowane przedmioty zamówienia odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

III. Dokumenty składane wraz z ofertą:

1. formularz ofertowy;

2. formularz pn. „Parametry techniczne”;

3. JEDZ;

4. pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy);

5. dokumenty zawierające specyfikację techniczną oferowanego sprzętu równoważnego (jeżeli dotyczy).

IV. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, pod adresem: https://bip.malopolska.pl/urkrakow,m,328902,2020.html informacji z otwarcia ofert, Wykonawca bez wezwania ze strony Zamawiającego składa oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

V. Przesłanki wykluczenia z postępowania.

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, u którego zachodzi przesłanka do wykluczenia określona w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

VI. Klauzula informacyjna RODO.

Klauzula informacyjna uwzględniająca regulacje zawarte w art. 13 lub art. 14 RODO, została określona w rozdziale XIX SIWZ.

VII. Minimalne wymagania sprzętowo-aplikacyjne:

1) stały dostęp do sieci internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;

2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB, procesor Intel IV 2GHz, 1 z systemów operacyjnych – MS Windows, Mac Os, Linux;

3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa;

4) włączona obsługa JavaScript;

5) zainstalowany program Acrobat Reader.

Uwaga! Ofertę oraz wszelkie dokumenty i oświadczenia, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Uwaga! Ze względu na ograniczoną ilość znaków edytorskich w tym miejscu, szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia, w tym warunków umowy i jej ewentualnej zmiany, zostały określone w

SIWZ i dołączonych do niej załącznikach, zamieszczonych na stronie internetowej pod adresem: https://bip.malopolska.pl/urkrakow,m,328902,2020.html

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Miejscowość: Warszwa
Państwo: Polska

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1 Wykonawcom i innym osobom, jeżeli ich interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7 Terminy wniesienia odwołania określono w art. 182 ustawy Pzp.

8 Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

9 Zgodnie z § 10 ust 1a i 1b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2018 r. poz. 1092, z późn. zm.) w przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywała się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w dziale I, rozdziale 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), lub gdy Zamawiający dopuścił taki sposób komunikacji, dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu sporządzona w postaci elektronicznej składana w postępowaniu odwoławczym, przekazywana jest na następujących rodzajach informatycznych nośników danych: płyta CD, płyta DVD, nośnik USB, dysk przenośny USB. Dokumentacja postępowania składana w postaci elektronicznej powinna zostać zapisana na jednym z wskazanych powyżej informatycznych nośników danych w sposób zapewniający odczyt dokumentów elektronicznych i informacji opisanych oraz uporządkowanych zgodnie ze strukturą i metodyką nazewnictwa katalogów i dokumentów elektronicznych, który umożliwia identyfikację poszczególnych dokumentów postępowania oraz wyodrębnienie dokumentów zawierających informacje niejawne lub tajemnice prawnie chronione.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/07/2020