Dostawy - 356555-2020

Submission deadline has been amended by:  407114-2020
29/07/2020    S145

Polska-Lwówek Śląski: Urządzenia komputerowe

2020/S 145-356555

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Lwówecki z siedzibą w Lwówku Śląskim
Adres pocztowy: ul. Szpitalna 4
Miejscowość: Lwówek Śląski
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Kod pocztowy: 59-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Michał Mruk
E-mail: m.mruk@powiatlwowecki.pl
Faks: +48 757823654
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bip.powiatlwowecki.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.powiatlwowecki.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa i wdrożenie sprzętu komputerowego i elektronicznego dla pracowni w ramach projektu pn. „Rewitalizacja budynku Internatu i terenu przyległego Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach”

Numer referencyjny: OR.272.47.2020
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia podzielony został na trzy części (zadania):

— część I (zadanie nr 1) – dostawa wraz z wdrożeniem sprzętu komputerowego do nowych pracowni dydaktycznych,

— część II (zadanie nr 2) – dostawa i wdrożenie nowego serwera wraz z oprogramowaniem,

— część III (zadanie nr 3) – dostawa wraz z wdrożeniem sprzętu elektronicznego i podzespołów komputerowych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa wraz z wdrożeniem sprzętu komputerowego do nowych pracowni dydaktycznych

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
30142000 Maszyny księgujące i kasy rejestrujące
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich

Rakowice Wielkie 48, 59-600 Lwówek Śląski, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa wraz z wdrożeniem i montażem sprzętu komputerowego do nowych pracowni dydaktycznych, składająca się z następujących elementów:

a) Laptop z oprogramowaniem dla nauczyciela pracowni Hotelarska 1 szt.

b) Drukarka laserowa sieciowa wraz z skanerem i kopiarką A4 1 szt.

c) Projektor z funkcją interaktywną z ekranem i wizualizerem 1 szt.

d) Monitor interaktywny wraz z podstawą jezdną na kółkach 1 szt.

e) Laptop na recepcje 2 szt. (urządzenia do celów dydaktycznych);

f) Oprogramowanie do obsługi gości w obiekcie hotelarskim,

g) Urządzenie do kodowania/programowania kart/kluczy 1 szt.

h) Dostawa i montaż zamek hotelowy na karty zbliżeniowo 1 szt. (urządzenia do celów dydaktycznych).

i) Dostawa i montaż czytnika kodów kreskowych 2 szt.

j) Karty zbliżeniowe do zamka 50 szt.

k) Kasa fiskalna 1 szt. (urządzenia do celów dydaktycznych, ma pełnić funkcję symulacyjną)

l) Drukarka fiskalna 2 szt. (urządzenia do celów dydaktycznych, ma pełnić funkcję symulacyjną),

m) Czytnik kart płatniczych 1 szt. (urządzenia do celów dydaktycznych, ma pełnić funkcję symulacyjną),

n) Terminal komputerowy POS – dedykowany do pracy w punktach sprzedaż 2 szt.

o) Aparat telefoniczny z faksem 1 szt.

p) Laptop z oprogramowaniem dla nauczyciela pracownia gastronomiczna 1 szt.

q) Drukarka do pracowni gastronomicznej 1 szt.

r) Laptopy z oprogramowaniem dla uczniów do pracowni gastronomicznej 20 szt. i dedykowana szafka 1 szt.

s) Zestawy komputerowe dla uczniów do pracowni informatycznych 40 szt.

t) Dostawa zestawów komputerowych 20 szt.

u) Laptopy dla nauczyciela do pracowni informatycznych 3 szt.

v) Monitory 2 szt.

w) Projektor z w uchwytem i wizualizerem do pracowni informatycznych 2 szt.

x) Monitor interaktywny 3 szt.

y) Monitor graficzny 1 szt.

z) Corel Draw Graphic Side 2020 wersja EDU 2 szt.

Aa) Monitor interaktywny + podstawa jezdna 1 szt.

Bb) Oprogramowanie do zarządzania komputerami w pracowni 1 szt.

cc) Drukarka wielofuncyjna A3 ze skanerem 1 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 20/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPDS.06.03.01-02-0015/17

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa i wdrożenie nowego serwera wraz z oprogramowaniem

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48800000 Systemy i serwery informacyjne
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
72268000 Usługi dostawy oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich,

Rakowice Wielkie 48, 59-600 Lwówek Śląski, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa i wdrożenie nowego serwera wraz z oprogramowaniem

Dostawa, montaż, konfiguracja serwera wraz z oprogramowanie oraz szkolenie z zakresu obsługi.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPDS.06.03.01-02-0015/17

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa wraz z wdrożeniem sprzętu elektronicznego i podzespołów komputerowych.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31710000 Sprzęt elektroniczny
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
72268000 Usługi dostawy oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich , Rakowice Wielkie 48, 59-600 Lwówek Śląski, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa wraz z wdrożeniem sprzętu elektronicznego i podzespołów komputerowych, składająca się z następujących elementów:

a) Kabel UTP Kat6e opakowanie 305 m 1 szt.

b) karta diagnostyczna PCI 5 szt.

c) Router xDSL: Typ: xDSL. 1 szt.

d) Spawarka światłowodowa 1 szt.

e) Doposażenie serwera,

f) Punkt dostępowy zewnętrzny,

g) Switch PoE 24 porty 1 szt.

h) Kamery cyfrowe i monitoringowe 24 szt.

i) Kamera sportowa 1 szt.

j) Rejestrator do kamer1 szt.

k) Zestaw do kalibracji i profilowania 1 szt.

l) Ampli tuner z kolumnami 3 szt.

m) Czytniki e-booków z funkcją czytania PDF 2 szt.

n) Obiektyw do aparatu 1 szt.

o) Plomby plastikowe 100 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/10/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPDS.06.03.01-02-0015/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Określenie warunków:

Część I (zadanie nr 1)

Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 300 000,00 PLN;

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 350 000,00 PLN.

Część II (zadanie nr 2) :

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 120 000,00 PLN;

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 170 000,00 PLN.

Część III (zadanie nr 3)

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 50 000,00 PLN;

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 65 000,00 PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Część I (zadanie nr 1):

1) określenie warunków: Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że spełnia poniższe wymagania:

a) Wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwie dostawy urządzeń teleinformatycznych wraz z oprogramowaniem oraz wdrożeniem o wartości każdego zamówienia co najmniej 300 000,00 PLN netto (trzysta tysięcy złotych), przy czym w skład urządzeń teleinformatycznych wchodziły: min. serwer, komputery i drukarki - wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

2) Określenie warunków: Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które zostaną skierowane do jego realizacji tj.:

a) min. dwoma specjalistami spełniającym następujące wymagania: posiadanie min. 2-letniego doświadczenia zawodowego w prowadzeniu wdrożeń wymaganego przedmiotu zamówienia.

Część II (zadanie nr 2):

2) Określenie warunków: warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że spełnia poniższe wymagania:

a) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwie dostawy urządzeń teleinformatycznych wraz z oprogramowaniem oraz wdrożeniem o wartości każdego zamówienia co najmniej 120 000,00 PLN netto (sto dwadzieścia tysięcy złotych), przy czym w skład urządzeń teleinformatycznych wchodziły: min. serwer, komputery - wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

2) Określenie warunków: Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które zostaną skierowane do jego realizacji tj.:

a) min. dwoma technikami spełniającym następujące wymagania: posiadanie min. 2 letniego doświadczenia zawodowego w prowadzeniu wdrożeń wymaganego przedmiotu zamówienia w tym jeden posiadający analogiczne doświadczenie w wdrażaniu oprogramowania;

b) jednym specjalistą ds. wsparcia technicznego (Helpdesk) spełniającym następujące wymagania: min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie wsparcia technicznego, brał udział w utrzymaniu co najmniej 2 projektów informatycznych,

Zamawiający dopuszcza łączenie ról/funkcji członków zespołu wymienionych od lit. a do b.

Ciąg dalszy warunków w punkcie VI.3.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wg wzoru umowy zawartego w SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/09/2020
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/09/2020
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4

59-600 Lwówek Śląski, POLSKA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Określono w SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Ciąg dalszy warunków udziału w postępowaniu

Część III (zadanie nr 3)

1. Określenie warunków: Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że spełnia poniższe wymagania:

a) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwie dostawy urządzeń teleinformatycznych wraz z oprogramowaniem oraz wdrożeniem o wartości każdego zamówienia co najmniej 50 000,00 PLN netto (pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), przy czym w skład urządzeń teleinformatycznych wchodziły: min. serwer, komputery, drukarki i podzespoły komputerowe – wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

2) Określenie warunków: Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które zostaną skierowane do jego realizacji tj.:

a) min. dwoma specjalistami spełniającym następujące wymagania: posiadanie min. 2 letniego doświadczenia zawodowego w prowadzeniu wdrożeń wymaganego przedmiotu zamówienia,

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej,
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/o-kio/podstawowe-informacje-o-kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

b) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec SIWZ.

c) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – wobec czynności innych niż określone w pkt 6 lit. a i b SIWZ.

W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej,
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/o-kio/podstawowe-informacje-o-kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/07/2020