Строителство - 35658-2018

25/01/2018    S17

България-Варна: Строителни и монтажни работи

2018/S 017-035658

Обявление за поръчка – комунални услуги

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ДП „Пристанищна инфраструктура”, клон ТП „Пристанище Варна”
Национален регистрационен номер: 130316140
Пощенски адрес: Пл. „Славейков” № 1
Град: Варна
код NUTS: BG331 Varna
Пощенски код: 9000
Държава: България
Лице за контакт: Мая Казакова
Електронна поща: m.kazakova@bgports.bg
Телефон: +359 52684602
Факс: +359 52655902
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.bgports.bg
Адрес на профила на купувача: http://bgports.bg/bg/zop/220
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://bgports.bg/bg/zop/220
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.6)Основна дейност
Пристанищни дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Изграждане на комуникации и настилки в тила на 5 к.м., пристанище „Варна — Запад” — II етап

II.1.2)Основен CPV код
45000000 Строителни и монтажни работи
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

През 2015 г. е изготвен работен проект за изграждане на комуникации и настилки в тила на 5 к.м., пристанище „Варна — Запад” в съответствие с действащите нормативни документи. В него се предвижда възстановителните дейности да се изпълняват на няколко етапа. През 2016 г. при изпълнението на първия етап от строителството са изградени 8374 м2 стоманобетонови настилки и частично изграждане на ел. и ВиК комуникации в зоната на новоизградената стоманобетонова настилка.

Предметът на обществената поръчка е изграждане на комуникации и настилки в тила на 5 к.м., пристанище „Варна – Запад” – II етап, което включва:

— изграждане на стоманобетонова настилка с приблизителна площ 25 000 м2,

— доизграждане на ел. и ВиК комуникации.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45000000 Строителни и монтажни работи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331 Varna
Основно място на изпълнение:

Варна

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител на СМР за „Изграждане на комуникации и настилки в тила на 5 к.м., пристанище „Варна – Запад” – II етап”.

Предвидените строителни работи се състоят от следните дейности:

Подготвителни дейности, включващи:

— натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище,

— натоварване и извозване на метални отпадъци на депо до 30 км,

— натоварване и извозване на депо до 1 км на стоманобетонови панели с приблизителни размери 200/300 см,

— натоварване и извозване на депо до 1 км на стоманобетонови панели с приблизителни размери 100/200 см,

— разбиване на стоманобетонови елементи с багер с хидрочук, натоварване и извозване на сметище, вкл. такса сметище,

— демонтаж на релси — релсов път с дължина 215 м, вкл. нарязване през 6 метра,

— разкомплектоване на релсов път (релси от траверси), вкл. сортиране по елементи.

Строителни конструкции:

— машинен изкоп неподходящ повърхностен слой 20 см с извозване на сметище,

— машинен изкоп земни маси слой 40 см с извозване на депо до 2 км, вкл. разриване с булдозер,

— доставка, полагане и уплътняване на трошен камък, фракция 40/125, вкл. уплътняване на земно легло,

— доставка, полагане и уплътняване на трошен камък, фракция 0/80,

— направа на кофраж и декофраж за полета,

— доставка и полагане на полиетилен,

— армировка № 10 през 20 см двойна скара,

— бетонова настилка В40 XF3 с дебелина 20 см, сулфатоустойчив,

— доставка и полагане на XPS 2 см за фуги,

— доставка и монтаж на метални дюбели ф32, 50 см — 3 бр/м,

— доставка и монтаж на гофрирана тръба ф32, 50 см — 3 бр/м,

— обработка на бетонова повърхност с топинг и ротационни пердашки и четки,

— доставка и полагане на импрегнатор против напукване,

— фуги карета — рязане, продухване, почистване и запълване на фуги с полиуретаново въже и полимермодифициран битум,

— доставка и полагане на геотекстил 800 г/м2,

— лабораторни проби.

ВиК работи:

— машинен изкоп ширина до 1,2 м и дълбочина до 1,6 м, вкл. натоварване и разтоварване на депо до 2 км,

— обратен насип и трамбоване през 0,2 м,

— доставка и монтаж на линейни отводнители с чугунова решетка с клас на натоварване F900 ширина на канавката В=500 мм и Н=700 мм с дължина от 1,0 м,

— направа на подложка с трошен камък,

— направа и разваляне на кофраж за бетоново корито на линейни отводнители и кожух,

— доставка и полагане на тръба PRAGMA DN200 SN8 в стоманобетонов кожух,

— доставка и монтаж на уличен отток с чугунена решетка с клас на натоварване F900, вкл. кошница за отпадъци,

— доставка и полагане на бетон В40,

— направа на улични ревизионни шахти ф1000 с дълбочина до 2,0 м чугунови капаци ф600,

— доставка и полагане на тръба ф500 в бетонов кожух,

— доставка и монтаж на армировка за линейни отводнители,

— доставка и полагане на бетон В12,5,

— ръчно къртене на стоманобетон,

— изпитване плътността на канализацията.

Ел. работи:

— доставка и монтаж на метално разпределително табло за стена IP 55 — по чертеж,

— доставка и монтаж на LED осветително тяло 500 W, степен на защита IP67,

— стойка за укрепване на осветително тяло към метална конструкция на стълб,

— изготвяне на проект на ЖР стълб с Н=24, стълби и площадка, част „Констуктивна”,

— доставка и монтаж на ЖР стълб с Н=24, стълби и площадка на кота 22 м,

— доставка и монтаж на поцинкована (40—60?м) кабелна скара 150/60 мм d=1 мм с капак и монтажна система,

— доставка и полагане в готов изкоп на гофрирана HDPE тръба тип KOPOFLEX с външен/вътрешен диаметър — 110/94 мм,

— доставка и полагане в готов изкоп на гофрирана HDPE тръба тип KOPOFLEX с външен/вътрешен диаметър — 63/52 мм,

— доставка на и полагане по метална констр. гофрирана HDPE тръба с UV защита тип KOPOFLEX с външен/вътрешен диаметър —63/52 мм,

— доставка и изтегляне в тръби на кабел тип: NYY 5x4 мм, NYY 5x16 мм, NYY 3x70+35 мм,

— доставка и полагане по вертикална скара на кабел тип NYY3x2,5 мм,

— доставка и монтаж на ревизионни кутии за заземлени и др.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срок за изпълнение на поръчката / Тежест: 20
Критерий за качество - Име: Организация и технология за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката / Тежест: 20
Цена - Тежест: предлагана цена-60
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 600 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 180
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участниците следва да са регистрирани в Централния професионален регистър на строителя на основание чл. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. Регистрацията да отговаря на предмета на поръчката – І-ва категория, ІІ-pa група строеж.

Чуждестранен участник следва да разполага с регистрация в еквивалентен професионален или търговски регистър на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон.

Доказване на посоченото изискване: За доказване на годността за упражняване на професионална дейност участниците представят доказателства за актуалната си регистрация чрез попълване на част IV „Критерии за подбор”, раздел А в ЕЕДОП.

Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ за дейност като строител с покритие, съответстващо на изискванията в чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за І-ва категория строеж.

Доказване на посочените изисквания: участниците представят доказателства за валидна застраховка „Професионална отговорност“ чрез попълване на част IV „Критерии за подбор”, раздел Б в ЕЕДОП.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участниците трябва да имат опит в изпълнението на СМР (изпълнение на строеж), еднакво или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата.

Изисквания към екипа от технически лица за изпълнение на поръчката. Изисквания към техническото оборудване за изпълнение на поръчката.

Под строителство, „сходно“ с предмета на поръчката, следва да се разбира:

„Сходни с предмета на поръчката“ са договорите за изграждане и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на пътни настилки (без в това число да са включени договори, имащи характер на осъществяване на текущи ремонти).

За доказване на това изискване се представят:

Справка, попълнена в ЕЕДОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участниците трябва да имат опит в изпълнението на СМР (изпълнение на строеж), еднакво или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, минимум 1 изпълнен договор. За изпълнение на предмета на поръчката са необходими минимум следните лица:

Ръководни служители:

— 1 (един) брой ръководител на екипа за изпълнение на СМР – професионална област (квалификация) строителен инженер ССС/ПГС/пътен инженер „бакалавър“ или еквивалент (в случай, че образованието е придобито в друга държава).

Опит: като ръководител на строителни обекти, сходни на предмета на поръчката, минимум 3 години.

Горепосоченият ръководител следва да ръководи цялостното изпълнение на обекта, ръководи и координира всички дейности по изпълнението на строителството.

— 1 (един) брой технически ръководител за изпълнение на СМР – професионална област (квалификация): минимум диплома за средно образование в областта на строителството.

Опит: като технически ръководител на строителни обекти, сходни на предмета на поръчката, минимум 3 години.

— 1 (един) брой отговорник по контрола на качеството — професионална област (квалификация): минимум средно специално техническо образование и да притежава удостоверение или сертификат за система за управление на качеството в строителството или еквивалент,

— 1 (един) брой координатор по безопасност и здраве — професионална област (квалификация): минимум средно образование в областта на строителството и да притежава валидно удостоверение за завършен курс за КБЗ в строителството или еквивалентно.

Участниците следва да разполагат със строителни машини минимум:

— булдозер – минимум 1 бр.,

— вибрационен валяк 9 тона – минимум 2 бр.,

— верижен багер – минимум 2 бр.,

— комбиниран багер – минимум 1 бр.,

— водоноска – минимум 1 бр.,

— автокран – минимум 1 бр.,

— грейдер – минимум 1 бр.,

— товарен автомобил – тип самосвал – минимум 10 бр.,

— мини челен товарач – минимум 2 бр.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

Не е приложимо.

III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от неговата стойност без ДДС. При подписване на договора изпълнителят представя гаранция за размера на авансовото плащане. Гаранциите се представят в една от следните форми:

а) депозит на парична сума по сметка на възложителя;

б) безусловна и неотменяема банкова гаранция в полза на възложителя;

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Изпълнителят е длъжен да поддържа валидността на гаранцията за изпълнение за целия период на договора и за гаранционния срок. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение и на гаранцията за авансовото плащане.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Плащанията се извършват:

1. Аванс в размер на 10 % (десет процента) от цената в срок до 30 календарни дни след представяне на банкова гаранция за възстановяване на предоставения аванс и проформа фактура. Авансът се възстановява изцяло с последното плащане.

2. Междинни плащания — до 70 % от стойността на договора без ДДС, но не по-малко от 20 % завършени строително-монтажни работи от стойността на договора без ДДС — в срок до 30 календарни дни след представяне на изискуемите документи съгласно договора.

3. Окончателно плащане в размер на разликата между стойността на всички признати от възложителя работи, извършени от изпълнителя, и сумите по междинните плащания ще се извърши при следните условия съгласно договора.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

Не се изисква обединенията да имат определена правна форма, за да участват в поръчката или за да бъде сключен договор с тях за изпълнението ѝ.

Договорът/споразумението за създаване на обединение (представя се заверено копие) да съдържа следната информация във връзка с конкретната поръчка:

а) правата и задълженията на участниците в обединението;

б) разпределението на отговорността между членовете на обединението;

в) дейностите, които ще изпълнява всеки член. В договора/споразумението страните:

1. да определят партньор, който да представлява обединението за целите на поръчката;

2. да са уговорили солидарна отговорност за изпълнението на поръчката, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство.

3. да са уговорили, че:

а) срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена, и за гаранционния срок;

б) не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 01/03/2018
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 02/03/2018
Местно време: 11:00
Място:

Пл. Славейков 1 - административна сграда на Клон ТП Пристанище Варна.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание, на което могат да присъстват участнците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: Бул. „Витоша” № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно част шеста, глава двадесет и седма, чл. 197 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
23/01/2018