Supplies - 356617-2020

29/07/2020    S145

Romania-Cluj-Napoca: Protective gear

2020/S 145-356617

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
National registration number: 4288306
Postal address: Str. Memorandumului nr. 28
Town: Cluj-Napoca
NUTS code: RO113 Cluj
Postal code: 400114
Country: Romania
Contact person: Maria Fodorean
E-mail: Utcn.licitatie@utcluj.ro
Telephone: +40 264594831/+40 264401296
Fax: +40 264594831

Internet address(es):

Main address: www.utcluj.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100100366
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Măști de protecție de unică folosință

Reference number: 18011/23.07.2020
II.1.2)Main CPV code
18143000 Protective gear
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Furnizare Masti de protectie de unica folosinta conform caietului de sarcini

— Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 10-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor,

— Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 16 zile.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 200 000.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO113 Cluj
Main site or place of performance:

Depozitele UTC-N:

— Cluj-Napoca, str. Observatorului nr. 36,

— Centrul universitar Baia Mare, str. Victor Babes nr. 62A

II.2.4)Description of the procurement:

Furnizare Masti de protectie de unica folosinta conform caietului de sarcini

— Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 10-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor,

— Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 16 zile.

Se estimeaza a se incheia 12 contracte subsecvente pe perioada derularii acordului cadru.

Valorile estimate pentru cel mai mare contract subsecvent sunt: min 100.00 RON max 100000.00 RON,

Valoarea maxima a acordului cadru, se va putea majora cu 50 % în functie de necesități și de fondurile alocate, în aceleași condiții contractuale, cu respectarea prevederilor legale, respectiv art. 221 al. 1, lit. c din Legea 98/2016 si art. 164 din HG 395/2016.

Valoarea maxima a acordului cadru, in urma majorarii cu 50 % va putea fi 1200000.00 RON + 600000 RON (50 % din 1200000.00 RON)=1800000.00 lei

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnică / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

— Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor,

— Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor (acestea pot fi: certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 actualizata privind achizitiile publice; alte documente edificatoare, dupa caz.)

— Documentele care se vor solicita sunt:

Certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerţului

Certificat fiscal cu privire la impozitele si taxele locale

Certificat de atestare fiscala

Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

— Se va prezenta, de catre toti operatorii economici, Formularul 6 - Declaratia privind neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese, asa cum sunt acestea definite la art. 60 din Legea nr. 98/2016 actualizata.

Se va depune, odata cu DUAE, daca este cazul: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz.

Referitor la art. 60 din Legea nr. 98/2016.

Persoanele cu functie de decizie in cadrul UTCN, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, in conformitate cu prevederile art. 60, pct. 1, lit. d) si e) din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, sunt:

Rector, Prof. dr. ing. Vasile Topa,

Prorector, Conf. dr. ing. Hortensiu-Liviu Cucu,

Prorector, Prof. dr. ing. Dan Pitica,

Prorector, Prof. dr. ing. Petrica-Claudiu Pop- Sitar

Director general administrativ, Ec. Cornel Muresan,

Dir. Economic, Ec. Laura Claudia Rusu,

Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceasta cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al grupului.

Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator, subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

Cerinta 1

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitate de indeplinire:

Completare DUAE, urmand ca documentul justificativ, respectiv certificatul constatator emis de ONRC sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis in tara de rezidenta, sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor de catre op ec clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Alte documente justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completare DUAE.

Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceasta cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al grupului, pentru partea de contract pe care o realizeaza.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 26/08/2020
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 26/11/2020
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 26/08/2020
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

— Tipul de finantare: Fonduri bugetare

— Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor, solicitate in fisa de date a achizitiei. DUAE se completeaza direct in SEAP,

— In cazul in care doi sau mai multi operatori economici clasati pe primul loc au acelasi pret, pentru departajare, se va solicita depunerea unei noi oferte, la o data si o adresa care vor fi anuntate. Preturile vor fi calculate cu maxim doua zecimale.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet address: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Termenele pentru procedurile de contestare sunt cele prevazute in Legea 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractului de achiz. publica, a contractului sectorial si a contractului de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, potrivit art. 8. alin. (1) lit. b).

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Biroul juridic al UTCN
Postal address: Str. Memorandumului nr. 28
Town: Cluj-Napoca
Postal code: 400114
Country: Romania
E-mail: Cristina.Szekely@staff.utcluj.ro
Telephone: +40 264202390
Fax: +40 264597074

Internet address: www.utcluj.ro

VI.5)Date of dispatch of this notice:
27/07/2020