The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Services - 356760-2021

Submission deadline has been amended by:  410604-2021
14/07/2021    S134

Poland-Warsaw: IT services: consulting, software development, Internet and support

2021/S 134-356760

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Miasto Stołeczne Warszawa
Postal address: pl. Bankowy 3/5
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 00-950
Country: Poland
Contact person: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Telephone: +48 224431419
Internet address(es):
Main address: www.um.warszawa.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://zamowienia.um.warszawa.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zawarcie umowy ramowej na świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT

Reference number: ZP/GP/271/III-41/21
II.1.2)Main CPV code
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1. Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej, określającej warunki dotyczące zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w okresie obowiązywania umowy ramowej, których przedmiotem jest świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT.

Ramowy zakres usług, które Zamawiający przewiduje nabyć po podpisaniu umowy, został wskazany w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy ramowej, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 części (grupy):

— część 1: grupa programistów, analityków, Project Managers,

— część 2: grupa architektów.

3. Zamawiający będzie udzielać Wykonawcy zamówień wykonawczych do umowy na podstawie art. 314 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część I (grupa programistów, analityków, Project Managers)

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
79620000 Supply services of personnel including temporary staff
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Warszawa

II.2.4)Description of the procurement:

1. Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej, określającej warunki dotyczące zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w okresie obowiązywania umowy ramowej, których przedmiotem jest świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT. Ramowy zakres usług, które Zamawiający przewiduje nabyć po podpisaniu umowy, został wskazany w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), odpowiednio dla części I stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy ramowej, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

2. Przedmiot zamówienia części I obejmuje świadczenie usługi z grupy programistów, analityków, Project Managers.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Dostępność Konsultantów / Weighting: 60.00
Price - Weighting: 40.00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Części II (grupa architektów)

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
79620000 Supply services of personnel including temporary staff
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Warszawa

II.2.4)Description of the procurement:

1. Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej, określającej warunki dotyczące zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w okresie obowiązywania umowy ramowej, których przedmiotem jest świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT. Ramowy zakres usług, które Zamawiający przewiduje nabyć po podpisaniu umowy, został wskazany w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), odpowiednio dla części II stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy ramowej, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

2. Przedmiot zamówienia części II obejmuje świadczenie usługi z grupy architektów.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Dostępność Konsultantów / Weighting: 60.00
Price - Weighting: 40.00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Nie dotyczy.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Nie dotyczy.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Część I (grupa programistów, analityków, Project Managers):

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych należycie wykonują:

a) co najmniej trzy usługi polegające na zapewnieniu zasobów ludzkich w branży IT tj. wynajem Konsultantów świadczących usługi informatyczne – z których każda obejmowała przynajmniej jedną ze specjalności: programista, analityk, Project Manager i których łączna wartość wynosiła nie mniej niż 450 000,00 PLN brutto; lub

b) co najmniej 2 usługi polegające na wdrożeniu systemu informatycznego, w którego realizację zaangażowane były zasoby ludzkie branży IT Wykonawcy, w co najmniej następujących specjalnościach: programista i analityk lub programista i Project Manager, a wartość każdej z tych usług wynosiła co najmniej 50 000,00 PLN brutto; lub

c) co najmniej jedną usługę określoną w punkcie a) o wartości minimum 150 000,00 PLN brutto oraz co najmniej jedną usługę określoną w punkcie b).

Przez jedną usługę Zamawiający rozumie usługę wykonaną w ramach jednej umowy. W przypadku wykazania się przez Wykonawcę doświadczeniem w zakresie usługi wykonywanej (będącej w trakcie realizacji), Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli do upływu terminu składania ofert część usługi określonej w pkt a) została wykonana na kwotę co najmniej 150 000,00 PLN brutto, a w pkt b) na kwotę co najmniej 50 000 PLN brutto.

Części II (grupa architektów):

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych należycie wykonują:

a) co najmniej trzy usługi polegające na zapewnieniu zasobów ludzkich w branży IT tj. wynajem Konsultantów świadczących usługi informatyczne – z których każda obejmowała co najmniej specjalność architekta i których łączna wartość wynosiła nie mniej niż 400 000,00 zł brutto; lub

b) co najmniej 2 usługi polegające na wdrożeniu systemu informatycznego, w którego realizację zaangażowane były zasoby ludzkie branży IT Wykonawcy w specjalności architekta, a wartość każdej z tych usług wynosiła co najmniej 35 000,00 PLN brutto; lub

c) co najmniej jedną usługę określoną w punkcie a) o wartości minimum 100 000,00 PLN brutto oraz co najmniej jedną usługę określoną w punkcie b).

Przez jedną usługę Zamawiający rozumie usługę wykonaną w ramach jednej umowy. W przypadku wykazania się przez Wykonawcę doświadczeniem w zakresie usługi wykonywanej (będącej w trakcie realizacji), Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli do upływu terminu składania ofert część usługi określonej w pkt a) została wykonana na kwotę co najmniej 100 000,00 PLN brutto, a w pkt b) na kwotę co najmniej 50 000,00 PLN brutto.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Projektowane postanowienia umowy ramowej, które zostaną wprowadzone do jej treści, zostały określone w załączniku nr 3 do SWZ – Wzór umowy ramowej (z załącznikami).

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 10
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/08/2021
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 06/11/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 09/08/2021
Local time: 12:30

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Złożenie oferty odbywa się poprzez:

a) wypełnienie zdefiniowanego przez zamawiającego w systemie formularza oferty – zakres danych wypełnianych przez wykonawcę w systemie został określony w pkt 23 i 25 SWZ;

b) załączenie do oferty w systemie oświadczenia w postaci Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – zakres danych wypełnianych przez wykonawcę jest możliwy do pobrania z systemu w sposób

Określony w instrukcji, o której mowa w pkt 5.2 SWZ. Szczegółowe zasady wypełniania JEDZ zostały określone w pkt 15 SWZ;

c) w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, załączenie do oferty w systemie:

— oświadczenia (JEDZ), o którym mowa w lit. b, dotyczącego każdego podmiotu,

— zobowiązania każdego podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzającego, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określającego w szczególności:

• zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,

• sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,

• czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą;

d) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, załączenie do oferty w systemie:

— oświadczenia (JEDZ), o którym mowa w lit. b, dotyczącego każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,

— oświadczenia z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (sporządzonego wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SWZ).

2. Załączenie do oferty w systemie następujących podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych oraz oświadczeń i dokumentów innych niż wymienionych wyżej:

2.1. Podmiotowe środki dowodowe

W niniejszym postępowaniu zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą podmiotowych środków dowodowych.

2.2. Przedmiotowe środki dowodowe

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

2.3. Inne oświadczenia lub dokumenty:

a) w przypadku gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym wykonawcy – dokument (np. pełnomocnictwo) potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy;

b) w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – dokument zawierający dowody, o których mowa w pkt 19. SWZ.

3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od otrzymania wezwania, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych, o których mowa poniżej.

13.1. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

a) dowody, że wykazane w oświadczeniu JEDZ usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są:

— referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi zostały wykonane,

— oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów.

W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych – referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3.2. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania:

a) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem;

b) w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów:

— informacje, o których mowa w lit. a), dotyczące każdego podmiotu.

c) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców:

— informacje, o których mowa w lit. a), dotyczące każdego wykonawcy.

d) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SWZ.

4. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania, w tym SWZ wraz z załącznikami, można uzyskać również pod adresem (http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/wyszukiwarka.php).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internet address: www.uzp.gov/kio
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/07/2021