Dostawy - 356948-2016

13/10/2016    S198

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

2016/S 198-356948

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2016/S 184-330236)

Podstawa prawna:

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Adres pocztowy: al. Jana Pawła II 4
Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Kod pocztowy: 44-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jastrzębie-Zdrój, al. Jana Pawła II 4, pok. nr 009
E-mail: gpytel@jsw.pl
Tel.: +48 327564113
Faks: +48 324762671
Adresy internetowe:
Główny adres: www.jsw.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.jsw.pl/przetargi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w celu zwiększenia produkcji węgla koksowego – JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów.

Numer referencyjny: 49/ZZ/16
II.1.2)Główny kod CPV
42900000 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Modernizacja Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w celu zwiększenia produkcji węgla koksowego – JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów

Termin wykonania zamówienia: do 28 miesięcy od daty protokolarnego przekazania terenu budowy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/10/2016
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 184-330236

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 17/10/2016
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 03/11/2016
Czas lokalny: 10:30
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 13/01/2017
Powinno być:
Data: 31/01/2017
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 17/10/2016
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 03/11/2016
Czas lokalny: 11:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: