Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dostawy - 356948-2016

13/10/2016    S198

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

2016/S 198-356948

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2016/S 184-330236)

Podstawa prawna:

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Adres pocztowy: al. Jana Pawła II 4
Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Kod pocztowy: 44-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jastrzębie-Zdrój, al. Jana Pawła II 4, pok. nr 009
E-mail: gpytel@jsw.pl
Tel.: +48 327564113
Faks: +48 324762671
Adresy internetowe:
Główny adres: www.jsw.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.jsw.pl/przetargi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w celu zwiększenia produkcji węgla koksowego – JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów.

Numer referencyjny: 49/ZZ/16
II.1.2)Główny kod CPV
42900000 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Modernizacja Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w celu zwiększenia produkcji węgla koksowego – JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów

Termin wykonania zamówienia: do 28 miesięcy od daty protokolarnego przekazania terenu budowy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/10/2016
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 184-330236

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 17/10/2016
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 03/11/2016
Czas lokalny: 10:30
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 13/01/2017
Powinno być:
Data: 31/01/2017
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 17/10/2016
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 03/11/2016
Czas lokalny: 11:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: