Dostawy - 357191-2017

12/09/2017    S174    - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Kable energetyczne

2017/S 174-357191

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 161-333039)

Legal Basis:

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Tauron Dystrybucja S.A.
ul. Jasnogórska 11
Kraków
31-358
Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zimny
Tel.: +48 71/8895014
E-mail: maciej.zimny@tauron-dystrybucja.pl
Faks: +48 71/8895067
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: www.tauron-dystrybucja.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.tauron-dystrybucja.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawy kabli elektroenergetycznych nN i SN na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A.

Numer referencyjny: 2017/TD-CN/TD-CN/03136/S
II.1.2)Główny kod CPV
31320000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kabli elektroenergetycznych nN i SN na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/09/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 161-333039

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:

Data: 15/09/2017

Czas lokalny: 10:00.

Powinno być:

Data: 22.9.2017

Czas lokalny: 10:00.

Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:

Data: 15/09/2017

Czas lokalny: 10:10

Miejsce:

W siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu przy placu Powstańców Śląskich 20, sala 021B.

Powinno być:

Data: 22.9.2017

Czas lokalny: 10:10

Miejsce:

W siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Śląskich 20, sala 021B.

VII.2)Inne dodatkowe informacje: