Tjenesteydelser - 357281-2019

30/07/2019    S145    Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Udbud med forhandling 

Danmark-København: Scada eller tilsvarende system

2019/S 145-357281

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Statens Serum Institut
CVR-nummer: 46837428
Postadresse: Artillerivej 5
By: København S
NUTS-kode: DK011
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Marlene Alba Skov
E-mail: MJSK@ssi.dk
Telefon: +45 32688289

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ssi.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/244516

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=245770&B=SSI
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=245770&B=SSI
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale 3 om håndværkerydelser (SCADA) inkl. E11 Automatik

Sagsnr.: 19/01144
II.1.2)Hoved-CPV-kode
42961200
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Statens Serum Institut udbyder Rammeaftale 3 SCADA, inklusive 1 fagentreprise i forbindelse med opførelse af en veterinær beredskabsbygning. Ved tildeling af Rammeaftale 3 tildeles tilbudsgiveren ligeledes Fagentreprisekontrakt E11 AUTOMATIK. Det er en forudsætning for tildeling af Rammeaftale 3, at Tilbudsgiver kan levere den tilhørende fagentreprise.

Rammeaftalen omfatter arbejder i forbindelse med drift, udvikling og fejlfinding på SSI’s CTS og SCADA C/Q.

For rammeaftalen udgør selve Rammeaftalen inklusive De almindelige bestemmelser for bygge og anlæg (AB18 Forenklet) med de i Bilag 3 til Bilag A, anførte fravigelser, det samlede aftalegrundlag mellem Parterne om udførelse af Ydelser omfattet af Rammeaftalen.

For fagentreprise E11 AUTOMATIK udgør selve fagentreprisekontrakten inklusive De almindelige bestemmelser for bygge og anlæg (AB 18) med de i Bilag 3 til Bilag B, anførte fravigelser, det samlede aftalegrundlag mellem Parterne om udførelse af fagentreprisen.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 13 300 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45200000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

DK-2300 Købehavn S

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbudsforretningen gennemføres som et udbud med forhandling i overensstemmelse med udbudsloven § 61 (Lov nr. 1564 af 15.12.2015, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26.2.2014 om offentlige udbud.). Efter modtagelsen af tilbud vil Ordregiver gennemføre en forhandlingsrunde med deltagerne og anmode om, at disse skal afgive et yderligere tilbud. Der henvises til udbudsmaterialet for information om udbuddet og tilbudsafgivelse. Ordregiver vil indgå Rammeaftale og Fagentreprisekontrakt med en enkelt Entreprenør.

Ordregiver vil prækvalificere 3 ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud. For information om prækvalifikationsfasen henvises til Prækvalifikationsbetingelserne. Prækvalifikationsbetingelserne regulerer samtlige forhold, som er nødvendige for at Ordregiver kan udpege 3 ansøgere til at deltage i udbudsforretningen.

Rammeaftalen:

Statens Serum Institut (SSI) har behov for at kunne rekvirere håndværkerydelser i forbindelse med planlagt og daglig drift og vedligeholdelse af SSI’s SCADA-system på SSI Campus.

SSI’s campusområde har et samlet areal på 75 000 m2 med cirka 70 bygninger og 3 100 lokaler. SSI Campus består primært af ejer SSI og lejer AJ Vaccines samt enheder under Sundheds- og Ældreministeriet. Bilag 4 til Bilag A indeholder en oversigt over SSI Campus og de tilhørende bygninger.

Rammeaftalen omfatter arbejder i forbindelse med drift, udvikling og fejlfinding på SSI’s CTS og SCADA C/Q, herunder GMP dokumentation, dokumentation på SCADA tavler, programmering af PLC og SCADA, udarbejdelse af vedligeholdsplaner, mindre reparations- og vedligeholdelsesopgaver og projektopgaver i forbindelse med ændringer af anlæg, bygninger og nybygning. Omfanget af Rammeaftalen er defineret ud fra SSI’s behov.

SSI’s SCADA C/Q system styrer og regulerer forsyninger (”HVAC” (Varme-, ventilations- og klimaanlæg) og andre forsyningsanlæg) og overvåger rumforhold, samt efterviser kontinuerlig logning af diverse procesværdier. En del af dette er GXP reguleret i forhold til GAMP 5.

SSI’s forventede samlede forbrug er 2 500 000 DKK om året. Det angivne forventede forbrug, kan dog variere år for år, idet det angivne forbrug er estimeret ud fra SSI’s forbrug de seneste 3 år. For yderligere information om Rammeaftalens omfang, henvises til Bilag A med tilhørende bilag.

Fagentreprise E11 Automatik:

Udbuddet omfatter endvidere fagentreprise E11 AUTOMATIK i forbindelse med opførsel af en 600 m2 veterinær beredskabsbygning (etageareal cirka 1 800 m2), der skal anvendes, når der er mistanke om eller udbrud af en alvorlig smitsom sygdom i Danmarks produktionsdyr- eller almindelige vildtbestand. Bygningen indeholder laboratorier til diagnostik og analyser, der lever op til BSL 3+ krav.

Fagentreprisekontrakten har til formål at sikre varetagelsen af veterinært beredskab for de danske myndigheder, hvorfor det er af afgørende betydning, at den veterinære beredskabsbygning er færdigopført og klar til ibrugtagning i henhold til Hovedtidsplanen, således at de indesluttede laboratorier er tilgængelige ultimo 2020.

Tilbudsgiver skal sikre, at der bliver etableret, leveret og monteret de omfattede arbejder, der er afgørende for bygningens færdiggørelse. Omfanget af fagentreprisen fremgår af Bilag B med tilhørende.

Arbejderne skal opstarte den 3.2.2020 og udføres i overensstemmelse med den til entreprisen tilhørende Byggesagsbeskrivelse og Arbejdsbeskrivelse, med aflevering den 1.9.2020.

Ydelsen omfatter Hovedcentral, Kommunikation og netværk, Arbejder i teknikrum, Automatikkomponenter mv.

Ydelsen omfatter endvidere projekteringsydelser i henhold til bygningsdelsbeskrivelserne i Bilag 7.1 Arbejdsbeskrivelse. Omfanget af Ydelsen er specificeret i Bilag 7 med underbilag.

Den samlede økonomiske ramme for opførelsen af byggeriet inklusive bygherreleverancer, inventar, udstyr mv. er 130 000 000 DKK.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 13 300 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen træder i kraft den 1.1.2020, og er gældende frem til den 31.12.2021. Rammeaftalen indeholder option på 2 gange 12 måneders forlængelse.

Fagentrepriseaftale E11 Automatik træder i kraft ved underskrivelse med opstart af arbejderne den 3.2.2020, og er gældende frem til aflevering den 1.9.2020. Aftalen kan ikke forlænges.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Der henvises til de med udbudsmaterialet vedlagte Prækvalifikationsbetingelser.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Rammeaftalen:

Ordregiver har ret, men ikke pligt, til løbende at tilkøbe de i Tilbudslisten oplistede materialer på et hvert tidspunkt i Rammeaftalens løbetid til de aftalte enhedspriser. jf. Bilag C Tilbudslisten, faneblad Pos. B Optioner Rammeaftale.

E11 AUTOMATIK:

Ordregiver har ret, men ikke pligt, til løbende at tilkøbe reguleringsposter på ethvert tidspunkt i udførelsesfasen til de aftalte enhedspriser. jf. Bilag C Tilbudslisten, faneblad Pos. D Reguleringsposter.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver forbeholder sig retten til at tildele Rammeaftale 3 på baggrund af det foreløbige indledende tilbud uden gennemførelse af forhandlinger.

På samme måde forbeholder Ordregiver sig retten til at afholde en yderligere forhandlingsrunde end den ene forventede runde, hvis dette viser sig nødvendigt eller formålstjenligt.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

For Rammeaftalen gælder:

Kontrakten inklusive De almindelige bestemmelser for bygge og anlæg (AB 18 Forenklet) med de i Rammeaftalebilag 2 anførte fravigelser udgør det samlede aftalegrundlag mellem parterne. Øvrige kontraktudførelsesvilkår fremgår af udbudsmaterialet.

For fagentreprise E11 Automatik gælder:

Bygherren har tegnet en projektansvarsforsikring (all risk) med en selvrisiko på 1 000 000 DKK.

Entreprenøren skal inden kontraktindgåelse kunne dokumentere en gyldig erhvervsansvarsforsikring på minimum 10 000 000 DKK.

Entrepriseaftalen inklusive De almindelige bestemmelser for bygge og anlæg (AB 18) med de i Kontraktbilag 3 anførte fravigelser udgør det samlede aftalegrundlag mellem parterne. Øvrige kontraktudførelsesvilkår fremgår af udbudsmaterialet.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/09/2019
Tidspunkt: 00:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 01/10/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på den i pkt. I.3) anførte hjemmeside. Afgivelse af anmodning om prækvalifikation og afgivelse af tilbud kan kun ske elektronisk via hjemmesiden, der er anført i pkt. I.3).

Interesserede virksomheder kan via udbudshjemmesiden få tildelt brugernavn og adgangskode.

Alle tilbudsgivere opfordres til at gennemlæse hele udbudsmaterialet før ansøgning om prækvalifikation og afgivelse af tilbud.

Der henvises til de med udbudsmaterialet vedlagte Prækvalifikationsbetingelser og Vejledning prækvalifikation samt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om udfyldelse af ESPD i forbindelse med yderlige information om selve prækvalifikationsfasen og udfyldelse af ESPD.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem EU-Supply. Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem.

Såfremt Ansøger/Tilbudsgiver måtte få tekniske problemer ved anvendelsen af udbudshjemmesiden, kan ansøger rette telefonisk henvendelse til EU-Supply: på telefonnummeret +45 70 27 61 70.

Såfremt et teknisk problem antages at ville berøre flere ansøgere/tilbudsgivere, vil der blive offentliggjort information herom på udbudshjemmesiden.

Nærmere detaljer og betingelser for prækvalifikation og tilbudsgivning fremgår af udbudsmaterialet. Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7,stk. 1. Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/07/2019