Werken - 357382-2022

04/07/2022    S126

Nederland-Hengelo OV: Bouwen van gasproductie-installatie

2022/S 126-357382

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Twence BV
Nationaal identificatienummer: 08090697
Postadres: Boldershoekweg 51
Plaats: Hengelo OV
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 7554 RT
Land: Nederland
Contactpersoon: Harm Bunt
E-mail: h.bunt@twence.nl
Telefoon: +31 742404444
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.twence.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=203268
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marktconsultatie Biogas naar Groen gas

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45255800 Bouwen van gasproductie-installatie
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Marktconsultatie voor het bouwen van een installatie voor het concerteren van biogas naar groen gas.

Deze marktconsultatie is een eerste vrijblijvende stap binnen het project. De informatie die de aanbestedende dienst ontvangt bij deze marktconsultatie wordt gebruikt als input voor het formuleren van een inkoopstrategie en het eventueel opstellen van aanbestedingsdocumentatie.

Deelname aan deze marktconsultatie levert geen voor- of nadelen bij een eventuele aanbesteding mocht aanbestedende dienst hiertoe besluiten.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Marktconsultatie voor het bouwen van een installatie voor het concerteren van biogas naar groen gas.

Deze marktconsultatie is een eerste vrijblijvende stap binnen het project. De informatie die de aanbestedende dienst ontvangt bij deze marktconsultatie wordt gebruikt als input voor het formuleren van een inkoopstrategie en het eventueel opstellen van aanbestedingsdocumentatie.

Deelname aan deze marktconsultatie levert geen voor- of nadelen bij een eventuele aanbesteding mocht aanbestedende dienst hiertoe besluiten.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
02/01/2023

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/06/2022