Services - 357413-2014

Display compact view

21/10/2014    S202    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Dialog konkurencyjny 

Polska-Skarżysko-Kamienna: Usługi gospodarki odpadami

2014/S 202-357413

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Skarżysko-Kamienna
ul. Sikorskiego 18
Punkt kontaktowy: Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna
Osoba do kontaktów: Agnieszka Winiarska
26-110 Skarżysko-Kamienna
Polska
Tel.: +48 412520146
E-mail: a.winiarska@um.skarzysko.pl
Faks: +48 412520200

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.skarzysko.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia pn. „Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki odpadami na terenie miasta Skarżysko-Kamienna wraz z utworzeniem instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska, Skarżysko-Kamienna, województwo świętokrzyskie
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Zamówienie dotyczy realizacji przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2009 r. Nr 19, poz. 100, z późn. zm.), dalej jako: Ustawa o ppp.
Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja przedsięwzięcia pn. „Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki odpadami na terenie miasta Skarżysko-Kamienna wraz z utworzeniem instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
Podstawą realizacji Przedsięwzięcia będzie umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym (dalej jako: Umowa o ppp) zawarta pomiędzy Miastem Skarżysko-Kamienna (dalej jako: Podmiot Publiczny) a Partnerem Prywatnym, wybranym w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.), dalej jako: Ustawa Pzp.
Zamówienie zostanie udzielone w wyniku przeprowadzenia dialogu konkurencyjnego.
Przedsięwzięcie obejmuje zaprojektowanie, budowę (utworzenie instalacji), sfinansowanie instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (MBP) oraz kompostowni, a następnie eksploatację powstałej infrastruktury zgodnie z przeznaczeniem przez okres określony w Umowie o ppp.
W zakresie inwestycyjnym Przedsięwzięcie obejmuje:
Budowę instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych – MBP), spełniającą wymagania, standardy RIPOK,
Budowę kompostowni (instalacji do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniającego wymagania określone w przepisach odrębnych), stanowiącą RIPOK.
Planowany okres współpracy z Partnerem Prywatnym wynosi 20-30 lat. Miasto Skarżysko-Kamienna zakłada, iż wynagrodzenie Partnera Prywatnego stanowić będą przychody generowane przez przedsięwzięcie PPP (pożytki z przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego).
Podmiot Publiczny jako wkład własny do PPP wniesie nieruchomość przeznaczoną na kompostownię oraz udziału Gminy w spółce Miejskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej. Zakłada się, iż forma wniesienia wkładu własnego przez Podmiot Publiczny będzie przedmiotem negocjacji.
Podmiot Publiczny zakłada, iż Partner Prywatny wniesie jako wkład własny m.in. nieruchomość pod budowę instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (MBP) lub istniejącą już instalację.
Miasto Skarżysko-Kamienna w ramach współpracy z Partnerem Prywatnym dopuszcza następujące możliwości:
- wsparcie Partnera Prywatnego w zakresie pozyskania niezbędnych pozwoleń,
- gwarancję strumienia odpadów zmieszanych z Miasta Skarżysko-Kamienna,
- powołanie spółki PPP, o której mowa w art. 14 ust. 1 Ustawy o ppp.
Szczegółowy opis Przedsięwzięcia zawarty jest w dokumencie pn. „Opis potrzeb i wymagań Podmiotu Publicznego” (Opis potrzeb i wymagań w załączeniu).
Ostateczny zakres realizacji Przedsięwzięcia zostanie określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), opracowanej na podstawie ustaleń poczynionych w trakcie dialogu konkurencyjnego oraz na podstawie poznanych w trakcie dialogu konkurencyjnego przez Podmiot Publiczny rozwiązań proponowanych przez wykonawców w zakresie realizacji Przedsięwzięcia.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90533000, 90511200, 45000000, 45252000, 90514000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Przedsięwzięcie obejmuje zaprojektowanie, budowę, sfinansowanie instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych oraz kompostowni, a następnie eksploatację powstałej infrastruktury zgodnie z przeznaczeniem przez okres określony w Umowie o ppp.
Ostateczny zakres realizacji Przedsięwzięcia zostanie określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), opracowanej na podstawie ustaleń poczynionych w trakcie dialogu konkurencyjnego oraz na podstawie poznanych w trakcie dialogu konkurencyjnego przez Podmiot Publiczny rozwiązań proponowanych przez wykonawców w zakresie realizacji Przedsięwzięcia.
Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 15 000 000 i 20 000 000 EUR
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.9.2015. Zakończenie 31.12.2042

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający wymaga wniesienia przez wykonawcę, zaproszonego do składania ofert, wadium w wysokości 800.000 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, który zostanie określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie określone po etapie dialogu konkurencyjnego, w SIWZ dołączonej do zaproszenia do składania ofert.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, z późn. zm.), ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 168).
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 23 ust. 2 Ustawy Pzp). Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 3 Ustawy Pzp).
2. Pełnomocnictwo winno zostać złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie wybrana, umowy regulującej współpracę tych wykonawców, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania w oparciu o art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp.
B. Na potwierdzenie spełniania warunków wymienionych w punkcie A powyżej, wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp według wzoru udostępnionego na stronie internetowej zamawiającego;
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w oparciu o art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp według wzoru udostępnionego na stronie internetowej zamawiającego;
3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
4) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
5) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
8) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 11 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
C. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
D. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie B. 3)-5) i B. 7) powyżej, wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
E. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie B. 6) powyżej, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 Ustawy Pzp.
F. Dokumenty, o których mowa w punkcie D. a) i D. c) oraz w punkcie E powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Dokumenty, o których mowa w Punkcie D. b) powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
G. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punktach D i E powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapisy punktu F powyżej stosuje się odpowiednio.
H. Wykonawca w zakresie spełniania warunków dotyczących zdolności podmiotowej, o których mowa w punkcie A powyżej, nie może polegać na zdolności innych podmiotów.
I. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
J. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie poprzez analizę złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń na zasadzie spełnia/nie spełnia.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, w tym:
1) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 16.000.000 zł (słownie: szesnaście milnionów złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie;
2) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie;
3) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzonej działalności jest krótszy w tym okresie osiągnęli średni obrót roczny nie mniejszy niż 10.000.000,00 zł. (słownie: dziesięć milionów zł) lub równowartość tej kwoty w euro.
B. Na potwierdzenie spełniania warunków, o których mowa w punkcie A powyżej, wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
1) aktualną tj. wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową, na kwotę nie mniejszą niż 16.000.000 zł (słownie: szesnaści milionów złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie;
2) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie;
3) sprawozdania finansowe z okresu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy z tego okresu, a w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności.
C. Kwoty podane w innej walucie niż PLN będą przeliczane według kursu średniego NBP danej waluty z dnia, w którym ukazało się niniejsze ogłoszenie.
D. Wykonawca w zakresie spełniania warunku, o którym mowa w punkcie A. 1) powyżej, może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru łączących go z nimi stosunków.
E. Jeżeli wykonawca, w zakresie warunku, o którym mowa w punkcie A. 1) powyżej polega na zdolności innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
F. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z przedstawionych dokumentów, o których mowa w punkcie B. 1)-3) powyżej musi wynikać, że warunki udziału w postępowaniu w zakresie punktu B. 1) zostały spełnione przez nich łącznie, a w zakresie punktu B. 2)-3) zostały spełnione przez każdego wykonawcę osobno.
G. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie poprzez analizę złożonych przez wykonawcę dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia.
2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przy ocenie spełniania warunków, o których mowa w punkcie A powyżej, w zakresie punktu A. 1) brane będzie pod uwagę jego łączne spełnianie, a w zakresie punktu A. 2)-3) brane będzie pod uwagę ich spełnianie przez każdego wykonawcę osobno.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp, dotyczące zdolności technicznej, w tym:
w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia:
świadczyli lub świadczą w sposób należyty, potwierdzony stosownymi dokumentami, w okresie 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, w sposób nieprzerwany przez co najmniej 12 miesięcy co najmniej jedną usługę zarządzania lub eksploatacji instalacją MBP lub instalacją do mechanicznego przetwarzania odpadów o mocy przerobowej przekraczającej 15.000 Mg/rocznie.
B. Na potwierdzenie spełniania warunków, o których mowa w punkcie A powyżej, wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
1) wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, tj. usługi zarządzania lub eksploatacji instalacji MBP lub instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów o mocy przerobowej przekraczającej 15.000 Mg/rocznie.
W wykazie należy podać rodzaj i wartość usług, ich przedmiot, daty wykonania i odbiorców.
2) Dokumenty (dowody) potwierdzające, że ujęte tam usługi były wykonywane lub są wykonywane należycie.
W szczególności dokumenty referencyjne powinny wskazywać, że usługi były wykonywane zgodnie z normami jakościowymi i powszechnie obowiązującymi przepisami na danym obszarze, przy zastrzeżeniu, że te normy jakościowe i powszechnie obowiązujące przepisy ustanawiają warunki nie mniej rygorystyczne niż europejskie normy jakościowe i powszechnie obowiązujące prawo Unii Europejskiej.
C. Wykonawca w zakresie spełniania warunków, o których mowa w punkcie A powyżej, może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów niezależnie od charakteru łączących go z nimi stosunków.
D. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z przedstawionych dokumentów, o których mowa w punkcie B powyżej musi wynikać, że warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione przez nich łącznie.
E. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie poprzez analizę złożonych przez wykonawcę dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia.
2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przy ocenie spełniania warunków, o których mowa w punkcie A powyżej, brane będzie pod uwagę ich łączne spełnianie.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
dialog konkurencyjny
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: Obiektywne i niedyskryminujące kryteria wyboru ograniczające liczbę wnioskodawców:1) Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu metodą spełnia/nie spełnia (1/0 pkt). Każdy z wnioskodawców zobowiązany jest spełnić wszystkie warunki udziału w postępowaniu.2) W przypadku, gdy liczba wnioskodawców, którzy spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu jest większa niż 5, w celu ograniczenia liczby wnioskodawców zamawiający będzie przyznawał punkty na podstawie dokumentów jakie dostarczyć mają wnioskodawcy, w zakresie spełniania warunków, o których mowa w sekcji III.2.3) punkt A. 1) niniejszego ogłoszenia.3) Jeżeli liczba wnioskodawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu jest większa niż 5, zamawiający zaprosi do dialogu konkurencyjnego 5 wnioskodawców, którzy otrzymali najwyższe oceny za spełnianie warunków udziału w postępowaniu opisanych w sekcji III.2.3) punkt A. 1) niniejszego ogłoszenia. W razie uzyskania przez kilku wnioskodawców tej samej liczby punktów, o zaproszeniu wnioskodawcy do dialogu decydować będzie kolejność złożenia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.4) Jeżeli liczba wnioskodawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest równa lub mniejsza niż 5, zamawiający zaprasza do dialogu wszystkich wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu.Warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w sekcji III.2.3) punkt A. 1) niniejszego ogłoszenia zostanie oceniony w następujący sposób:Za spełnienie warunku wnioskodawca otrzyma 1 pkt (na zasadzie spełnia/nie spełnia – 1/0 pkt). Za każdą dodatkową usługę, wnioskodawca otrzyma dodatkowy 1 pkt.
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub negocjowanych ofert nie
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena za przyjęcie 1 tony odpadów zmieszanych do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (MBP). Waga 1

2. Podział zadań i ryzyk związanych z Przedsięwzięciem pomiędzy Podmiotem Publicznym i Partnerem Prywatnym. Waga 2

3. Terminy i wysokość przewidywanych płatności lub innych świadczeń Podmiotu Publicznego. Waga 3

4. Czas uruchomienia instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (MBP). Waga 4

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
GKI.271.33.2014.AW
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
15.12.2014 - 11:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
Przez zamawiającego i wykonawcę należy rozumieć odpowiednio Podmiot Publiczny i Partnera Prywatnego.
Wzór Wniosku oraz innych dokumentów i oświadczeń dostępny jest na stronie internetowej zamawiającego lub pod adresem wskazanym w sekcji I punkt I.1) ogłoszenia (Załącznik nr 2 do Ogłoszenia).
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jeden Wniosek. Za złożenie Wniosku uważa się również dokonanie tej czynności przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie, oznaczonej jako: Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu pn. „Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki odpadami na terenie miasta Skarżysko-Kamienna wraz z utworzeniem instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych”.
Każda strona składająca się na Wniosek powinna być ponumerowana i parafowana przez wykonawcę oraz wszystkie strony powinny zostać złączone w sposób uniemożliwiający ich oddzielenie.
Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
Wykonawca, wraz z wnioskiem, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (art. 26 ust. 2d Ustawy Pzp).
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawidłowości.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
W postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem zamawiającego, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
W tytule korespondencji należy powołać się na numer referencyjny postępowania nadany przez Zamawiającego.
W przypadku konieczności udzielenia wyjaśnień dotyczących treści niniejszego ogłoszenia zamawiający udzieli wyjaśnień i umieści je na stronie internetowej zamawiającego pod adresem wskazanym w sekcji I punkt I.1) ogłoszenia, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do zamawiającego nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania Wniosków.
Dialog będzie prowadzony w języku polskim. Wszelkie koszty wynikające z konieczności tłumaczenia ponosi wykonawca.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności podmiotu publicznego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w innysposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisachwydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia wDzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którympowzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16.10.2014