Services - 35742-2022

21/01/2022    S15

Poland-Warsaw: IT services: consulting, software development, Internet and support

2022/S 015-035742

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 255-674866)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
National registration number: 5262895199
Postal address: ul. Wspólna 2/4
Town: Warszawa, Polska
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 00 - 926
Country: Poland
Contact person: Karolina Kuśmierz
E-mail: zamowienia@mfipr.gov.pl
Fax: +48 222738922
Internet address(es):
Main address: https://zamowienia.mfipr.gov.pl
Address of the buyer profile: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacja-o-zamowieniach-publicznych

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Usługi utrzymania i rozwoju systemu Quorum

Reference number: BDG-V.2611.61.2021.KK
II.1.2)Main CPV code
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie i rozwój systemu Quorum, zwanego dalej Systemem, poprzez świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego następujących usług:

1) Udzielania licencji na System.

2) Utrzymania Systemu.

3) Asysty.

4) Rozwoju Systemu.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy.

Stosownie do dyspozycji art. 95 ust. 1 ustawy, Zamawiający wymaga, aby na cały okres realizacji przedmiotu Zamówienia Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca skierował do wykonywania Zamówienia osoby o których mowa w rozdziale III pkt 2 lit e) Opisu Przedmiotu Zamówienia zatrudnione na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 255-674866

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 20/01/2022
Local time: 10:00
Read:
Date: 28/01/2022
Local time: 10:00
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 19/04/2022
Read:
Date: 27/04/2022
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 20/01/2022
Local time: 11:00
Read:
Date: 28/01/2022
Local time: 11:00
VII.2)Other additional information: