Urakat - 357444-2022

Submission deadline has been amended by:  452110-2022
04/07/2022    S126

Suomi-Pori: Rakennustyöt

2022/S 126-357444

Hankintailmoitus

Rakennusurakat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Porin kaupunki / tekninen toimiala
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0137323-9
Postiosoite: PL 121
Postitoimipaikka: Pori
NUTS-koodi: FI196 Satakunta
Postinumero: 28101
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: tarjous@pori.fi
Puhelin: +358 447011944
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.pori.fi/tyo-ja-yrittaminen/hankinnat
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/pori?id=404755&tpk=efcb7f4c-d4bc-417c-9bc8-6c1866e23f14
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/pori?id=404755&tpk=efcb7f4c-d4bc-417c-9bc8-6c1866e23f14
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Itä-Porin päiväkodin rakentaminen KVR-urakkana

Viitenumero: PRIDno-2022-1453
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
45000000 Rakennustyöt
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Porin kaupungin Tekninen toimiala pyytää tarjouksia Sivistystoimialan tarpeeseen toteutetusta varhaiskasvatuksen 288 paikkaisesta / 12 ryhmäisestä päiväkotiyksiköstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti (Huom! poikkeaa hankesuunnitelmasta laajuuden osalta).

Urakkamuotona on KVR-urakka. Urakka suoritetaan kokonaishintaurakkana siten, että urakka sidotaan rakennuskustannusindeksiin. Indeksimuutoksesta huomioidaan 100 %, Indeksimuutos voi sekä nostaa, että laskea urakkasummaa. Kyseessä on KVR-urakka (kokonaisvastuurakentaminen eli ns. avaimet käteen – toimitus) ja tarjouskilpailu järjestetään avoimella menettelyllä. KVR-urakoitsija toimii kohteen pääurakoitsijana ja lainsäädännön mukaisena päätoteuttajana. Urakoitsija vastaa kohteen suunnittelemisesta ja toteuttamisesta sekä niihin liittyvästä kokonaiskoordinoinnista mukaan lukien rakennusluvan ja muiden mahdollisten lupien haku.

Rakennus suunnitellaan ja toteutetaan tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti täysin valmiiksi siten, että kohde voidaan asianmukaisesti hyväksyä käyttöön ja ottaa vastaan.

Kohteen kuvaus:

Hankkeessa rakennetaan uusi Päiväkotirakennus piha-alueineen. Rakennuksen toiminnallisuudelle on asetettu varhaiskasvatuslain mukaiset vaatimukset.

Tavoitteena on rakentaa nykyaikaiset, viranomaismääräysten mukaiset viihtyisät ja turvalliset tilat Porin kaupungin Sivistystoimialan uuden varhaiskasvatuksen pedagogisen suunnitelman sekä varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2022 (Opetushallitus) määrittämän toiminnan mukaisiin tarpeisiin. Hankkeen toteutuksessa tulee huomioida mm. elinkaaritaloudelliset, kustannustehokkaat, työsuojelulliset sekä kestävän kehityksen edellyttämät toimenpiteet.

Rakennuspaikkana on YO1-tontti nro 6, Palokunnanpuistokatu 6, 28130 Pori. Samalla tontilla sijaitsee Uudenkoiviston koulu (1-6 vuosiluokat), jonka toiminta jatkuu koko urakan ajan ja sen jälkeen normaalisti. KVR-urakka sisältää myös Uudenkoiviston koulun piha-alueen osalta koulun piha-alueen ennallistamisen niiltä osin kuin koulu menettää polkupyörien säilytyspaikkoja, urheilu- ja liikuntapaikko-ja sekä pysäköintipaikkoja.

Tilaaja arvioi tässä tarjouspyynnössä ja liitteissä esitetyin kriteerein kaikki lähetetyt tarjoukset.

Tarjouspyynnön mukaisista ja muutoin hyväksyttävistä tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin. Kokonaistaloudellisuuden painoarvot määritetään siten, että tarjoushinnan painoarvo on 40 % ja tarjouksen laadullisten tekijöiden 60 %.

Hankkeen vuorovaikutus-, suunnittelu- ja toteutuskieli on suomi.

Hankkeen laatu: Uudisrakennus

Hankkeen nimi: Itä-Porin päiväkoti

Tilaaja: Porin kaupunki, Tekninen toimiala, tilajohtaminen

Käyttäjä: Porin kaupunki, Sivistystoimiala

Sijaintikunta: Pori

Aikataulu:

Suunnitteluvaihe käynnistyy: 10/2022

Rakentaminen alkaa: 4/2023

Rakentaminen valmis: 28.6.2024

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI196 Satakunta
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Katso kohta II.1.4) Lyhyt kuvaus.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 03/10/2022
päättymispäivä: 28/06/2024
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 16/09/2022
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 3 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 16/09/2022
Paikallinen aika: 13:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:

ESPD = Yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja

Hankintalain 87 §:n mukaan hankintayksikön on vaadittava

käytettäväksi yhteistä eurooppalaista hankinta-asiakirjaa alustavana näyttönä siitä, että ehdokas tai tarjoaja täyttää soveltuvuusvaatimukset ja että sitä ei rasita mikään hankintalaissa tarkoitettu poissulkemisperuste. Asiakirjaa on

käytettävä lain mukaan ainoastaan EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa ja erityisalojen hankintalainhankinnoissa.

Kyseisen lomake tulee täyttää tarjouksen välilehdellä ESPD. Ohjeistus lomakkeen täyttöön löytyy https://tarjouspalvelu.fi/pori sivun oikeasta yläreunasta > Katso ESPD ohjeet tukiportaalista.

Lomakkeen täyttöön tarjoajaa suositellaan varaamaan riittävästi aikaa. Tarjoajan on myös täytettävä oma ESPD-lomake kaikkien tähän hankintaan mahdollisesti liittyvien alihankkijoiden osalta, niiltä osin kun se ESPD-lomakkeella on vaadittu. Mikäli tarjoajana on ryhmittymä, vaatimukset koskevat kaikkia ryhmittymän jäseniä.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
29/06/2022