Supplies - 35748-2021

25/01/2021    S16

România-Bucureşti: Echipamente de protecţie

2021/S 016-035748

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
Număr naţional de înregistrare: RO 4203997
Adresă: Str. Banu Dumitrache nr. 46
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 032572
Țară: România
Persoană de contact: Aurel Stan
E-mail: achizitiipublice@igsu.ro
Telefon: +40 212086150
Fax: +40 212084546
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.igsu.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100111577
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Ordine și siguranță publică

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare echipament special de protecție pentru echipajele de pe ambulanțele SMURD

Număr de referinţă: 4203997/2020/TIIp4
II.1.2)Cod CPV principal
18143000 Echipamente de protecţie
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Echipament special de protecție pentru echipajele de pe ambulanțele SMURD, constând în:

— lot 1 – combinezon special pentru echipajele de pe ambulanțele SMURD;

— lot 2 – șapcă completă pentru iarnă pentru personalul din cadrul SMURD;

— lot 3 – șapcă completă pentru vară pentru personalul din cadrul SMURD;

— lot 4 – ghete unice vară/iarnă pentru echipajele de pe ambulanțele SMURD.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 7 560 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 4
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Șapcă completă pentru vară pentru personalul din cadrul SMURD

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO32 Bucureşti-Ilfov
Locul principal de executare:

Sediul Inspectoratului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lot 3. - Șapcă completă pentru vară pentru personalul din cadrul SMURD

Cantități estimate Acord cadru: minim 800 buc. - maxim 15.000 buc.

Cantități estimate Contract subsecvent: minim 200 buc. - maxim 1.875 buc.

Estimarea valorii celui mai mare contract subsecvent care urmează să fie atribuit pe durata acordului cadru: 1.875 buc. x 7,00 euro (fără TVA) = 13.125,00 euro (fără TVA)

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Garanție / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 105 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Ghete unice vară/iarnă pentru echipajele de pe ambulanțele SMURD

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO32 Bucureşti-Ilfov
Locul principal de executare:

Sediul Inspectoratului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lot 4 - Ghete unice vară/iarnă pentru echipajele de pe ambulanțele SMURD

Cantități estimate Acord cadru: minim 800 buc. - maxim 20.000 buc.

Cantități estimateContract subsecvent: minim 200 buc. - maxim 2.500 buc.

Estimarea valorii celui mai mare contract subsecvent: 2.500 buc. x 84,00 euro (fără TVA) = 210.000,00 euro (fără TVA)

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: rezistență la vapori de apă / Pondere: 15
Criteriu privind calitatea - Nume: permeabilitate la vapori de apă / Pondere: 15
Prețul - Pondere: 70
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 680 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Combinezon special pentru echipajele de pe ambulanțele SMURD

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO32 Bucureşti-Ilfov
Locul principal de executare:

Sediul Inspectoratului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lot 1 - Combinezon special pentru echipajele de pe ambulanțele SMURD

Cantități estimate Acord cadru: maxim 2000 buc. - minim 30.000 buc

Cantități estimate Contract subsecvent: maxim 500 buc. - minim 3.750 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent acre urmează să fie atribuit pe durata acordului cadru: 3.750 buc x 188,00 euro (fără TVA) = 705.000,00 euro (fără TVA)

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Compozitie fibroasa / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 5 640 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Șapcă completă pentru iarnă pentru personalul din cadrul SMURD

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO32 Bucureşti-Ilfov
Locul principal de executare:

Sediul inspectoratului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Șapcă completă pentru iarnă pentru personalul din cadrul SMURD

Cantități estimate Acord cadru: minim 800 buc. - maxim 15.000 buc.

Cantități estimate Contract subsecvent: minim 200 buc. - maxim 1.875 buc.

Estimarea valorii celui mai mare contract subsecvent ce urmează a fi atribuit pe durata acordului cadru: 1.875 buc. x 9,00 euro (fără TVA) = 16.875 euro (fără TVA)

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Garanție / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 135 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței: Ofertanții (inclusiv asociații / subcontractanții / terții susținători) au obligația completării si prezentării inițiale a DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv asociații / subcontractanții / terții susținători) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

Se vor depune, odată cu DUAE, următoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezulta modul efectiv in care se va materializa susținerea acestuia (în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016)-dacă este cazul, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere, după caz. Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertente de forma ale informațiilor cuprinse in secțiunile DUAE, atât ale ofertantului, cat si ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE și care urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertanții clasați pe primele 3 (trei) locuri în clasamentul intermediar întocmit după aplicarea criteriului de atribuire, sunt:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), valabile la momentul prezentării,

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv,

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice,

— alte documente edificatoare, după caz,

— documentele emise în altă limbă decât română vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba româna,

— documentele depuse trebuie să fie valabile la momentul prezentării

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Cerința nr. 2

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

IAMANDI Dan Paul - Inspector General

RADU Cristian - Prim adjunct al Inspectorului General

DAMIAN Cezar Mihai – (d) Adjunct al Inspectorului General

BALACI MIROIU Anda Camelia - Șef Direcția Financiară

STAN Aurel - (î) Șef Serviciu Achiziții Publice

CIOBANU Florin Cătălin - Șef Serviciu Juridic

COJOCARU Ana - Șef Serviciu Decontări Buget Propriu

DRĂGOLICI Antoniu Cristian - Șef Serviciu Intendență

VÎRBAN Carmen Mirela - Ofițer Serviciu Intendență

BUDRUGEAC George - Ofițer Serviciu Intendență

RADU Cristina Florentina – Ofițer Direcția Financiară

GRANCEA Daniela – Ofițer Serviciu Juridic

GHEORGHILĂ Magdalena – Ofițer Serviciu Achiziții Publice

MARIA Simona Alina Gabriela – Personal Contractual Serviciu Achiziții Publice

Modalitatea de îndeplinire:

Ofertanții, membrii asocierii, terții susținători și subcontractanții vor depune declarația privind conflictul de interese (conform modelului din Secţiunea IV – Formulare și modele documente aferentă documentației de atribuire) – se va depune odată cu DUAE. Autoritatea contractantă va avea dreptul de a solicita clarificări si/sau completări referitoare la această declarație oricând pe parcursul procedurii de atribuire, în cazul în care intervin modificări în lista cu persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire.

Autoritatea contractantă are obligația completării formularului de integritate conform art. 5 din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică.

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul acordului – cadru (corespondență între activitățile principale/secundare ale operatorului economic cu obiectul achiziției). Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a acordului - cadru cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Se vor depune, odată cu DUAE, următoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezulta modul efectiv in care se va materializa susținerea acestuia (în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016) - dacă este cazul, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere, după caz. Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertente de forma ale informațiilor cuprinse in secțiunile DUAE, atât ale ofertantului, cat si ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC (sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență), urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertanții clasați pe primele 3 (trei) locuri în clasamentul intermediar întocmit după aplicarea criteriului de atribuire.

În situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

Documentele emise în altă limbă decât română vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba româna.

Documentele depuse trebuie să fie valabile la momentul prezentării.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,2,3,4 Cifra de afaceri anuala generala Nivelul minim al cifrei de afaceri generale (anuale) a ofertantului pe ultimii 3 ani, 2017, 2018 și 2019 trebuie să fie cel puțin egală cu: Lot 1 - Combinezon special pentru echipajele de pe ambulanțele SMURD – 705.000 euro Lot 2 - Șapcă completă pentru iarnă pentru personalul din cadrul SMURD – 16.875 euro Lot 3 - Șapcă completă pentru vară pentru personalul din cadrul SMURD – 13.125 euro Lot 4 - Ghete unice vară/iarnă pentru echipajele de pe ambulanțele SMURD – 210.000 euro Autoritatea contractantă nu va lua în considerare cifra de afaceri pentru mai mult de 3 ani. Pentru calculul echivalenței euro/altă valută se va avea în vedere cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an în parte.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a acordului - cadru cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertanții clasați pe primele 3 (trei) locuri în clasamentul intermediar întocmit după aplicarea criteriului de atribuire: bilanțuri contabile sau extrase de bilanț, rapoarte de audit financiar sau alte documente emise de organisme specializate care confirmă nivelul cifrei de afaceri înscris în DUAE. Documentele emise în alta limbă decât română vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,2,3,4 Proportia de subcontractare Informații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția sa o subcontracteze.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși, dacă aceștia sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei. DUAE completat de ofertant în care va include și informații privind partea din contract care urmează a fi subcontractată și va avea anexat acordul de subcontractare (model Formular nr. 5). Subcontractanții pe a căror capacități se bazează ofertantul vor completa la rândul lor un DUAE separat, incluzând informațiile referitoare la situațiile de excludere astfel cum acestea sunt menționate la art.164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare precum și cele care prezintă relevanță din perspectiva capacităților pe care se bazează ofertantul. Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Ofertanții clasați pe primele 3 (trei) locuri în clasamentul intermediar întocmit după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile vor face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 3
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 17/05/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 17/03/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 17/05/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

1.INSTRUCTIUNI PRIVIND DUAE

DUAE constă într-o declarație pe propria răspundere a operatorilor economici, care prezintă dovezi preliminare și înlocuiește certificatele eliberate de autoritățile publice sau de părți terțe. Acest document este o declarație oficială a operatorului economic potrivit căreia acesta nu se află într-una dintre situațiile în care operatorii economici sunt sau pot fi excluși, îndeplinește criteriile de selecție relevante și, dacă este cazul, respectă regulile și criteriile obiective care au fost stabilite în scopul limitării numărului de candidați calificați care urmează să fie invitați să participe.

A se consulta Ordinul ANAP nr. 1017/2019, Notificare privind utilizarea DUAE în procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică/sectoriale, emisa de ANAP in anul 2016 si Notificare privind utilizarea DUAE în procedurile desfășurate exclusiv prin mijloace electronice emisa de ANAP in 08.04.2019.

2. INSTRUCȚIUNI PRIVIND EVALUAREA OFERTELOR – a se vedea Ordinul ANAP nr. 1017/2019

3. INSTRUCȚIUNI PRIVIND NOTIFICAREA REZULTATULUI PROCEDURII – a se vedea Ordinul ANAP nr. 1017/2019

4.INSTRUCȚIUNI PRIVIND ANULAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE – a se vedea Ordinul ANAP nr. 1017/2019

5.INSTRUCTIUNI PRIVIND SEMNAREA ACORDULUI CADRU

Autoritatea contractantă va încheia acordul cadru cu ofertanții desemnați câștigători, în perioada de valabilitate a ofertelor, dar nu mai devreme de 11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire pentru a acorda termenul legal de 10 zile pentru formularea eventualelor contestații administrative.

În cazul în care ofertanții cărora li s-a atribuit acordul cadru au nominalizat in cadrul ofertei subcontractanți, aceștia au obligația de a prezenta la semnarea contractului subsecvent, contractul/contractele încheiate cu subcontractanții nominalizați in oferta.

In cazul în care Autoritatea contractantă nu poate încheia acordul cadru cu unul din ofertanții a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare, din cauza faptului că ofertantul se află într-o situație de forță majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa acordul cadru, atunci aceasta are dreptul să declare câștigătoare oferta clasată pe locul următor, în condițiile în care aceasta există și este admisibilă. În caz contrar, procedura de atribuire se anulează.

6. DEPARTAJAREA OFERTELOR CLASATE PE ACELAȘI LOC (ÎN VEDEREA ATRIBUIRII ACORDULUI CADRU):

Conform art. 139 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare ”În cazul în care două sau mai multe oferte clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situația în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, și oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.”

7. INFORMAȚII PRIVIND ETAPA FINALĂ DE LICITAȚIE ELECTRONICĂ, UTILIZATĂ LA RELUAREA COMPETIȚIEI DINTRE OPERATORII ECONOMICI SEMNATARI AI ACORDULUI CADRU, în vederea atribuirii contractelor subsecvente (a se vedea prevederile art. 20 alin. 9 din HGR nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare):

a) elementele ofertei care vor face obiectul licitaţiei electronice: PREȚUL UNITAR, în EURO fără TVA;

b) eventualele limite ale valorilor până la care elementele prevăzute la lit. a) pot fi îmbunătăţite, astfel cum rezultă din specificaţiile care definesc obiectul contractului: NU EXISTĂ LIMITE, cu condiția respectării cerințelor minime prevăzute în caietului de sarcini și a propunerii tehnice;

c) informaţiile care vor fi puse la dispoziţia ofertanţilor pe parcursul licitaţiei electronice:

c.1. Opțiuni pentru ofertanți in timpul rundei de licitație:

— Vizualizarea celei mai bune oferte: DA

— Vizualizarea numarului de ofertanti: DA

c.2. Opțiuni de oprire/prelungire a rundelor de licitație... detalii pe www.e-licitatie.ro

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Cf. pr. L.101/2016, orice persoană care consideră că a fost vătămată de o eroare sau de o neregulă printr-un act al Aut Contr, care încalcă legile privind achizițiile publice, poate depune o contestație în termen de 10 zile începând cu ziua următoare luării la cunoștință despre actul Aut Contr considerat nelegal: fie pe cale administrativ-jurisdicțională la CNSC; fie pe cale judiciară la instanța de judecată.Indiferent de procedura aleasă, contestația va fi transmisă în același timp și Aut Contr

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
20/01/2021