Došlo je do tehničke greške koja utječe na prikaz URL-ova u obavijestima e-obrazaca. Nastojimo što prije riješiti taj problem. U međuvremenu predlažemo da uklonite zarez (ili eventualne druge posebne znakove) na kraju URL-a. Ispričavamo se zbog neugodnosti.

Radovi - 357528-2022

04/07/2022    S126

Hrvatska-Zagreb: Postavljanje ugradbenog namještaja

2022/S 126-357528

Obavijest o nadmetanju

Radovi

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Grad Zagreb
Nacionalni registracijski broj: 61817894937
Poštanska adresa: Avenija Dubrovnik 15
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10020
Država: Hrvatska
E-pošta: javna.nabava@zagreb.hr
Telefon: +385 16506578
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.zagreb.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2022/S+0F2-0025506
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Regionalno ili lokalno tijelo
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

NABAVA OBRTNIČKIH I ELEKTROINSTALACIJSKIH RADOVA STALNOG POSTAVA MUZEJA (INTERIJERSKI ELEMENTI POSTAVA)

Referentni broj: 008-006-2-2022-EMV
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45421153 Postavljanje ugradbenog namještaja
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je: NABAVA OBRTNIČKIH I ELEKTROINSTALACIJSKIH RADOVA STALNOG POSTAVA MUZEJA (INTERIJERSKI ELEMENTI POSTAVA) – ponovljeni postupak.

Predmet nabave su obrtnički i elektroinstalacijski radovi stalnog postava muzeja - interijerski elementi postava, a u okviru radova na rekonstrukciji i dogradnji novog Hrvatskog prirodoslovnog muzeja– Palače Amadeo, Zagreb, Demetrova 1, na projektu Hrvatskog prirodoslovnog muzeja - „Čuvar baštine kao katalizator razvoja, istraživanja i učenja – novi Hrvatski prirodoslovni muzej”, jer Naručitelju prilikom objave Dokumentacije o javnom nadmetanju za predmet nabave „Radovi na rekonstrukciji i dogradnji novog Hrvatskog prirodoslovnog muzeja – Palače Amadeo, Zagreb, Demetrova 1, u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 2.04.2021. godine, a koja je obuhvaćala dvije Grupe:

Grupa 1. Nabava građevinsko-obrtničkih radova i elektroinstalacijskih radova, ...

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 6 188 590.57 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45310000 Elektroinstalacijski radovi
39170000 Namještaj za trgovine
39154000 Oprema za izložbe
44411000 Sanitarni proizvodi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je: NABAVA OBRTNIČKIH I ELEKTROINSTALACIJSKIH RADOVA STALNOG POSTAVA MUZEJA (INTERIJERSKI ELEMENTI POSTAVA) – ponovljeni postupak.Predmet nabave su obrtnički i elektroinstalacijski radovi stalnog postava muzeja - interijerski elementi postava, a u okviru radova na rekonstrukciji i dogradnji novog Hrvatskog prirodoslovnog muzeja– Palače Amadeo, Zagreb, Demetrova 1, na projektu Hrvatskog prirodoslovnog muzeja - „Čuvar baštine kao katalizator razvoja, istraživanja i učenja – novi Hrvatski prirodoslovni muzej”, jer Naručitelju prilikom objave Dokumentacije o javnom nadmetanju za predmet nabave „Radovi na rekonstrukciji i dogradnji novog Hrvatskog prirodoslovnog muzeja – Palače Amadeo, Zagreb, Demetrova 1, u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 2.04.2021. godine, a koja je obuhvaćala dvije Grupe:Grupa 1. Nabava građevinsko-obrtničkih radova i elektroinstalacijskih radova, procijenjena vrijednost nabave Grupe 1. iznosi 39.210.348,28 kuna....

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok za projektiranu (ugradbenu) opremu / Ponder: 10 bodova
Cijena - Ponder: 90 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 6 188 590.57 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 13
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

EU projekta;„Čuvar baštine kao katalizator razvoja, istraživanja i učenja – novi Hrvatski prirodoslovni muzej”

II.2.14)Dodatni podaci

K.K.06.1.1.06.0001

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 10/08/2022
Lokalno vrijeme: 09:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 10/08/2022
Lokalno vrijeme: 09:00
Mjesto:

Gradski ured za financije i javnu nabavu, Zagreb, Avenija Dubrovnik 15, I. kat, soba 101

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:

Izvedbeni projekt može se preuzeti sa sljedeće poveznice:

https://drive.google.com/file/d/1O7OwCqFIum-pksq3V5UMp40jj85ZzMWl/view

Izvedbeni projekt stalnog postava

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
29/06/2022