Služby - 357597-2018

16/08/2018    S156    Evropská komise - Služby - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Belgie-Brusel: Studie o národních politikách a soudržnosti

2018/S 156-357597

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Legal Basis:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Evropská komise, General Directorate Regional and Urban Policy
TA Cell BU-1 00/184
Brussels
1049
Belgie
Kontaktní osoba: DG REGIO.A3 - Budget and Financial Management
E-mail: REGIO-CONTRACTS@ec.europa.eu
Kód NUTS: BE1

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Studie o národních politikách a soudržnosti

Spisové číslo: 2017CE16BAT125
II.1.2)Hlavní kód CPV
79900000
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Hlavním cílem studie o „vnitrostátních politikách a soudržnosti“ spojené s touto výzvou je poskytnout analytický příspěvek pro práci útvarů Komise v rámci 8. zprávy o hospodářské, sociální a územní soudržnosti, kterou vypracují útvary Komise v roce 2020. Tato studie bude sloužit jako jeden ze vstupů pro zprávu o soudržnosti.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 400 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Prostory zhotovitele

II.2.4)Popis zakázky:

Studie musí analyzovat a popsat povahu a rozsah regionálních (hospodářských, sociálních, územních) rozdílů v členských státech EU, to, jestli se časem změnily, a hlavní faktory, které vedly k tomuto rozdílu.

Studie určí, které členské státy mají vnitrostátní (nebo regionálně) zavedené politiky, které se výslovně zaměřují na snížení těchto rozdílů, a tím přispívají k cílům EU v oblasti hospodářské, sociální a územní soudržnosti.

Studie vychází ze studií prováděných od stolu, případových studií, kvantitativních a kvalitativních analýz, průzkumů a rozhovorů.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 400 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 12
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Protože zadávací dokumentace a případné další informace jsou k dispozici na internetové stránce Generálního ředitelství pro regionální politiku na této adrese: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/, vyzýváme případné uchazeče, aby tuto internetovou stránku pravidelně kontrolovali.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 19/09/2018
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 26/09/2018
Místní čas: 11:00
Místo:

Avenue Beaulieu nº 5, 1160 Auderghem, BELGIE (métro Demey).

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání nabídek se mohou účastnit nanejvýš 2 zástupci za každou nabídku. Informujte prosím e-mailem veřejného zadavatele na adrese uvedené v oddílu I nejpozději 3 dny před konáním otevírání a za každého účastníka uveďte:

— příjmení a jméno,

— datum narození,

— státní příslušnost,

— číslo a platnost průkazu totožnosti nebo pasu.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:

Protože zadávací dokumentace a případné další informace jsou k dispozici na internetové stránce Generálního ředitelství pro regionální politiku na této adrese: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/, vyzýváme případné uchazeče, aby tuto internetovou stránku pravidelně kontrolovali.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Tribunál
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Lucembursko
Tel.: +352 4303-1
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Fax: +352 4303-2100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Evropská komise, Directorate General for Regional and Urban Policy, Unit Budget and Financial Management
Brussels
1049
Belgie
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
09/08/2018