Tjänster - 357598-2018

16/08/2018    S156

Belgien-Bryssel: Undersökning om möjligheten med och genomförbarheten av en blockkedjeinfrastruktur inom EU – SMART 2017/0044

2018/S 156-357598

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Directorate F: Digital Single Market, Unit F3: Start-ups & Innovation
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-post: CNECT-R2-EOI@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm
Upphandlarprofil: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Undersökning om möjligheten med och genomförbarheten av en blockkedjeinfrastruktur inom EU – SMART 2017/0044

Referensnummer: SMART 2017/0044
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
73420000 Förberedande genomförbarhetsstudie och teknisk demonstration
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

EU-kommissionen studerar noggrant utvecklingen rörande blockkedjor med målet att fastställa lämpliga villkor för införandet av en öppen, innovativ, tillförlitlig och transparent data- och transaktionsmiljö, som överensstämmer med EU-lagstiftning.

Genomförbarhetsstudien ska genomföras för att bedöma möjligheten, fördelarna och utmaningarna med att på EU-nivå skapa ett ramverk, som skapar förutsättningar för eller infrastruktur som stödjer blockkedjebaserade tjänster.

Genom undersökningen kommer man att bedöma om, när och hur blockkedjeteknik kan hjälpa offentliga myndigheter att leverera europeiska tjänster och genomföra politik på ett optimerat sätt.

Genom undersökningen ska man tillhandahålla en klar uppfattning om vilken typ av intervention, som är bättre lämpad och om möjligheten, villkoren och mervärdet avseende att stödja en blockkedjeinfrastruktur inom EU.

För att göra detta ska man genom undersökningen granska de befintliga initiativen på nationell eller lokal nivå. Genom undersökningen kommer man att behandla hur en sådan infrastruktur ska dimensioneras på EU-nivå, inklusive vilka tjänster som kan drivas med sådan infrastruktur.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 219 050.00 EUR
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
73100000 Forskning och experimentell utveckling
73000000 FoU-tjänster samt tillhörande konsulttjänster
73300000 Planering och genomförande av forskning och utveckling
75110000 Allmänna offentliga tjänster
75130000 Statliga stödtjänster
79310000 Marknadsundersökningar
79419000 Utvärderingskonsulttjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Se internetadressen som anges i punkt II.1.4.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Kvaliteten på den föreslagna metoden (för att hantera de tekniska specifikationerna) / Viktning: 60
Kvalitetskriterium - Namn: Kvalitet avseende den föreslagna resursförvaltningen / Viktning: 25
Kvalitetskriterium - Namn: Kvalitet på den föreslagna kvalitets- och riskhanteringen / Viktning: 15
Pris - Viktning: 40/100
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

Horisont 2020

II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2017/S 214-444044
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: LC-00802067
Benämning på upphandlingen:

Undersökning om möjligheten med och genomförbarheten av en blockkedjeinfrastruktur inom EU – SMART 2017/0044

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
07/08/2018
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 16
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 7
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 8
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: PwC EU Services EESV
Postadress: Woluwe Garden, Woluwedal 18
Ort: Sint-Stevens-Woluwe
Nuts-kod: BE241 Arr. Halle-Vilvoorde
Postnummer: 1932
Land: Belgien
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 250 000.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde: 219 050.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader
Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet
Värde eller andel som troligen kommer att läggas ut på tredje man
Andel: 27 %

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Alla observationer på tilldelningsförfarandet kan lämnas till den upphandlande myndigheten genom de kontaktpunkter, som anges i rubriken I.1.

Vid misstanke om administrativa missförhållanden kan du anföra ett klagomål till Europeiska ombudsmannen inom 2 år från det datum, då de fakta som klagomålet bygger på blev kända (se http://www.ombudsman.europa.eu). Sådana klagomål leder varken till att tidsfristen för att anföra ett överklagande förlängs eller till att en ny period för att anföra ett överklagande inleds.

Du kan anföra ett överklagande till det organ som nämns i punkt VI.4.1 inom 2 månader efter meddelandet om tilldelningsbeslut.

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
09/08/2018