Услуги - 357696-2014

21/10/2014    S202    - - Услуги - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-Казанлък: Услуги по безопасност

2014/S 202-357696

Обявление за възложена поръчка

Услуги

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Община Казанлък
000817778
бул. „Розова долина“ № 6
На вниманието на: Здравко Балевски
6100 Казанлък
България
Телефон: +359 43198245
Адрес за електронна поща: zdravko.balevski@abv.bg
Факс: +359 43198266

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : www.kazanlak.bg

Адрес на профила на купувача: www.kazanlak.bg

I.2)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.3)Основна дейност
Общи обществени услуги
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката
Осигуряване на охрана на обекти на Община Казанлък по видове дейност:
1. Охраната на имуществото на общински обекти по списък, включително и осигуряването на пропускателен режим в обектите чрез:
— Физическа охрана (въоръжена и невъоръжена) на общински обекти по списък;
— Охраната с помощта на технически системи за сигурност на охраняваните обекти и проверка на получените сигнали със специализиран автопатрул на общински обекти по списък, в т.ч. проектиране, доставка, монтиране, използване и поддръжка на сигнално-оповестителна техника и/или видеонаблюдение.
2. Охрана на ценни пратки и товари от и до обекти на Община Казанлък.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга № 23: Детективски и охранителни услуги, с изключение на услуги с бронирани автомобили
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Община Казанлък.

код NUTS BG344

II.1.3)Информация относно рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
II.1.4)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Осигуряване на охрана на обекти на Община Казанлък по видове дейност:
1. Охраната на имуществото на общински обекти по списък, включително и осигуряването на пропускателен режим в обектите чрез:
— Физическа охрана (въоръжена и невъоръжена) на общински обекти по списък;
— Охраната с помощта на технически системи за сигурност на охраняваните обекти и проверка на получените сигнали със специализиран автопатрул на общински обекти по списък, в т.ч. проектиране, доставка, монтиране, използване и поддръжка на сигнално-оповестителна техника и/или видеонаблюдение.
2. Охрана на ценни пратки и товари от и до обекти на Община Казанлък.
II.1.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

79710000

II.1.6)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
II.2)Обща крайна стойност на поръчката/ите
II.2.1)Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност: 791 147 BGN
Без да се включва ДДС

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на
1. Предложена цена. Тежест 40
2. Начин на плащане. Тежест 10
3. Време за реакция. Тежест 15
4. Гаранция за ефективност на извършваната охрана при покриване на щети. Тежест 30
5. Предложения на участника в полза на Възложителя във връзка с повишаване на сигурността, времето за реакция и други. Тежест 5
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка

Обявление за поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2014/S 51-085323 от 13.3.2014

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: Д07-92
V.1)Дата на решението за възлагане на поръчката:
18.9.2014
V.2)Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 4
V.3)Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

Агенция за сигурност и охрана „Сириус“ ЕООД
кв. „Лозенец“, ул. „Козяк“ № 1А
1407 София
България
Адрес за електронна поща: office@asosirius.com
Телефон: +359 29623925
Факс: +359 29623925

V.4)Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката:
Стойност: 800 000 BGN
Без да се включва ДДС
Обща крайна стойност на поръчката :
Стойност: 791 147 BGN
Без да се включва ДДС
V.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: не

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.2)Допълнителна информация:
VI.3)Процедури по обжалване
VI.3.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
1000 София
България
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
Факс: +359 29807315

VI.3.2)Подаване на жалби
VI.3.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.4)Дата на изпращане на настоящото обявление:
16.10.2014