Diensten - 357697-2017

13/09/2017    S175

Luxemburg-Luxemburg: Analyse ter ondersteuning van de praktische tenuitvoerlegging van de artikelen 8 bis tot en met 8 quater van Richtlijn 2014/87/Euratom van de Raad

2017/S 175-357697

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate-General for Energy, Directorate D — Nuclear Energy, Safety and ITER
Postadres: 1, rue Henri Schnadt, Zone d'activité Cloche d'Or
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Postcode: 2530
Land: Luxemburg
E-mail: bharat.patel@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/energy/en
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2846
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Analyse ter ondersteuning van de praktische tenuitvoerlegging van de artikelen 8 bis tot en met 8 quater van Richtlijn 2014/87/Euratom van de Raad.

Referentienummer: ENER/D3/2017-209-2.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79000000 Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Dit project maakt deel uit van de activiteiten van de Commissie ter ondersteuning van de EU-lidstaten, bevoegde regelgevende autoriteiten en licentiehouders bij de daadwerkelijke tenuitvoerlegging van de artikelen 8 bis tot en met 8 quater van Richtlijn 2014/87/Euratom van de Raad door de vergemakkelijking van het delen van ervaringen en om een meer consistente en ambitieuze tenuitvoerlegging van deze bepalingen op EU-niveau te bevorderen. Daartoe werkt de Commissie reeds samen met de lidstaten en bevoegde regelgevende autoriteiten (met name via Ensreg) om nationale benaderingen te bespreken en om verdere werkzaamheden te identificeren ter ondersteuning van meer convergentie bij de tenuitvoerlegging van de doelstelling voor de nucleaire veiligheid. Dit project vormt een aanvulling op de activiteiten met Ensreg en is ontworpen voor de verstrekking van informatie over en de identificatie van toekomstige werkgebieden en prioriteiten van de Europese Commissie binnen deze context.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 300 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

in de kantoren van de contractant.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het project zal de technische en wettelijke vereisten die worden behandeld in de bepalingen in de artikelen 8 bis tot en met 8 quater nauwkeurig beoordelen, de relevante internationale en Europese richtsnoeren onderzoeken om te bepalen of deze de noden van de nationale autoriteiten, bevoegde regelgevende autoriteiten en licentiehouders adequaat ondersteunen, en de bruikbaarheid ervan beoordelen voor de praktische tenuitvoerlegging van strategieën en besluitvormingsprocessen; op basis van een onderzoek van de nationale praktijken moet het onderzoeken hoe de vereisten binnen de bestaande regelgevings- en vergunningskaders in de praktijk worden toegepast in reactorinstallaties en -faciliteiten in de EU. Binnen de context van deze bepalingen moet het project de processen en criteria voor de besluitvorming op het gebied van relevante veiligheidsupgrades verder onderzoeken en een actuele stand van zaken verstrekken betreffende de tenuitvoerlegging ervan in bestaande kernreactoren. Het doel van het project is de identificatie van alle hiaten in de huidige richtsnoeren en normen, en beoogt het bieden van hulp bij toekomstige plannen en strategieën van de lidstaten met betrekking tot de technische toepassing van de bepalingen. Er zullen aanbevelingen worden gedaan voor acties op EU- en internationaal niveau om een meer consistente en praktische tenuitvoerlegging op hoog niveau van de bepalingen van de richtlijn te bereiken. Om de volledige medewerking van geïnteresseerde partijen en de transparantie van de werkzaamheden te verzekeren, moeten de resultaten van de werkzaamheden worden besproken met een brede waaier aan belanghebbenden, en de bevindingen en aanbevelingen moeten worden bekendgemaakt in een eindverslag voor algemene verspreiding.

De bevindingen en aanbevelingen van het project zullen worden gebruikt voor de identificatie van prioritaire thema's die grondiger moeten worden onderzocht in het licht van de controle van de transpositie en tenuitvoerlegging van de Richtlijn door de Europese Commissie, na de transpositie ervan, en om informatie te verstrekken voor toekomstige activiteiten van de Commissie op dit gebied, bijvoorbeeld indien verder communautair onderzoek inzake nucleaire veiligheidsthema's passend zou zijn.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 300 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 20
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/10/2017
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 27/10/2017
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht van de Europese Unie
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu/
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Gerecht van de Europese Unie
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/09/2017