Tjänster - 357697-2017

13/09/2017    S175

Luxemburg-Luxemburg: Analys till stöd för genomförandet i praktiken av artiklarna 8a–8c i rådets direktiv 2014/87/Euratom

2017/S 175-357697

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Directorate-General for Energy, Directorate D — Nuclear Energy, Safety and ITER
Postadress: 1, rue Henri Schnadt, Zone d'activité Cloche d'Or
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Postnummer: 2530
Land: Luxemburg
E-post: bharat.patel@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://ec.europa.eu/energy/en
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2846
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Analys till stöd för genomförandet i praktiken av artiklarna 8a–8c i rådets direktiv 2014/87/Euratom

Referensnummer: ENER/D3/2017-209-2.
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79000000 Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Detta projekt är en del av kommissionens verksamhet för att stödja EU:s medlemsstater, behöriga tillsynsmyndigheter och licenstagare i ett effektivt genomförande av artiklarna 8a–8c i rådets direktiv 2014/87/Euratom genom att underlätta utbytet av erfarenheter och främja ett mer konsekvent och ambitiöst genomförande av dessa bestämmelser på EU-nivå. För detta ändamål arbetar kommissionen redan med medlemsstater och behöriga tillsynsmyndigheter, särskilt genom den europeiska högnivågruppen för kärnsäkerhet och avfallshantering (European nuclear safety regulators group – Ensreg), för att diskutera nationella förhållningssätt och för att fastställa ytterligare arbete som kan stödja starkare konvergens i genomförandet av kärnsäkerhetsmålet. Projektet kompletterar verksamheten med Ensreg och är utformat i syfte att ligga till grund för och fastställa framtida arbetsområden och prioriteringar för Europeiska kommissionen i detta sammanhang.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 300 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00 Not specified
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Uppdragstagarens lokaler.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Genom projektet kommer man att i detalj bedöma de tekniska och juridiska kraven i bestämmelserna i artiklarna 8a–8c och undersöka relevanta internationella och europeiska riktlinjer för att fastställa om dessa ger ett tillräckligt stöd för behoven för nationella myndigheter, behöriga tillsynsmyndigheter och licenstagare och utvärdera hur användbara dessa är i det praktiska genomförandet av strategier och beslutsfattande. Utifrån en undersökning av nationell praxis kommer man genom projektet att undersöka hur befintliga rättsliga ramars och licensramars krav tillämpas i praktiken vid reaktorinstallationer och reaktoranläggningar i EU. I samband med dessa bestämmelser kommer man genom projektet ytterligare att undersöka processer och kriterier för att besluta om lämpliga säkerhetsuppgraderingar och tillhandahålla en aktuell genomförandestatus för befintliga kärnreaktorer. Avsikten med detta är att fastställa eventuella luckor i nuvarande riktlinjer och standarder, och som ett stöd för framtida planer och strategier för medlemsstaterna avseende teknisk tillämpning av bestämmelserna ska rekommendationer utfärdas för åtgärder på EU-nivå och internationell nivå för att uppnå ett mer konsekvent och praktiskt genomförande av direktivets bestämmelser till en hög standard. För att garantera fullständigt deltagande av berörda parter och öppenhet avseende arbetet ska arbetsresultaten diskuteras med ett stort antal intressenter och resultaten och rekommendationerna ska offentliggöras i en slutrapport för allmän distribution.

Projektets resultat och rekommendationer kommer att användas för att fastställa prioriterade frågor som bör undersökas närmare inom ramen för övervakning avseende genomförande och införlivande av direktivet av Europeiska kommissionen, efter att det har införlivats, och för att ligga till grund för kommissionens framtida verksamhet inom detta område, till exempel där ytterligare gemenskapsforskning om kärnsäkerhetsfrågor skulle vara lämplig.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 300 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 20
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 17/10/2017
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 27/10/2017
Lokal tid: 10:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens tribunal
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu/
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens tribunal
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu/
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
01/09/2017