Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usługi - 357717-2020

29/07/2020    S145

Polska-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2020/S 145-357717

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 135-332606)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON: 010705939; NIP: 5251553851
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 155, pok. 115
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-326
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paulina Wrzosek
E-mail: p.wrzosek@zzpprzymz.pl
Tel.: +22 8833632
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wdrożenie i integracja e-usług w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia" części: 1–3; znak postęp. ZZP-152/20

Numer referencyjny: ZZP-152/20
II.1.2)Główny kod CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja przez Wykonawcę dzieła w postaci budowy i wdrożenia e-usług dla Zamawiającego (Partnera Projektu) oraz ich integracji z oprogramowaniem Zamawiającego (partnera projektu) w ramach projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”, realizowanego w oparciu o porozumienie o dofinansowanie, w zakresie i zgodnie z wymaganiami Opisu przedmiotu zamówienia (dalej OPZ). Rezultatem dzieła będzie produkcyjne wdrożenie zintegrowanych z oprogramowaniem zamawiającego (partnera projektu) następujących e-usług:

a) przetwarzania i wymiany EDM;

b) e-zleceń;

c) e-rejestracji;

zwanych dalej „Systemem e-Usług”, wraz z usługą serwisu gwarancyjnego w zakresie opisanym umową.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/07/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 135-332606

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: 1–3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 27/07/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 04/08/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: 1–3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 27/07/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 04/08/2020
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: