Услуги - 357733-2019

30/07/2019    S145    Услуги - Обявление за възлагане на поръчка - Процедура на договаряне без публикуване на обявление за поръчка 

България-Ловеч: Услуги по проектиране и конструиране на тръбопроводи

2019/S 145-357733

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Ловеч
Национален регистрационен номер: 000291591
Пощенски адрес: ул. „Търговска“ № 22
Град: Ловеч
код NUTS: BG315 Ловеч
Пощенски код: 5500
Държава: България
Лице за контакт: Таня Иванова
Електронна поща: lovechrsk@gmail.com
Телефон: +359 68-688242
Факс: +359 68-688280

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.lovech.bg/

Адрес на профила на купувача: https://mdt.lovech.bg/PCPSG/pages/viewprocurement.jsf?uuid=747ffc8a-fcde-467a-96c4-e86e15f429ed

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Друга дейност: местно самоуправление

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Актуализация на инвестиционен проект „Реконструкция на ВиК мрежа в ж.к. „Младост“ — гр. Ловеч

II.1.2)Основен CPV код
71322200 Услуги по проектиране и конструиране на тръбопроводи
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на настоящата обществена поръчка се изразява в следното: извършване на актуализация на инвестиционен проект за „Реконструкция на ВиК мрежа на ж.к. „Младост“, гр. Ловеч“ в частта отводняване зона около югозападен изход/вход жп подлез, гр. Ловеч.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 2 200.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71322200 Услуги по проектиране и конструиране на тръбопроводи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG315 Ловеч
Основно място на изпълнение:

Град Ловеч

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Актуализация на ИП „Реконструкция на ВиК мрежа на ж.к. „Младост“, гр. Ловеч“ в частта отводняване зона около югозападен изход/вход жп подлез, гр. Ловеч

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу
  • Строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставени само от определен икономически оператор поради следната причина:
    • защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост
Обяснение:

С Решение № 148 от 15.10.2015 г. е открита обществена поръчка в Регистъра на Агенцията за обществени поръчки под № 00169-2015-0031 от кмета на Община Ловеч в качеството си на възложител — откритата процедура за възлагане на обществена поръчка е с предмет: „Изработване на работен инвестиционен проект „Реконструкция на ВиК мрежа в ж.к. „Младост“ — гр. Ловеч“. На 20.4.2016 г. с Решение № 026 кметът на Община Ловеч е определил за изпълнител на поръчката „Аквапартньор“ ЕООД. Сключен е договор № ДВ-575 от 30.5.2016 г., който е изпълнен в срок — до 28.6.2017 г., като това е отразено в Обявление за приключване на договор за обществена поръчка под номер 793794, публикувано в РОП на 29.6.2017 г.

Към днешна дата е необходимо да се направи актуализация на инвестиционния проект „Реконструкция на ВиК мрежа в ж.к. „Младост“ — гр. Ловеч“ и по-конкретно да се актуализира количествено-стойностната сметка и да се изработят детайли за отводняване на зоната около югозападен изход/вход жп подлез, гр. Ловеч. Проектната разработка трябва да обхване ВиК мрежата в ж.к. „Младост“, гр. Ловеч“ в частта отводняване зона около югозападен изход/вход жп подлез, гр. Ловеч. Предвидено е в чл. 7 от Договор № ДВ-575/30.5.2016 г. и в документацията на първоначалната обществена поръчка на стр. 3 следното: „Изпълнителят поема ангажимент при покана от страна на възложителя да сключи договор за упражняване на авторски надзор и да участва в приемателни комисии и извърши актуализация, доработки и поправки на определени части от проекта при необходимост.“

Предвид горепосоченото, сключването на договор за извършване на авторски надзор е неизменно свързано и с одобрени инвестиционни проекти № 60/9.6.2017 г. и № 61/12.6.2017 г. за „Реконструкция на ВиК мрежа в ЖК „Младост“, гр. Ловеч“ — водопровод и канализация, въз основа на които са издадени разрешения за строеж № 54/15.6.2017 г. и №58/21.6.2017 г. от главния архитект на Община Ловеч. С оглед ненакърняването на авторските права, гореспоменатият изпълнител следва да бъде поканен за провеждане на процедура на договаряне по реда на чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗОП във връзка с чл. 64—67 от ППЗОП. Изпълнението на предмета на настоящата поръчка ще позволи успешното реализиране на инвестиционните намерения.

Предвид изложеното, най-целесъобразно се явява възлагането на поръчката чрез договаряне без предварително обявление.

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: ДВ-677
Наименование:

Актуализация на инвестиционен проект за „Реконструкция на ВиК мрежа на ж.к. „Младост“, гр. Ловеч“ в частта отводняване зона около югозападен изход/вход жп подлез, гр. Ловеч

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
24/07/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Аквапартньор“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 130367512
Пощенски адрес: район „Красно село”, ул. „Дамян Груев“ № 58
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1606
Държава: България
Електронна поща: aquapartner@aquapartner.com
Телефон: +359 29520576
Факс: +359 29523926
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2 200.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 2 200.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл.197 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
25/07/2019