Prekės - 35785-2020

24/01/2020    S17

Lenkija-Kalisz Pomorski: Gaisrinės signalizacijos sistemos

2020/S 017-035785

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Kalisz Pomorski
Adresas: al. prof. Leona Mroczkiewicza 1
Miestas: Kalisz Pomorski
NUTS kodas: PL426 Koszaliński
Pašto kodas: 78-540
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Hubert Kapuściński
El. paštas: kalisz@pila.lasy.gov.pl
Telefonas: +48 943616273
Faksas: +48 943616511

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.kaliszpomorski.pila.lasy.gov.pl/

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_pila/nadl_kalisz_pomorski/zamowienia_publiczne
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Kitas tipas: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Pagrindinė veikla
Kita veikla: leśnictwo

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

„Dostawa i montaż systemu monitoringu przeciwpożarowego lasów wraz z automatyczną detekcją dymu”

Nuorodos numeris: A.270.1.2020
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
31625200 Gaisrinės signalizacijos sistemos
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

3.2. Przedmiot zamówienia dotyczy w szczególności:

Dostawy i montażu sytemu monitoringu przeciwpożarowego lasów wraz z automatyczną detekcją dymu w ramach projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów”.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
31625000 Apsaugos nuo įsilaužimo arba priešgaisrinės signalizacijos įrenginiai
31625100 Ugnies detekcijos sistemos
32000000 Radijo, televizijos, komunikacijų, telekomunikacijų ir susijusi įranga
32200000 Radiotelefonijos, radiotelegrafijos, radijo arba televizijos signalų siųstuvai
32420000 Tinklo įranga
32421000 Tinklo kabelių sistema
51314000 Vaizdo įrangos montavimo paslaugos
45310000 Elektros instaliacijos montavimo darbai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL426 Koszaliński
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

teren Nadleśnictwa Kalisz Pomorski

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sytemu monitoringu przeciwpożarowego lasów wraz z automatyczną detekcją dymu w ramach projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

2) Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia zgodnie z terminami określonymi w umowie w sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr 6 do SIWZ).

3) Wszystkie dostarczone urządzenia i elementy instalacji muszą być fabrycznie nowe.

4) Wszelkie urządzenia montowane na zewnątrz muszą być odporne na warunki atmosferyczne.

5) Prace montażowe należy wykonać z należytą starannością.

6) Sterowanie systemem musi odbywać się bez widocznych opóźnień.

7) Urządzenia systemu muszą być zabezpieczone ochroną odgromową.

8) Zestaw musi współpracować z systemem automatycznego wykrywania dymu i leśną mapą numeryczną.

9) Menu urządzeń w języku polskim.

10) Instrukcje w języku polskim.

11) Wykonawca wykona również niezbędną do realizacji zamówienia dokumentację jak również dokumentację powykonawczą oraz uzyska konieczne do wykonania zamówienia uzgodnienia i pozwolenia.

12) Niezwłocznie po wykonaniu montażu i uruchomieniu systemu Wykonawca przeprowadzi nieodpłatne szkolenie w siedzibie Zamawiającego osób wskazanych przez Zamawiającego (co najmniej 4 pracowników Nadleśnictwa) w zakresie obsługi i administracji przedmiotu zamówienia.

13) Wykonawca w ramach 60 miesięcznej gwarancji zapewni bezpłatny serwis z gotowością przybycia na miejsce awarii w ciągu maks. 48 godz. oraz jej usunięcie w ciągu maks. 72 godz. Wykonawca zapewni w ramach serwisu co najmniej 1 osobę, która posiada wymagane uprawnienia do prac na wysokościach, wiedzę oraz wyposażenie, zapewniając mu wsparcie z zakresu zastosowanego oprogramowania i sprzętu w celu zapewnienia wysokiej dostępności systemu, bieżącej konserwacji oraz możliwie najkrótszego czasu usunięcia awarii.

W okresie gwarancji ujęte w cenie koszty:

a) napraw gwarancyjnych wraz z wszelkimi kosztami zastosowania sprzętu zastępczego na czas naprawy;

b) przeglądów planowych;

c) wymiany materiałów eksploatacyjnych i podzespołów wymagających wymiany w wyniku naturalnego zużycia;

d) usuwanie usterek uniemożliwiających prowadzenie obserwacji – czas do 72 h od daty zgłoszenia przez Zamawiającego;

e) usuwanie usterek nie wymagających pilnej reakcji – czas do 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego;

f) zapewnienie sprzętu zastępczego w przypadku wydłużającego się czasu naprawy.

14) Montaż systemu do 21 dni od dnia podpisania umowy.

15) Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia miejsc dostaw i montażu i utylizacji zdemontowanego sprzętu.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Sąnaudos - Vardas: Cena / Lyginamasis svoris: 60 %
Sąnaudos - Vardas: Termin płatności / Lyginamasis svoris: 40 %
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė dienomis: 21
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

„Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów” Nr: POIS.02.01.00-00-0007/16

II.2.14)Papildoma informacija

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Stosownie do dyspozycji art 24aa Pzp Zamawiający będzie stosował odwróconą zasadę oceny ofert.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100 000,00 PLN.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 2 dostawy (przez dostawę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegające na dostawie i montażu sytemu monitoringu przeciwpożarowego wraz z automatyczną detekcją dymu na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 PLN brutto.

III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy, Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków jej wprowadzenia. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które wynosić będzie 10 % ceny ofertowej brutto podanej w ofercie.

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 27/02/2020
Vietos laikas: 12:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lenkų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Pasiūlymas turi galioti iki: 26/04/2020
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 27/02/2020
Vietos laikas: 12:30
Vieta:

Siedziba Nadleśnictwa Kalisz Pomorski, al. prof. L. Mroczkiewicza 1, 78 -540 Kalisz Pomorski, POLSKA, sala narad, pokój nr 18

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców a także informacje dotyczące cen i terminów płatności zawartych w ofertach.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)Papildoma informacija:

14.1. Przy wyborze ofert w każdym pakiecie Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

1) cena – 60 %;

2) termin płatności – 40 %.

14.2. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:

1) W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

Cn

C = ------------ x 100 pkt x 60 %

Co

Gdzie:

C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,

Cn – najniższa cena spośród ofert ocenianych

Co – cena oferty ocenianej

Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w Ofercie (załącznik nr 1 do SIWZ). W tym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 punktów.

Z uwagi na postanowienia art. 91 ust. 3a Pzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

2) Kryterium termin płatności (TP) – waga 40 %

Sposób obliczania punktów dla ww. kryterium:

TP - Maksymalna ilość punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie wyżej podanego kryterium, przyjmuje się 40 pkt.

Termin płatności Liczba punktów

7 dni 0 pkt

14 dni 10 pkt

21 dni 20 pkt

30 dni 40 pkt

Sposób obliczenia punktów dla kryterium termin płatności:

a) Kryterium terminu płatności będzie rozpatrywane na podstawie terminu zadeklarowanego w formularzu ofertowym przez Wykonawcę.

b) Maksymalny termin płatności oceniany wynosi 30 dni kalendarzowych, minimalny to 7 dni kalendarzowych.

c) W przypadku nie wypełnienia w formularzu ofertowym stosownej rubryki lub podania terminu płatności innego niż proponowany wyżej, Zamawiający przyjmie, najkrótszy termin płatności, tj. 7 dni, a Wykonawca otrzyma w tym kryterium 0 pkt.

14.3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta Wykonawcy, która uzyska największą sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach oceny ofert. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

14.4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

14.5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresas: ul. Postępu 17 A
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587840
Faksas: +48 224587800

Interneto adresas: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

16.2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

16.3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

16.4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

16.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

16.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

16.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17 A
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800

Interneto adresas: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
21/01/2020