Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Строителство - 357895-2016

14/10/2016    S199

Фpaнция-Страсбург: Обновяване и подобряване на противопожарната защита на дървената облицовка, покриваща структурите на пленарната зала на сграда Louise Weiss в Страсбург

2016/S 199-357895

Обявление за поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски парламент
Пощенски адрес: 1 avenue du Président Robert Schuman
Град: Strasbourg
код NUTS: FR421 Bas-Rhin
Пощенски код: 67070
Държава: Франция
Лице за контакт: unité des contrats et marchés publics
Електронна поща: INLO.AO-STR@europarl.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://europarl.europa.eu
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1898
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Официално наименование: Европейски парламент
Пощенски адрес: service du courrier officiel, 1 avenue du Président Robert Schuman
Град: Strasbourg
Пощенски код: 67070
Държава: Франция
Лице за контакт: unité des contrats et marchés publics
Електронна поща: INLO.AO-STR@europarl.europa.eu
код NUTS: FR421 Bas-Rhin
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1898
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Обновяване и подобряване на противопожарната защита на дървената облицовка, покриваща структурите на пленарната зала на сграда Louise Weiss в Страсбург.

Референтен номер: 06A70/2016/M041.
II.1.2)Основен CPV код
45454100 Строителни работи по реставрация
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Обновяване и подобряване на противопожарната защита на дървената облицовка, покриваща структурите на пленарната зала на сграда Louise Weiss в Страсбург.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 700 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45410000 Работи по полагане на мазилка
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: FR421 Bas-Rhin
Основно място на изпълнение:

Страсбург, Франция.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обновяване и подобряване на противопожарната защита на дървената облицовка, покриваща структурите на пленарната зала на сграда Louise Weiss в Страсбург.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 700 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 6
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Европейският парламент ще организира задължително посещение на място, което ще се състои на 24.10.2016 (11:00) в неговите помещения в Страсбург. Могат да присъстват не повече от 2-ма представители на дружество.

Вие трябва да се регистрирате по електронна поща (inlo.ao-str@ep.europa.eu) 2 работни дни преди посещението.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Европейският парламент изисква от оферентите да притежават необходимите административни разрешителни за осъществяване на дейността, обхваната в поръчката, в съответствие с националното законодателство.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Трябва да бъде създадена гаранция чрез задържане на стойност, съответстваща на до 10 % от съвкупната стойност на поръчката от окончателното плащане.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 17/11/2016
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Френски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 21/11/2016
Местно време: 10:00
Място:

Европейски парламент, bâtiment Winston Churchill, 1 avenue du Président Robert Schuman, 67000 Strasbourg, ФРАНЦИЯ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

може да присъства не повече от 1 представител на оферент. Вие трябва да се регистрирате по електронна поща (inlo.ao-str@ep.europa.eu) 2 работни дни преди отварянето.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Европейският парламент ще организира задължително посещение на място, което ще се състои на 24.10.2016 (11:00) в неговите помещения в Страсбург. Могат да присъстват не повече от 2-ма представители на дружество.

Вие трябва да се регистрирате по електронна поща (inlo.ao-str@ep.europa.eu) 2 работни дни преди посещението.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд на Съда на Европейския съюз
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: cfi.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Интернет адрес: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Официално наименование: Европейски омбудсман
Пощенски адрес: 1 avenue du Président Robert Schuman
Град: Strasbourg
Пощенски код: 67001
Държава: Франция
Електронна поща: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Телефон: +33 388172313
Интернет адрес: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Общ съд на Съда на Европейския съюз
Град: Luxembourg
Държава: Люксембург
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
04/10/2016