Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Werken - 357895-2016

14/10/2016    S199

Frankrijk-Straatsburg: Vernieuwing en verbetering van de brandveiligheid van de houten schelpvormige constructie boven de structuren van de vergaderzaal in het gebouw Louise Weiss in Straatsburg

2016/S 199-357895

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Parlement
Postadres: 1 avenue du Président Robert Schuman
Plaats: Strasbourg
NUTS-code: FR421 Bas-Rhin
Postcode: 67070
Land: Frankrijk
Contactpersoon: unité des contrats et marchés publics
E-mail: INLO.AO-STR@europarl.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://europarl.europa.eu
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1898
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Europees Parlement
Postadres: service du courrier officiel, 1 avenue du Président Robert Schuman
Plaats: Strasbourg
Postcode: 67070
Land: Frankrijk
Contactpersoon: unité des contrats et marchés publics
E-mail: INLO.AO-STR@europarl.europa.eu
NUTS-code: FR421 Bas-Rhin
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1898
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vernieuwing en verbetering van de brandveiligheid van de houten schelpvormige constructie boven de structuren van de vergaderzaal in het gebouw Louise Weiss in Straatsburg.

Referentienummer: 06A70/2016/M041.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45454100 Restauratiewerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Vernieuwing en verbetering van de brandveiligheid van de houten schelpvormige constructie boven de structuren van de vergaderzaal in het gebouw Louise Weiss in Straatsburg.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 700 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45410000 Pleisterwerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR421 Bas-Rhin
Voornaamste plaats van uitvoering:

Straatsburg, Frankrijk.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Vernieuwing en verbetering van de brandveiligheid van de houten schelpvormige constructie boven de structuren van de vergaderzaal in het gebouw Louise Weiss in Straatsburg.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 700 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Het Europees Parlement organiseert een verplicht verkenningsbezoek aan de plaats van uitvoering op 24.10.2016 (11:00) in de kantoren van het Europees Parlement in Straatsburg. Maximaal 2 vertegenwoordigers per onderneming mogen aan het verkenningsbezoek deelnemen.

U moet zich 2 werkdagen vóór het verkenningsbezoek via e-mail (inlo.ao-str@ep.europa.eu) inschrijven.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

het Europees Parlement eist van de inschrijvers dat zij over de nodige administratieve vergunningen beschikken om overeenkomstig de nationale wetgeving de activiteit te kunnen uitoefenen die het voorwerp uitmaakt van de opdracht.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Er wordt een garantie vereist door afhouding op de eindbetaling van een bedrag gelijk aan 10 % van de totale opdrachtwaarde.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/11/2016
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 21/11/2016
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Europees Parlement, bâtiment Winston Churchill, 1 avenue du Président Robert Schuman, 67000 Strasbourg, FRANKRIJK.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

maximaal 1 vertegenwoordiger per inschrijver mag de opening bijwonen. U moet zich 2 werkdagen vóór de opening via e-mail (inlo.ao-str@ep.europa.eu) inschrijven.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Het Europees Parlement organiseert een verplicht verkenningsbezoek aan de plaats van uitvoering op 24.10.2016 (11:00) in de kantoren van het Europees Parlement in Straatsburg. Maximaal 2 vertegenwoordigers per onderneming mogen aan het verkenningsbezoek deelnemen.

U moet zich 2 werkdagen vóór het verkenningsbezoek via e-mail (inlo.ao-str@ep.europa.eu) inschrijven.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht van het Hof van Justitie van de Europese Unie
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Internetadres: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Europese Ombudsman
Postadres: 1 avenue du Président Robert Schuman
Plaats: Strasbourg
Postcode: 67001
Land: Frankrijk
E-mail: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Telefoon: +33 388172313
Internetadres: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Gerecht van het Hof van Justitie van de Europese Unie
Plaats: Luxembourg
Land: Luxemburg
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/10/2016