Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Roboty budowlane - 357895-2016

14/10/2016    S199

Francja-Strasburg: Naprawa i wzmocnienie ochrony przeciwpożarowej okładziny drewnianej pokrywającej konstrukcje sali posiedzeń plenarnych w budynku im. Louise Weiss w Strasburgu

2016/S 199-357895

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Parlament Europejski
Adres pocztowy: 1 avenue du Président Robert Schuman
Miejscowość: Strasbourg
Kod NUTS: FR421 Bas-Rhin
Kod pocztowy: 67070
Państwo: Francja
Osoba do kontaktów: unité des contrats et marchés publics
E-mail: INLO.AO-STR@europarl.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://europarl.europa.eu
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1898
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oficjalna nazwa: Parlament Europejski
Adres pocztowy: service du courrier officiel, 1 avenue du Président Robert Schuman
Miejscowość: Strasbourg
Kod pocztowy: 67070
Państwo: Francja
Osoba do kontaktów: unité des contrats et marchés publics
E-mail: INLO.AO-STR@europarl.europa.eu
Kod NUTS: FR421 Bas-Rhin
Adresy internetowe:
Główny adres: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1898
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Naprawa i wzmocnienie ochrony przeciwpożarowej okładziny drewnianej pokrywającej konstrukcje sali posiedzeń plenarnych w budynku im. Louise Weiss w Strasburgu

Numer referencyjny: 06A70/2016/M041.
II.1.2)Główny kod CPV
45454100 Odnawianie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Naprawa i wzmocnienie ochrony przeciwpożarowej okładziny drewnianej pokrywającej konstrukcje sali posiedzeń plenarnych w budynku im. Louise Weiss w Strasburgu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 700 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45410000 Tynkowanie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FR421 Bas-Rhin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Strasburg, Francja.

II.2.4)Opis zamówienia:

Naprawa i wzmocnienie ochrony przeciwpożarowej okładziny drewnianej pokrywającej konstrukcje sali posiedzeń plenarnych w budynku im. Louise Weiss w Strasburgu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 700 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Parlament Europejski zorganizuje obowiązkową wizytę w miejscu wykonania, która odbędzie się 24.10.2016 (11:00) w pomieszczeniach Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Dopuszcza się udział nie więcej niż 2 przedstawicieli każdej spółki.

Zapisy odbywają się pocztą elektroniczną pod adresem: inlo.ao-str@ep.europa.eu 2 dni robocze przed wizytą.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Parlament Europejski wymaga od oferentów posiadania zezwoleń administracyjnych potrzebnych do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia zgodnie z prawem krajowym.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wymagana jest gwarancja w postaci potrącenia od końcowej płatności kwoty odpowiadającej 10% całkowitej wartości zamówienia.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/11/2016
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Francuski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 21/11/2016
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Parlament Europejski, bâtiment Winston Churchill, 1 avenue du Président Robert Schuman, 67000 Strasbourg, FRANCJA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

dopuszcza się udział nie więcej niż 1 przedstawiciela każdego oferenta. Zapisy odbywają się pocztą elektroniczną pod adresem: inlo.ao-str@ep.europa.eu 2 dni robocze przed otwarciem ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Parlament Europejski zorganizuje obowiązkową wizytę w miejscu wykonania, która odbędzie się 24.10.2016 (11:00) w pomieszczeniach Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Dopuszcza się udział nie więcej niż 2 przedstawicieli każdej spółki.

Zapisy odbywają się pocztą elektroniczną pod adresem: inlo.ao-str@ep.europa.eu 2 dni robocze przed wizytą.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Adres internetowy: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Adres pocztowy: 1 avenue du Président Robert Schuman
Miejscowość: Strasbourg
Kod pocztowy: 67001
Państwo: Francja
E-mail: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Tel.: +33 388172313
Adres internetowy: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Sąd Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Miejscowość: Luxembourg
Państwo: Luksemburg
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/10/2016