Supplies - 357902-2020

29/07/2020    S145

Poland-Jastrzębie-Zdrój: Rubber and plastic materials

2020/S 145-357902

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Zakład Wsparcia Produkcji
Postal address: ul. Towarowa 1
Town: Jastrzębie-Zdrój
NUTS code: PL227 Rybnicki
Postal code: 44-330
Country: Poland
Contact person: Anna Smołucha
E-mail: mat.publiczne@zwp.jsw.pl
Telephone: +48 327564937

Internet address(es):

Main address: www.jsw.pl

Address of the buyer profile: www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://zakupy.jsw.pl/
I.6)Main activity
Exploration and extraction of coal and other solid fuels

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawy do kopalń JSW S.A. środków ochrony dróg oddechowych, półmasek P2 z/z z terminem realizacji od daty zawarcia umowy do 31.12.2020.

Reference number: 85/P/WRP/20
II.1.2)Main CPV code
19500000 Rubber and plastic materials
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Dostawy do kopalń JSW S.A. środków ochrony dróg oddechowych, półmasek P2 z/z z terminem realizacji od daty zawarcia umowy do 31.12.2020.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
35110000 Firefighting, rescue and safety equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL227 Rybnicki
Main site or place of performance:

Magazyn zamawiającego przy kopalniach JSW S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawy do kopalń JSW S.A. środków ochrony dróg oddechowych, półmasek P2 z/z w ilości 1 452 000 szt. z terminem realizacji od daty zawarcia umowy do 31.12.2020.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 13/08/2020
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Odbiorca przewiduje prawo opcji (art. 34 ust. 5 Pzp) obejmujące usługę transportu materiałów przez wykonawcę do magazynów zamawiającego przy kopalniach JSW S.A. w przypadku, gdy koszty transportu wykonanego przez Odbiorcę będą wyższe od kosztów transportu wykonawcy.

II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji finansowej potwierdzać będzie posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy w wysokości co najmniej 400 000,00 PLN, nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej potwierdzać będzie wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostaw środków ochrony dróg oddechowych o wartości co najmniej 1 200 000,00 PLN netto,

III.1.4)Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu,

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące sytuacji finansowej oraz zdolności technicznej.

2. Wykluczeniu z niniejszego postępowania podlega wykonawca, który spełnia przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp, za wyjątkiem wykonawcy, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Pzp oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Pzp (art. 133 ust. 4 Pzp), jeżeli nie upłynęły terminy określone w art. 24 ust. 7 Pzp.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.1.6)Deposits and guarantees required:

Wykonawca wnosi wadium w rozumieniu art. 45 Pzp w wysokości 37 000,00 PLN.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Zapłata ceny nastąpi w terminie do 90 dni od przedstawienia zamawiającemu faktury VAT, chyba że wykonawca jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą lub średnim przedsiębiorcą w stosunku do którego termin zapłaty wynosi do 60 dni od daty dostarczenia zamawiającemu faktury VAT.

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Dostawa i wydanie Towaru nastąpi częściami od daty zawarcia umowy do 31.12.2020.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

W celu wyboru najkorzyst. oferty zamawiający, po dokon. oceny ofert, przeprow. 1 – etap., zniżk. aukcję elektr., jeżeli złożono co najmn. 2 oferty niepodleg. odrzuceniu. Przedmiotem aukcji elektr. będzie cena jedn. nettoprzedm. zamów. wraz z opcją transportu 1 szt. przedm. zamów. do magazynów przy kopal. JSW S.A. (waga – 100 %, maks. il. punktów – 100 pkt). Szczegół. infor. zawarte zostały w SIWZ

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2019/S 194-472690
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 12/08/2020
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 10/10/2020
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 12/08/2020
Local time: 10:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
24/07/2020