Supplies - 357902-2020

29/07/2020    S145

Poland-Jastrzębie-Zdrój: Rubber and plastic materials

2020/S 145-357902

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Zakład Wsparcia Produkcji
Postal address: ul. Towarowa 1
Town: Jastrzębie-Zdrój
NUTS code: PL227 Rybnicki
Postal code: 44-330
Country: Poland
Contact person: Anna Smołucha
E-mail: mat.publiczne@zwp.jsw.pl
Telephone: +48 327564937
Internet address(es):
Main address: www.jsw.pl
Address of the buyer profile: www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://zakupy.jsw.pl/
I.6)Main activity
Exploration and extraction of coal and other solid fuels

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawy do kopalń JSW S.A. środków ochrony dróg oddechowych, półmasek P2 z/z z terminem realizacji od daty zawarcia umowy do 31.12.2020.

Reference number: 85/P/WRP/20
II.1.2)Main CPV code
19500000 Rubber and plastic materials
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Dostawy do kopalń JSW S.A. środków ochrony dróg oddechowych, półmasek P2 z/z z terminem realizacji od daty zawarcia umowy do 31.12.2020.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
35110000 Firefighting, rescue and safety equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL227 Rybnicki
Main site or place of performance:

Magazyn zamawiającego przy kopalniach JSW S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawy do kopalń JSW S.A. środków ochrony dróg oddechowych, półmasek P2 z/z w ilości 1 452 000 szt. z terminem realizacji od daty zawarcia umowy do 31.12.2020.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 13/08/2020
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Odbiorca przewiduje prawo opcji (art. 34 ust. 5 Pzp) obejmujące usługę transportu materiałów przez wykonawcę do magazynów zamawiającego przy kopalniach JSW S.A. w przypadku, gdy koszty transportu wykonanego przez Odbiorcę będą wyższe od kosztów transportu wykonawcy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji finansowej potwierdzać będzie posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy w wysokości co najmniej 400 000,00 PLN, nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej potwierdzać będzie wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostaw środków ochrony dróg oddechowych o wartości co najmniej 1 200 000,00 PLN netto,

III.1.4)Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu,

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące sytuacji finansowej oraz zdolności technicznej.

2. Wykluczeniu z niniejszego postępowania podlega wykonawca, który spełnia przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp, za wyjątkiem wykonawcy, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Pzp oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Pzp (art. 133 ust. 4 Pzp), jeżeli nie upłynęły terminy określone w art. 24 ust. 7 Pzp.

III.1.6)Deposits and guarantees required:

Wykonawca wnosi wadium w rozumieniu art. 45 Pzp w wysokości 37 000,00 PLN.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Zapłata ceny nastąpi w terminie do 90 dni od przedstawienia zamawiającemu faktury VAT, chyba że wykonawca jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą lub średnim przedsiębiorcą w stosunku do którego termin zapłaty wynosi do 60 dni od daty dostarczenia zamawiającemu faktury VAT.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Dostawa i wydanie Towaru nastąpi częściami od daty zawarcia umowy do 31.12.2020.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

W celu wyboru najkorzyst. oferty zamawiający, po dokon. oceny ofert, przeprow. 1 – etap., zniżk. aukcję elektr., jeżeli złożono co najmn. 2 oferty niepodleg. odrzuceniu. Przedmiotem aukcji elektr. będzie cena jedn. nettoprzedm. zamów. wraz z opcją transportu 1 szt. przedm. zamów. do magazynów przy kopal. JSW S.A. (waga – 100 %, maks. il. punktów – 100 pkt). Szczegół. infor. zawarte zostały w SIWZ

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2019/S 194-472690
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 12/08/2020
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 10/10/2020
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 12/08/2020
Local time: 10:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
24/07/2020