Доставки - 357905-2018

16/08/2018    S156    - - Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Чирпан: Външни гуми за леки автомобили

2018/S 156-357905

Обявление за поръчка

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
ЮИДП ДП, ТП „ДГС Чирпан“
2016176540187
ул. „Пейо К. Яворов“ № 18
Чирпан
6200
България
Лице за контакт: инж. Петко Игнатов — зам.-директор
Телефон: +359 41693072
Електронна поща: dgs_chirpan@abv.bg
Факс: +359 41696119
код NUTS: BG344

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://dgstchirpan.uidp-sliven.com/nachalo

Адрес на профила на купувача: http://www.uidp-sliven.com/procedures/2340

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.uidp-sliven.com/procedures/2340
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: управление и стопанисване на горските територии — държавна собственост

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за МПС за нуждите на ТП „ДГС Чирпан“ за срок от 12 месеца

II.1.2)Основен CPV код
34351100
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на обществената поръчка включва:

— доставка на нови гуми (зимни и летни) в зависимост от нуждите на възложителя,

— смяна на гуми (нови или собствени на ТП „ДГС Чирпан“) — демонтаж, монтаж и баланс — извършва се при подготовка на служебните МПС за използване през пролетно-летния и есенно–зимния период и при необходимост,

— ремонт на гуми.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 5 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34351100
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:

гр. Чирпан, ул. „П. К. Яворов“ № 18

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В техническата спецификация от настоящата документация, като възложителят може да заявява гуми с различен брой и размери.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 5 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изискване за икономическо и финансово състояние.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участниците следва да разполагат с минимум 1 сервизен пункт, в който ще се извършват изброените услуги по монтаж, баланс и ремонт на гуми и джанти, на територията на община Чирпан. Съответствието с това изискване се доказва чрез деклариране в предоставения еЕЕДОП на адреса, на който се намира сервизът.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът да е изпълнил минимум 1(договор) с еднакъв или сходен предмет с предмета на настоящата обществена поръчка през последните 3 (три) години, считано от датата, посочена като краен срок за подаване на оферти.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 19/09/2018
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 20/09/2018
Местно време: 10:00
Място:

Административната сграда в гр. Чирпан, ул. „П. К. Яворов“ № 18

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Съгл. чл. 54, ал. 2 от ППЗОП получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите в процедурата или техни упълномощени представители и средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

На осн. чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП подлежи на обжалване.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
13/08/2018