Services - 35799-2022

21/01/2022    S15

Poland-Zawoja: Forestry services

2022/S 015-035799

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2022/S 012-026922)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Babiogórski Park Narodowy z siedzibą w Zawoi
National registration number: 552-171-36-27
Postal address: Zawoja 1403
Town: Zawoja
NUTS code: PL Polska
Postal code: 34-222
Country: Poland
Contact person: Gabriela Stopka
E-mail: zamowienia@bgpn.pl
Telephone: +48 507784217
Fax: +48 338775554
Internet address(es):
Main address: http://bgpn.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Ochrona ekosystemów Babiogórskiego Parku Narodowego w 2022 roku.

Reference number: ZP-1/2022
II.1.2)Main CPV code
77200000 Forestry services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z ochroną ekosystemów Babiogórskiego Parku Narodowego w roku 2022 w ramach realizacji planów rzeczowo – finansowych:

cięcia przebudowy, pielęgnacyjne i sanitarne „C”, hodowla lasu „H”, ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami biotycznymi i abiotycznymi „O”, remont dróg

„R”, obsługa administracyjna „ZO”, udostępnienie parku dla turystyki „T”.

Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac (czynności)

wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, zawarty został w załączniku nr 1 do SWZ.

Ze względów przyrodniczych rozmiar zadań wskazany w załączniku nr 1 do SWZ ma charakter szacunkowy i może zostać zmieniony. W przypadku prac związanych z

pozyskaniem Zamawiający dopuszcza zwiększenie rozmiaru rzeczowego (masy drewna) wynikającego z zaokrągleń przy końcowym odbiorze prac.

Pozostały opis znajduje się w SWZ ZP-1/2022 i załącznikach do SWZ.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2022/S 012-026922

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: VI.3
Lot No: 3)
Instead of:

Informacja dot. RODO zawarte są w rozdziale 32 SWZ ZP-1/2022. Wykonawca musi się z nimi zapoznać.

Podstawy wykluczenia na podstawie art. 108 ust 1 PZP oraz 109 ust. 1 pkt 1-5, 7-10 PZP. Szczegółowo opisane

podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu są w rozdziale 14 oraz rozdziale 15 - gdzie jest też

opisany szczegółowo i wyczerpująco wykaz oświadczeń oraz podmiotowych środków dowodowych w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca celem poprawnego złożenia oferty i zapoznania się z przedmiotem zamówienia musi zapoznać

się z całością dokumentacji przetargowej - a w szczegolności Specyfikacji Warunków Zamówienia, która

precyzyjnie określa jakie warunki Wykonawca musi spełnić chcąc brać udział w postępowaniu.

Read:

Informacja dot. RODO zawarte są w rozdziale 32 SWZ ZP-1/2022. Wykonawca musi się z nimi zapoznać.

Podstawy wykluczenia na podstawie art. 108 ust 1 PZP oraz 109 ust. 1 pkt 1-5, 7-10 PZP. Szczegółowo opisane

podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu są w rozdziale 14 oraz rozdziale 15 - gdzie jest też

opisany szczegółowo i wyczerpująco wykaz oświadczeń oraz podmiotowych środków dowodowych w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca celem poprawnego złożenia oferty i zapoznania się z przedmiotem zamówienia musi zapoznać

się z całością dokumentacji przetargowej - a w szczegolności Specyfikacji Warunków Zamówienia, która

precyzyjnie określa jakie warunki Wykonawca musi spełnić chcąc brać udział w postępowaniu. + informacje dodatkowe podane poniżej.

VII.2)Other additional information:

Wykaz oświadczeń oraz podmiotowych środków dowodowych w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu (szczegóły - rozdział 15 SWZ ZP-1/2022)

1. oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: „JEDZ”)

2. wykaz usług wg załącznika do SWZ ZP-1/2022

3. dowody określające czy usługi zostały lub są wykonywane należycie.

4. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem

5. wykaz osób wg załącznika do SWZ ZP-1/2022

6. wykaz urządzeń technicznych wg załącznika do SWZ ZP-1/2022

7. informacja z KRK w zakresie wskazanym w SWZ ZP-1/2022.

8. Oświadczenie Wykonawcy dot. grupy kapitałowej wg załącznika do SWZ ZP-1/2022.

9. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP.

10. Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

11. Odpisu lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

12. Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w SWZ ZP-1/2022 rozdz. 15.