Diensten - 358100-2021

14/07/2021    S134

Zwitserland-Brig: Openbaarvervoersdiensten

2021/S 134-358100

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Matterhorn Gotthard Bahn Einkauf und Materialwirtschaft
Postadres: Dammweg 80
Plaats: Brig
NUTS-code: CH0 Schweiz / Suisse / Svizzera
Postcode: 3900
Land: Zwitserland
Contactpersoon: Bärtschi Marcel
E-mail: einkauf@mgbahn.ch
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.simap.ch
Adres van het kopersprofiel: www.matterhorngotthardbahn.ch
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: http://www.simap.ch/shabforms/servlet/Search?NOTICE_NR=1206149
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Matterhorn Gotthard Bahn Einkauf und Materialwirtschaft
Postadres: Dammweg 80
Plaats: Brig
Postcode: 3900
Land: Zwitserland
Contactpersoon: Bärtschi Marcel
E-mail: einkauf@mgbahn.ch
NUTS-code: CH0 Schweiz / Suisse / Svizzera
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.simap.ch
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bahnersatz Halbstundentakt Strecke Visp-Brig-Fiesch

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60112000 Openbaarvervoersdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Die Matterhorn Gotthard Verkehrs AG muss, wegen knapper Fahrzeugverfügbarkeit auf der Strecke Visp -Brig-Fiesch von Sonntag, 12.12.2021 bis Freitag, 12.5.2023, einen Bahnersatz mit Bussen einsetzten.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60172000 Bus- en autobusverhuur met chauffeur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CH0 Schweiz / Suisse / Svizzera
Voornaamste plaats van uitvoering:

Strecke Visp-Brig-Fiesch

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Die Matterhorn Gotthard Verkehrs AG muss, wegen knapper Fahrzeugverfügbarkeit auf der Strecke Visp -Brig-Fiesch von Sonntag, 12.12.2021 bis Freitag, 12.5.2023, einen Bahnersatz mit Bussen einsetzten.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Preis / Weging: 75
Kostencriterium - Naam: Vorgehenskonzept / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Zusatzausstattung der Fahrzeuge / Weging: 10
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 12/12/2021
Einde: 12/05/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— EK 1: Referenzen des Anbieters über die Ausführung von 2 mit der vorgesehenen Aufgabe vergleichbaren realisierten Aufträgen (insbesondere bezüglich gewerbsmässigen Personentransporten) in den letzten 5 Jahren,

— EK 2: Ausreichende und geeignete personelle Ressourcen zur termingerechten Erbringung der Dienstleistungen.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/08/2021
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 20/08/2021
Plaatselijke tijd: 23:59
Plaats:

Brig

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Nicht öffentlich

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Teilangebote sind nicht zugelassen.

Geschäftsbedingungen: Gemäß Dienstleistungsvertrag.

Verhandlungen: Verhandlungen betreffend Preis oder sonstige Dienstleistungen sind während und bis zur Auftragsvergaben verboten.

Rechtsmittelbelehrung: Diese Verfügung kann innert 10 Tagen seit seiner Veröffentlichung mittels Beschwerde bei der öffentlichrechtlichen Abteilung des Kantonsgerichtes in Sitten angefochten werden.

Schlusstermin/Bemerkungen: Es gilt das Datum des Poststempels.

Bemerkungen (Termin für schriftliche Fragen):

Es werden keine telefonische Anfragen akzeptiert. Fragen werden ausschließlich über Simap beantwortet.

— Nationale Referenz-Publikation: Simap vom 9.7.2021, Dok. 1206149,

— Gewünschter Termin für schriftliche Fragen bis: 4.8.2021,

— Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab 9.7.2021 bis 30.7.2021.

Zahlungsbedingungen: Keine.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Bundesverwaltungsgericht
Postadres: Postfach
Plaats: St. Gallen
Postcode: 9023
Land: Zwitserland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/07/2021