Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Diensten - 358100-2021

14/07/2021    S134

Zwitserland-Brig: Openbaarvervoersdiensten

2021/S 134-358100

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Matterhorn Gotthard Bahn Einkauf und Materialwirtschaft
Postadres: Dammweg 80
Plaats: Brig
NUTS-code: CH0 Schweiz / Suisse / Svizzera
Postcode: 3900
Land: Zwitserland
Contactpersoon: Bärtschi Marcel
E-mail: einkauf@mgbahn.ch
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.simap.ch
Adres van het kopersprofiel: www.matterhorngotthardbahn.ch
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: http://www.simap.ch/shabforms/servlet/Search?NOTICE_NR=1206149
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Matterhorn Gotthard Bahn Einkauf und Materialwirtschaft
Postadres: Dammweg 80
Plaats: Brig
Postcode: 3900
Land: Zwitserland
Contactpersoon: Bärtschi Marcel
E-mail: einkauf@mgbahn.ch
NUTS-code: CH0 Schweiz / Suisse / Svizzera
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.simap.ch
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bahnersatz Halbstundentakt Strecke Visp-Brig-Fiesch

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60112000 Openbaarvervoersdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Die Matterhorn Gotthard Verkehrs AG muss, wegen knapper Fahrzeugverfügbarkeit auf der Strecke Visp -Brig-Fiesch von Sonntag, 12.12.2021 bis Freitag, 12.5.2023, einen Bahnersatz mit Bussen einsetzten.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60172000 Bus- en autobusverhuur met chauffeur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CH0 Schweiz / Suisse / Svizzera
Voornaamste plaats van uitvoering:

Strecke Visp-Brig-Fiesch

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Die Matterhorn Gotthard Verkehrs AG muss, wegen knapper Fahrzeugverfügbarkeit auf der Strecke Visp -Brig-Fiesch von Sonntag, 12.12.2021 bis Freitag, 12.5.2023, einen Bahnersatz mit Bussen einsetzten.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Preis / Weging: 75
Kostencriterium - Naam: Vorgehenskonzept / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Zusatzausstattung der Fahrzeuge / Weging: 10
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 12/12/2021
Einde: 12/05/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— EK 1: Referenzen des Anbieters über die Ausführung von 2 mit der vorgesehenen Aufgabe vergleichbaren realisierten Aufträgen (insbesondere bezüglich gewerbsmässigen Personentransporten) in den letzten 5 Jahren,

— EK 2: Ausreichende und geeignete personelle Ressourcen zur termingerechten Erbringung der Dienstleistungen.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/08/2021
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 20/08/2021
Plaatselijke tijd: 23:59
Plaats:

Brig

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Nicht öffentlich

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Teilangebote sind nicht zugelassen.

Geschäftsbedingungen: Gemäß Dienstleistungsvertrag.

Verhandlungen: Verhandlungen betreffend Preis oder sonstige Dienstleistungen sind während und bis zur Auftragsvergaben verboten.

Rechtsmittelbelehrung: Diese Verfügung kann innert 10 Tagen seit seiner Veröffentlichung mittels Beschwerde bei der öffentlichrechtlichen Abteilung des Kantonsgerichtes in Sitten angefochten werden.

Schlusstermin/Bemerkungen: Es gilt das Datum des Poststempels.

Bemerkungen (Termin für schriftliche Fragen):

Es werden keine telefonische Anfragen akzeptiert. Fragen werden ausschließlich über Simap beantwortet.

— Nationale Referenz-Publikation: Simap vom 9.7.2021, Dok. 1206149,

— Gewünschter Termin für schriftliche Fragen bis: 4.8.2021,

— Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab 9.7.2021 bis 30.7.2021.

Zahlungsbedingungen: Keine.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Bundesverwaltungsgericht
Postadres: Postfach
Plaats: St. Gallen
Postcode: 9023
Land: Zwitserland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/07/2021