Доставки - 358117-2018

16/08/2018    S156    Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-София: Химически реактиви

2018/S 156-358117

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция по околна среда
Национален регистрационен номер: 831901762
Пощенски адрес: бул. „Цар Борис III“ № 136
Град: София
код NUTS: 00
Пощенски код: 1618
Държава: България
Лице за контакт: Йордан Колев
Електронна поща: y.kolev@eea.government.bg
Телефон: +359 35929559798
Факс: +359 35929559015

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.eea.government.bg/

Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2017/14_OTP

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Околна среда

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на химикали, сравнителни материали (СМ), сравнителни сертифицирани материали (ССМ), специфични разтвори за апарати, необходими за нуждите на лабораториите на ИАОС“

II.1.2)Основен CPV код
33696300
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Обществената поръчка обхваща доставка на химикали, реактиви, разтворители, тест набори, буфери, микробиологични среди, сравнителни материали, сертифицирани сравнителни материали и други за нуждите на лабораториите към Изпълнителна агенция по околна среда, които имат за цел да подсигурят аналитичната дейност, както и да осъществят вътрешнолабораторен качествен контрол при провеждане на изпитванията на компонентите и факторите на околната среда за реализиране на ангажиментите към НСМОС и поддържане на компетентност съгласно изискванията на стандарт EN ISO/IEC 17025 или еквивалент

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 368 218.18 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на химикали, сравнителни материали (СМ), сравнителни сертифицирани материали (ССМ), специфични разтвори за апарати, необходими за нуждите на лабораториите на ИАОС

Обособена позиция №: 2,5,6,8,10,11,14,17,20,22,24,26,31,33,42,44,45,49,
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696300
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

Република БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на химикали.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 157-325067
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 3596/17,07,2018 г.
Обособена позиция №: 2,5,6,8,10,11,14,17,20,22,24,26,31,33,42,44,45,49,
Наименование:

„Доставка на химикали, сравнителни материали (СМ), сравнителни сертифицирани материали (ССМ), специфични разтвори за апарати, необходими за нуждите на лабораториите на ИАОС“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
17/07/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 6
Брой на офертите, постъпили от МСП: 4
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Лабимекс“ АД
Национален регистрационен номер: 204542274
Пощенски адрес: кв. „Гоце Делчев“, бл. 261, партер, офис Ч
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1404
Държава: България
Електронна поща: office@labimex.bg
Телефон: +359 35924221460
Факс: +359 35929621501

Интернет адрес: http://www.labimex.bg

Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 368 218.18 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 137 563.93 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: №3595/12.07.2018 г.
Обособена позиция №: 1,3,4,7,13,15,16,18,19,23,25,27,29,54,61,70,74,76,
Наименование:

„Доставка на химикали, сравнителни материали (СМ), сравнителни сертифицирани материали (ССМ), специфични разтвори за апарати, необходими за нуждите на лабораториите на ИАОС“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
12/07/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 6
Брой на офертите, постъпили от МСП: 4
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Аквахим“ АД
Национален регистрационен номер: 200984964
Пощенски адрес: ул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 83
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: quachim@aquachim.bg
Телефон: +359 28075000
Факс: +359 02/8075050

Интернет адрес: http://www.aquachim.bg/bg/

Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 368 218.18 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 32 786.30 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 3585
Обособена позиция №: 34,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232
Наименование:

„Доставка на химикали, сравнителни материали (СМ), сравнителни сертифицирани материали (ССМ), специфични разтвори за апарати, необходими за нуждите на лабораториите на ИАОС“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
28/06/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 6
Брой на офертите, постъпили от МСП: 4
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Хах Ланге“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 131446037
Пощенски адрес: ул. „Кръстьо Сарафов“ № 8
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1421
Държава: България
Електронна поща: info@hach-lange.bg
Телефон: +359 29634454
Факс: +359 28661526

Интернет адрес: https://bg.hach.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81?_bt=277478141193&_bk=&_bm=b&_bn=g&gclid=EAIaIQobChMI0IS0tabf3AIVjxsYCh2cvw4rEAAYASAAEgLD3PD_BwE

Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 368 218.18 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 37 569.50 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 3583
Обособена позиция №: 325
Наименование:

„Доставка на химикали, сравнителни материали (СМ), сравнителни сертифицирани материали (ССМ), специфични разтвори за апарати, необходими за нуждите на лабораториите на ИАОС“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
28/06/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 6
Брой на офертите, постъпили от МСП: 4
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Данс Фарма“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 130868975
Пощенски адрес: ул. „Индустриална“ № 11, бл. „Василев бизнес център“, ет. 7
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1505
Държава: България
Електронна поща: info@danspharma.com
Телефон: +359 29367792
Факс: +359 29367079

Интернет адрес: http://danspharma.com/

Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 368 218.18 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 2 218.95 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 3593
Обособена позиция №: 12,28,30,41,46,50,51,57,67,68,71,84,91,92,97,98,10
Наименование:

„Доставка на химикали, сравнителни материали (СМ), сравнителни сертифицирани материали (ССМ), специфични разтвори за апарати, необходими за нуждите на лабораториите на ИАОС“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
10/07/2017
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 6
Брой на офертите, постъпили от МСП: 4
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „ФОТ“ ООД
Национален регистрационен номер: 131025586
Пощенски адрес: бул. „Овча купел“ № 13
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1618
Държава: България
Електронна поща: fot@fot.bg
Телефон: +359 29506660
Факс: +359 29559551

Интернет адрес: https://www.fot.bg/bg/

Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 368 218.18 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 99 264.70 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 3594
Обособена позиция №: 37,38,43,47,167,199,203,204,205,206,207,208,209,21
Наименование:

„Доставка на химикали, сравнителни материали (СМ), сравнителни сертифицирани материали (ССМ), специфични разтвори за апарати, необходими за нуждите на лабораториите на ИАОС“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
10/07/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 6
Брой на офертите, постъпили от МСП: 4
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Мерк България“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 200836780
Пощенски адрес: бул. „Ситняково“ № 48, Сердика офиси, ет. 6
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1505
Държава: България
Електронна поща: merck@merck.bg
Телефон: +359 2446111
Факс: +359 2446100

Интернет адрес: http://www.merck.bg

Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 368 218.18 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 58 814.80 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 35929884070
Факс: +359 35929807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
13/08/2018