Υπηρεσίες - 358226-2020

30/07/2020    S146

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: ENER/D3/2020-245 Εφαρμογή των προδιαγραφών ετοιμότητας και αντίδρασης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης λόγω πυρηνικού κινδύνου και κινδύνου από ακτινοβολίες στα κράτη μέλη της ΕΕ και στις γειτονικές χώρες

2020/S 146-358226

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate General for Energy, Directorate D — Nuclear energy, safety and ITER
Ταχ. διεύθυνση: 1 rue Henri Schnadt, Zone d'activités Cloche d'Or
Πόλη: Luxembourg
Κωδικός NUTS: LU LUXEMBOURG
Ταχ. κωδικός: L-2530
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ENER-RADPROT@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/energy/
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6820
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6820
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

ENER/D3/2020-245 Εφαρμογή των προδιαγραφών ετοιμότητας και αντίδρασης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης λόγω πυρηνικού κινδύνου και κινδύνου από ακτινοβολίες στα κράτη μέλη της ΕΕ και στις γειτονικές χώρες

Αριθμός αναφοράς: ENER/LUX/2020/OP/0017
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
85140000 Διάφορες υγειονομικές υπηρεσίες
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Η οδηγία 2013/59/Ευρατόμ [Οδηγία για τους βασικούς κανόνες ασφαλείας - Οδηγία BSS] και η Οδηγία 2014/87/Ευρατόμ (Οδηγία για την πυρηνική ασφάλεια, NSD) καθορίζουν βασικά πρότυπα και απαιτήσεις ασφάλειας όσον αφορά την προστασία από τις ακτινοβολίες και την πυρηνική ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της ετοιμότητας και αντίδρασης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης λόγω ακτινοβολίας και πυρηνικού κινδύνου (EP&R). Αυτές οι οδηγίες εισάγουν μια σειρά νέων και ενισχυμένων διατάξεων σε σύγκριση με προηγούμενες Οδηγίες και αυτές καθορίζουν το πεδίο εφαρμογής του έργου. Η Επιτροπή θα ήθελε να κατανοήσει πλήρως το σκεπτικό και το περιεχόμενο των εθνικών συστημάτων διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων και των σχεδίων έκτακτης ανάγκης, και συγκεκριμένα πώς αυτά θα εφαρμοστούν στην πράξη. Το έργο θα πραγματοποιήσει λεπτομερή επισκόπηση και ανάλυση των υφιστάμενων εθνικών μέτρων εφαρμογής που σχετίζονται με τις Οδηγίες BSS και NS, μέσω λεπτομερούς εξέτασης των διαθέσιμων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών μέτρων μεταφοράς και διοικητικών διαδικασιών.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 500 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
85140000 Διάφορες υγειονομικές υπηρεσίες
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

1) Επανεξέταση και αξιολόγηση της πρακτικής εφαρμογής των εθνικών ρυθμίσεων ετοιμότητας και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, των συστημάτων διαχείρισης έκτακτης ανάγκης και των σχεδίων έκτακτης ανάγκης σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις συμμετέχουσες χώρες σύμφωνα με τις διατάξεις των Οδηγιών BSS και Πυρηνικής Ασφάλειας. Παροχή πληροφορίων σχετικά με την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων ρυθμίσεων και δυνατοτήτων στην πράξη. επανεξέταση ώστε να διαπιστωθεί σε ποιο βαθμό εφαρμόζονται στην πράξη τα υφιστάμενα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα, οι οδηγίες και προσεγγίσεις, ανταλλαγή εθνικών εμπειριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών και να επισήμανση αποτελεσματικών πρακτικών που θα βελτιώσουν την εμπιστοσύνη του κοινού.

2) Επανεξέταση και ανάλυση της συνοχής αυτών των ρυθμίσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο για τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις συμμετέχουσες χώρες σε διάφορα σενάρια. Σε αυτό το πλαίσιο, επανεξετάζεται η εφαρμογή συντονιστικών προσεγγίσεων που έχουν αναπτυχθεί από τις αρμόδιες αρχές καθώς και τα αποτελέσματα προηγούμενων διεθνών ασκήσεων και ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων. Μέσα από μια σειρά περιπτώσεων μελέτης, εντοπίζονται συγκεκριμένες δράσεις και πρωτοβουλίες για να αυξηθεί η αμοιβαία κατανόηση των εθνικών ρυθμίσεων και να βελτιωθεί η συνοχή, η εναρμόνιση και η εφαρμογή τους στην πράξη.

3) Διευκόλυνση της διεπιστημονικής συζήτησης, των τεχνικών ανταλλαγών και της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των υπευθύνων λήψης αποφάσεων, των ομάδων εμπειρογνωμόνων, της κοινωνίας των πολιτών, των ενώσεων δικαιοδόχων, των ρυθμιστικών φορέων, των αρχών υγείας και πολιτικής προστασίας μέσω μιας σειράς δραστηριοτήτων για την επίτευξη ευρύτερης ευαισθητοποίησης των εθνικών και διασυνοριακές ρυθμίσεις και να επισημάνουν αποτελεσματικές πρακτικές εφαρμογής.

4) Ανάπτυξη συστάσεων για μελλοντικές πολιτικές δράσεις σε επίπεδο ΕΕ και προσδιορισμός ευρέως υποστηριζόμενων και πρακτικών προτάσεων για τη βελτίωση των πρακτικών εφαρμογής.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 500 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 05/10/2020
Τοπική ώρα: 16:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Λεττονικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σουηδικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 06/10/2020
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate-General for Energy, Euroforum Building, 1, rue Henri Schnadt, L-2530 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: GC.Registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
23/07/2020