Služby - 358226-2020

30/07/2020    S146

Luxembursko-Luxemburg: ENER/D3/2020-245 Vykonávanie požiadaviek na pripravenosť a reakciu na jadrovú a rádiologickú núdzovú situáciu v členských štátoch EÚ a susedných krajinách

2020/S 146-358226

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Directorate-General for Energy, Directorate D – Nuclear Energy, Safety and ITER
Poštová adresa: 1 rue Henri Schnadt, Zone d'activités Cloche d'Or
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
PSČ: L-2530
Štát: Luxembursko
E-mail: ENER-RADPROT@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/energy/
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6820
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6820
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

ENER/D3/2020-245 Vykonávanie požiadaviek na pripravenosť a reakciu na jadrovú a rádiologickú núdzovú situáciu v členských štátoch EÚ a susedných krajinách

Referenčné číslo: ENER/LUX/2020/OP/0017
II.1.2)Hlavný kód CPV
85140000 Rôzne zdravotnícke služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

V smernici 2013/59/Euratom (smernica o základných bezpečnostných normách) a smernici 2014/87/Euratom (smernica o jadrovej bezpečnosti) sa ustanovujú základné bezpečnostné normy a požiadavky v oblasti radiačnej ochrany a jadrovej bezpečnosti vrátane pripravenosti a reakcie na rádiologickú a jadrovú núdzovú situáciu. Tieto smernice zavádzajú v porovnaní s predchádzajúcimi smernicami niekoľko nových a posilnených ustanovení, ktoré vymedzujú rozsah pôsobnosti projektu. Komisia by chcela získať úplný prehľad o zdôvodnení a obsahu národných systémov riadenia núdzových situácií a núdzových plánov, a najmä o tom, ako by sa vykonávali v praxi. V rámci projektu sa uskutoční podrobné preskúmanie a analýza existujúcich vnútroštátnych vykonávacích opatrení týkajúcich sa smernice o základných bezpečnostných normách a smernice o jadrovej bezpečnosti, a to prostredníctvom podrobného preskúmania dostupných informácií vrátane vnútroštátnych transpozičných opatrení a administratívnych postupov.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 500 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
85140000 Rôzne zdravotnícke služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Opis obstarávania:

1) Preskúmanie a vyhodnotenie praktického vykonávania vnútroštátnych opatrení v oblasti pripravenosti a reakcie na núdzové situácie, systémov riadenia núdzových situácií a núdzových plánov vo všetkých členských štátoch EÚ a zúčastnených krajinách v súlade s ustanoveniami smernice o základných bezpečnostných normách a smernice o jadrovej bezpečnosti. Poskytnutie informácií o efektívnosti existujúcich opatrení a schopností v praxi; preskúmanie, do akej miery sa v praxi uplatňujú existujúce medzinárodné a európske normy, usmernenia a prístupy; výmena skúseností na úrovni jednotlivých krajín medzi príslušnými orgánmi a zdôraznenie účinných postupov, ktoré by zvýšili dôveru verejnosti.

2) Preskúmanie a analýza koherentnosti týchto opatrení v cezhraničnom kontexte pre členské štáty EÚ a zúčastnené krajiny v niekoľkých scenároch. V tejto súvislosti sa preskúma vykonávanie koordinačných prístupov vypracovaných príslušnými orgánmi a výsledky predchádzajúcich medzinárodných cvičení a európskych výskumných projektov. Prostredníctvom série prípadových štúdií sa určia konkrétne činnosti a iniciatívy na zvýšenie vzájomného pochopenia vnútroštátnych opatrení a zlepšenie ich koherentnosti, harmonizácie a vykonávania v praxi.

3) Umožnenie medzidisciplinárnej diskusie, odborných výmen a výmen skúseností medzi subjektmi s rozhodovacou právomocou, skupinami odborníkov, občianskou spoločnosťou, združeniami držiteľov licencií, regulačnými orgánmi, zdravotnými orgánmi a orgánmi civilnej ochrany prostredníctvom série činností s cieľom dosiahnuť širšie povedomie o vnútroštátnych a cezhraničných opatreniach a zdôrazniť účinné postupy vykonávania.

4) Vypracovanie odporúčaní pre budúce politické akcie na úrovni EÚ a určenie všeobecne podporovaných a praktických návrhov na zlepšenie postupov vykonávania.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 500 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 05/10/2020
Miestny čas: 16:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 06/10/2020
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Európska komisia, Directorate-General for Energy, Euroforum Building,1, rue Henri Schnadt, L-2530, LUXEMBURSKO.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
23/07/2020