Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Dostawy - 358262-2021

16/07/2021    S136

Włochy-Ispra: Zakup nowego wozu strażackiego APS dla służb ratowniczych JRC

2021/S 136-358262

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie jest tylko wstępnym ogłoszeniem informacyjnym

Dostawy

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Wspólne Centrum Badawcze (JRC), JRC.J — Nuclear Decommissioning and Waste Management, JRC.J.1 — Ispra Operational Nuclear Decommissioning & Waste Management (D&WM)
Adres pocztowy: Via Enrico Fermi 2749
Miejscowość: Ispra (VA)
Kod NUTS: ITC41 Varese
Kod pocztowy: I-21027
Państwo: Włochy
E-mail: jrc-ispra-dir-j-procurement@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8950
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup nowego wozu strażackiego APS dla służb ratowniczych JRC

Numer referencyjny: JRC/IPR/2021/OP/1764-PIN
II.1.2)Główny kod CPV
34144210 Wozy strażackie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zakup nowego wozu strażackiego do interwencji konwencjonalnych i niekonwencjonalnych w placówce JRC w Isprze.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 500 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34144210 Wozy strażackie
35000000 Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: ITC41 Varese
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra (VA), WŁOCHY.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup nowego wozu strażackiego APS dla służb ratowniczych JRC

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/09/2021

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Niniejsze wstępne ogłoszenie informuje o tym, że instytucja zamawiająca zamierza opublikować w przyszłości zaproszenie do składania ofert. Na tym etapie nie są dostępne żadne inne informacje ani dokumenty. Zainteresowane podmioty gospodarcze proszone są o zarejestrowanie się pod adresem podanym w pkt I.3) w celu uzyskania informacji o publikacji ogłoszenia o zamówieniu i wszystkich dokumentów zamówienia, w tym specyfikacji przetargowej.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/07/2021