Lieferungen - 358297-2018

16/08/2018    S156

Polska-Warszawa: Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich

2018/S 156-358297

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 124-281815)

Podstawa prawna:

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Jednostka Wojskowa nr 6021
Adres pocztowy: ul. Żwirki i Wigury 9/13
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL7 MAKROREGION CENTRALNY
Kod pocztowy: 00-909
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Kancelaria Jednostki
E-mail: ozgst.zampub@ron.mil.pl
Faks: +48 261847577
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ozgst.wp.mil.pl/pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa fabrycznie nowych (nieużywanych i nieregenerowanych) części, filtrów oraz akumulatorów i opon do pojazdów samochodowych dla Jednostki Wojskowej nr 6021.

Numer referencyjny: 48/2018/PN/CZOŁG.SAM
II.1.2)Główny kod CPV
34300000 Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych (nieużywanych i nieregenerowanych) części, filtrów oraz akumulatorów i opon do pojazdów samochodowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik od 1.1. do 1.12. oraz 5 do SIWZ (tj.: Opis przedmiotu zamówienia oraz Ogólnych warunkach umowy) jak również w katalogu producenta części do poszczególnych rodzajów pojazdów. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego mające na celu zawarcie umowy ramowej prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 w związku z art. 99 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 r. (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.). Ilości przedmiotu zamówienia podane w załącznikach od nr 1.1. do nr 1.12. nie stanowią całkowitego przedmiotu zamówienia, a są jedynie ilościami szacunkowymi, podane zostały wyłącznie w celu obliczenia przez Wykonawcę ceny oferty.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/08/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 124-281815

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:

Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

Powinno być:

Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

VII.2)Inne dodatkowe informacje: