Services - 358515-2017

13/09/2017    S175    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Poland-Chełm: Snow-clearing services

2017/S 175-358515

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie
ul. Lwowska 24
Chełm
22-100
Poland
Contact person: Jerzy Jaskóła
Telephone: +48 825603123
E-mail: rdw.chelm@zdw.lublin.pl
Fax: +48 825603123
NUTS code: PL812

Internet address(es):

Main address: www.zdw.bip.lubelskie.pl

Address of the buyer profile: www.zdw.bip.lubelskie.pl

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.zdw.bip.lubelskie.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: samorządowa jednostka budżetowa
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Usługi zimowego utrzymania chodników przy drogach wojewódzkich w sezonach: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020.

Reference number: R2.ST.372.292017.jj
II.1.2)Main CPV code
90620000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Usł. zimowego utrzymania chodników przy drogach wojewódzkich w sezonach: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020.Zam. obejmuje: Zad. nr 1: Wyk. zam. poleg. na posyp. piaskiem i odśnieżaniu naw. chodników poł. przy dr. woj. :nr 812:km 145+200 do km 145+997 str. p.,km 145+993 do km 146+240 str. l.,km 147+640 do km 149+275 str. p.,nr 842:km 66+600 do km 67+000 str. l.,od km 66+600 do km 57+000 str. p. wraz z usunięciem i zagospod. we własnym zakresie nadmiaru śniegu,zg. przedmiarem usł: Sprzęt do odśn. i posyp. chodn. o max cięż. dop. wraz z urządz. do 2 t (Wyk.) – 1 szt.- 250 h. Zad. nr 2: Wyk. zam. poleg. na posyp, piaskiem i odśn. naw. chodników położonych przy dr. woj. :nr 812:km 118+330 do km 120+517 str. p.,km 122+146 do km 123+530 str. l.,nr 843:km 1+552 do km 3+850 str. p.km 1+900 do km 2+290 str. l.,nr 839: km 13+500 do km 15+853,km 19+400 do km 20+270 str l,km 19+700 do km 20+920 str. p.km 24+000 do km 27+895 str. l.,km 27+380 do km 27+895 str. p. Sprzęt do 2t – 1 szt.-400 h.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 195 000.00 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2
II.2)Description
II.2.1)Title:

Wykonywanie zamówienia polegającego na posypywaniu piaskiem i odśnieżaniu nawierzchni chodników położonych przy drogach wojewódzkich 812 i 842.

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90630000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL812
Main site or place of performance:

Drogi wojewódzkie nr 812 i 842.

II.2.4)Description of the procurement:

Zamówienie obejmuje:

Dr.nr 812: od km 145+200 do km 145+997 str. prawa, od km 145+993 do km 146+240 str. lewa, od km 147+640 do km 149+275 str. prawa

Dr. nr 842: od km 66+600 do km 67+000 str. lewa,od km 66+600 do km 57+000 str. prawa.

Sprzęt do odśnieżania i posypywania chodników o max ciężarze dopuszczalnym wraz z urządzeniami do 2 ton (Wykonawcy) – 1 szt. – 250 godz.

a) Zabezpieczenie we własnym zakresie i na swój koszt piasku do zwalczania śliskości, oraz jego załadunek.

Piasek użyty do zwalczania śliskości zimowej chodników musi spełniać następujące wymagania:

— uziarnienie do 2,00 mm, nadziarna nie więcej niż 15 % (nie dopuszcza się w nadziarnie ziaren pow. 4,00 mm),

— nie może zawierać zanieczyszczeń organicznych jak trawa, korzenie itp.,

— barwa żółta,

— nie może zawierać żadnych składników spoistych w tym choćby śladowych zanieczyszczeń gliniastych lub ilastych.

Pozostałe wymagania powinny odpowiadać normie: PN-EN-13043:2004.

b)Odśnieżanie mechaniczne oraz ręczne w miejscach niedostępnych dla sprzętu – chodników, wysp rozdzielających oraz azyli dla pieszych w taki sposób, aby warstwa pozostawionego śniegu nie przekraczała 2–3 cm oraz stanowiła równą powierzchnię. Niedopuszczalne jest pozostawienie na odśnieżanych odcinkach warstwy zlodowaciałego śniegu lub lodu tworzącego nierówną, pofalowaną nawierzchnię.

c)Równomierne posypywanie piaskiem odśnieżonych powierzchni na całej szerokości. Niedopuszczalne jest rozsypywanie piasku zbrylonego oraz występowanie nieciągłości w posypywaniu.

d)Uzyskanie pełnej gotowości sprzętu przewidzianego do realizacji zamówienia wraz z jego obsługą w terminie od dnia 30 października kolejno w latach 2017, 2018, 2019 do zakończenia świadczenia usług objętych zamówieniem w sezonach 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, tj. do dnia 30 kwietnia każdego z sezonów.

e)Uzyskanie pełnej gotowości do świadczenia usług w terminie do dnia 30.10.2017, 2018, 2019 r.

f)Usługi realizowane będą zgodnie z Opisem Technicznym w zakresie zimowego utrzymania chodników stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, na poszczególne Zadanie.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 75 000.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 30/10/2017
End: 30/04/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia stosownie do art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie nr 1 na kwotę nie większą niż 52 500 PLN netto.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Wykonywanie zamówienia polegającego na posypywaniu piaskiem i odśnieżaniu nawierzchni chodników położonych przy drogach wojewódzkich nr 812,nr 843 i droga nr 839.

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90630000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL812
Main site or place of performance:

Drogi wojewódzkie nr 812,843 i 839.

II.2.4)Description of the procurement:

Zamówienie obejmuje:

Dr. nr 812: od km 118+330 do km 120+517 str. prawa, od km 122+146 do km 123+530 str. lewa

Dr. nr 843: od km 1+552 do km 3+850 str. prawa, od km 1+900 do km 2+290 str. lewa

Dr. nr 839: od km 13+500 do km 15+853 str. prawa,od km 19+400 do km 20+270 str lewa, od km 19+700 do km 20+920 str. prawa, od km 24+000 do km 27+895 str. lewa, od km 27+380 do km 27+895 str. Prawa

Sprzęt do odśnieżania i posypywania chodników o max ciężarze dopuszczalnym wraz z urządzeniami do 2 ton (Wykonawcy) – 1 szt. – 400 godz.

a) Zabezpieczenie we własnym zakresie i na swój koszt piasku do zwalczania śliskości, oraz jego załadunek.

Piasek użyty do zwalczania śliskości zimowej chodników musi spełniać następujące wymagania:

— uziarnienie do 2,00 mm, nadziarna nie więcej niż 15 % (nie dopuszcza się w nadziarnie ziaren pow. 4,00 mm),

— nie może zawierać zanieczyszczeń organicznych jak trawa, korzenie itp.,

— barwa żółta,

— nie może zawierać żadnych składników spoistych w tym choćby śladowych zanieczyszczeń gliniastych lub ilastych.

Pozostałe wymagania powinny odpowiadać normie: PN-EN-13043:2004.

b)Odśnieżanie mechaniczne oraz ręczne w miejscach niedostępnych dla sprzętu – chodników, wysp rozdzielających oraz azyli dla pieszych w taki sposób, aby warstwa pozostawionego śniegu nie przekraczała 2–3 cm oraz stanowiła równą powierzchnię. Niedopuszczalne jest pozostawienie na odśnieżanych odcinkach warstwy zlodowaciałego śniegu lub lodu tworzącego nierówną, pofalowaną nawierzchnię.

c)Równomierne posypywanie piaskiem odśnieżonych powierzchni na całej szerokości. Niedopuszczalne jest rozsypywanie piasku zbrylonego oraz występowanie nieciągłości w posypywaniu.

d)Uzyskanie pełnej gotowości sprzętu przewidzianego do realizacji zamówienia wraz z jego obsługą w terminie od dnia 30 października kolejno w latach 2017, 2018, 2019 do zakończenia świadczenia usług objętych zamówieniem w sezonach 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, tj. do dnia 30 kwietnia każdego z sezonów.

e)Uzyskanie pełnej gotowości do świadczenia usług w terminie do dnia 30 października 2017, 2018, 2019 r.

f)Usługi realizowane będą zgodnie z Opisem Technicznym w zakresie zimowego utrzymania chodników stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, na poszczególne Zadanie.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 120 000.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 30/10/2017
End: 30/04/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia stosownie do art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie nr 2 na kwotę nie większą niż 84 000 PLN netto.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2)Economic and financial standing
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1.W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1)Posiadania wiedzy i doświadczenia.

2)Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.

1)Posiadania wiedzy i doświadczenia:

Zam. dokona oceny spełniania warunku udziału polegającego na posiadaniu wiedzy i doświadczenia w oparciu o załącznik D – „Wykaz wykonanych usług”. Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się, że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (tj. zakończył realizację) minimum 1 usługi polegającej na zimowym utrzymaniu chodników, tj. posypywaniu piaskiem i odśnieżaniu nawierzchni chodników, której wartość wyniosła co najmniej 10 000,00 zł brutto w jednym sezonie zimowym i udokumentuje, że usługa ta została wykonana należycie.2) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym:

Zam. dokona oceny spełnienia warunku udziału polegającego na dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym w oparciu o załącznik „Wykaz potencjału technicznego”. Warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował (wraz z podstawą do dysponowania) stosownie do oferowanego zakresu zamówienia następującymi jednostkami sprzętowymi:

a.w przypadku złożenia oferty na Zadanie 1:

Sprzęt do odśnieżania i posypywania chodników o maksymalnym ciężarze całkowitym wraz z urządzeniem doczepnym do 2 ton – 1 szt.,

b.w przypadku złożenia oferty na Zadanie 2:

Sprzęt do odśnieżania i posypywania chodników o maksymalnym ciężarze całkowitym wraz z urządzeniem doczepnym do 2 ton – 1 szt.

3.W przypadku, gdy Wyk.polega na zdolnościach innych podmiotów, Wyk. musi udowodnić zam., że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Wykaz ośw. lub dokum., potwierdzających spełniania warunków udziału w post. oraz braku podstaw wykluczenia:

1.Do oferty Wyk. dołączy aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie JEDZ, stanowiącego załącznik B w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wyk.: nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2.Wyk., który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postęp. składa także jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podmiotów.

3.W przyp. wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wyk., JEDZ składa każdy z Wyk. wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wyk. wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

ponadto, oprócz JEDZ, Wyk. obowiązany jest dołączyć do oferty:

a)dowód wniesienia wadium.

b)Of. przet. wraz z załączonym Form. Cenowym wypełnionym w of. zakresie – Zadanie 1 i/lub 2.

c)zał. do druku of. dot. rozwiązań równoważnych (w przyp. oferowania rozw. równoważnych).

d)zob. lub inne dok. podmiotów do oddania Wyk. do dysp. niezb. zasobów na potrzeby realizacji zam. – w przypadku, gdy Wyk. polega na zdolnościach innych podmiotów.

e)w przyp. wspólnego ubiegania się Wyk. o udzielenie zam. do of. należy załączyć dok. ustanawiający pełnom. do reprez. ich w postęp. o udzielenie zam. albo reprez. w postęp.i zawarcia umowy w sprawie zam. publlicz. zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, jeżeli nie wynika ono z dołączonego do oferty JEDZ.

f)w przypadku, gdy ofertę w imieniu Wyk. podpisuje pełnom., do do of. należy zał.pełn. określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wyk., jeżeli nie wynika ono z dołączonego do oferty JEDZ.

Minimum level(s) of standards possibly required:

G)w przypadku, gdy JEDZ w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

5.Dokumenty należy sporządzić zgodnie ze wzorami dołączonymi do SIWZ w sposób wymieniony w pkt. XI SIWZ.

6.Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie– w przypadku określonym w pkt. 4 e), f), g) SIWZ.

7.Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz (art. 45 ust. 6 pkt. 2-5 ustawy Prawo zamówień publicznych) winno być złożone w formie oryginału.

8.Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wyk., którego oferta została oceniona jako najkorz., nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w post.

9.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wyk., którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt. 1) i 2) z wyłączeniem lit. e) oraz dokumenty, o których mowa w pkt. 2) z wyłączeniem lit. e) w odniesieniu do podmiotów na których zdolnościach polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych.

1) W celu potwi. spełn. przez Wyk. war. udziału w post. dot. zdolności techn. lub zaw. zam. będzie żądał:

a)„Wykazu wykonanych usług” zgodnie z pkt. V.2.1) SIWZ, wraz z podaniem ich przedmiotu, zakresu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, że usługi te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentó – inne dokumenty,

b)„Wykaz potencjału technicznego” zgodnie z pkt. V.2.2) SIWZ.

2)W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postęp. zama. będzie żądał nast. dokum.:

a)inf.z KRK w zakresie okreś. w art. 24 ust 1pkt13,14, i 21 u. Pzp, wyst. nie wcz.niż 6 miesięcy przed upływem terminu skł. of.

b)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dz..gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykl. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

c)Zaśw. wł. ter. jedn. organ. ZUS lub KRUS albo innego dok. potw., że wyk. nie zalega z opłacaniem skł. na ubezp. społ. lub zdr., wyst. nie wcz. niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokum. potw., że wyk. zawarł porozumienie z wł. organem w spr. spłat tych należności wraz z ewent. ods. lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

d)ośw. Wyk. o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat skarbowych lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewent. odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

e)ośw. Wyk. o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

f) oświad. wyk.o przyn. albo braku przyn. do tej samej grupy kap., które należy przekazać zam., w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia infor. na stronie internetowej.

g)Jeżeli wyk. ma siedzibę lub miejsce zam. poza terytorium RP, a. zamiast dok., o których mowa w pkt. a), składa infor. z odp. rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dok. wydany przez właściwy organ sądowy lub admin. kraju, w którym wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zam. ma osoba, której dotyczy infor.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Zamawiający opublikował wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące przedmiotowego zamówienia i zostało zamieszczone w profilu nabywcy w dniu 2.2.2017 r.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 023-040138
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 26/09/2017
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 09/11/2017
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 26/09/2017
Local time: 10:15
Place:

1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie, ul. Lwowska 24, w sekretariacie do dnia 26.9.2017 r. do godz. 10:00.

2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego – Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie, ul. Lwowska 24 w dniu 26.9.2017 r. o godz. 10:15 w pokoju Nr 15.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

I. Podstawy wykluczenia. 1. Z postęp. o udzielenie zam. Zamawiający wykluczy Wyk., o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12)-23) ustawy pzp oraz w stosunku do którego zachodzi co najmniej jedna z poniż. przesłanek: 1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwier. przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyz. jest przewidziane zaspok. wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1574, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2171);2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obow. zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zam. pub. lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. 2 W przypadku powoł. się na zdolności tech. lub zaw. innych podmiotów wymagane jest wykazanie braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania przez te podmioty warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 ustawy Pzp oraz powodów wskazanych w pkt. VI 1.1)-3) SIWZ. II. Zam., zgodnie z art. 24 aa. ustawy Pzp najpierw dokonaoceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. III. Zam. przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w SIWZ pkt. VII.9. 1) i 2) z wyłączeniem lit. e) oraz dokumenty, o których mowa w pkt. 2) z wyłączeniem lit. e) w odniesieniu do podmiotów na których zdolnościach polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp. IV.Możliwość zmiany postanowień zawartej umowy: 1. Zmiany umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. 2. Zam. zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmian treści zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, polegających na: 1) zmianach podwykonawcy – podmiotu, na którego zasoby Wyk. powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 22a, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu – w przypadku akceptacji przez Zam. wskazanego innego podwyk. po wykazaniu, iż proponowany inny podwyk. spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zam. 2) rezygnacji z podwykonawcy – podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 22a, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu – w przypadku wykazania Zamawiającemu, iż Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3) powierzeniu wykonywania zamówienia podwykonawcy gdy Wykonawca nie wskazał w złożonej ofercie udziału podwykonawców. 4) zmianach stawki pod. od towarów i usług (VAT) w okresie obowiązywania Umowy; 5) zmianach minimalnego wynag. za pracę albo wysokości min. stawki godz., ustalonych na podstawie przepisów ustawy. 6) zmianach zasad podl. ubezp. społ. lub ubez. zdrow. lub wys. składki na ubez. społ. lub zdrowot.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Departament Urzędu Zamówień
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
08/09/2017