Roba - 358536-2022

04/07/2022    S126

Hrvatska-Bjelovar: Vozila za invalide, invalidska kolica i pripadajuće naprave

2022/S 126-358536

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Opća bolnica Bjelovar
Nacionalni registracijski broj: 34506547848
Poštanska adresa: Mihanovićeva 8
Mjesto: Bjelovar
NUTS kod: HR021 Bjelovarsko-bilogorska županija
Poštanski broj: 43000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Josipa Osvaldić Galic
E-pošta: josipa.osvaldic.galic@obbj.hr
Telefon: +385 43279167
Telefaks: +385 43279333
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.obbj.hr
Adresa profila kupca: www.obbj.hr
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Zdravstvo

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Kolica za prijevoz ležećih pacijenata za OHBP

Referentni broj: E-MV:10/2022
II.1.2)Glavna CPV oznaka
33193000 Vozila za invalide, invalidska kolica i pripadajuće naprave
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Kolica za prijevoz ležećih pacijenata za OHBP

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 237 511.70 HRK
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33193000 Vozila za invalide, invalidska kolica i pripadajuće naprave
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR021 Bjelovarsko-bilogorska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

OBBJ

II.2.4)Opis nabave:

Kolica za prijevoz ležećih pacijenata za OHBP

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 20%
Cijena - Ponder: 80%
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2022/S 081-217660
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Naziv:

Kolica za prijevoz ležećih pacijenata za OHBP

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
27/06/2022
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 6
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 5
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 6
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Kvantum-tim d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 56616753620
Poštanska adresa: Božidara Adžije 22/1
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR0 Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: kvantum-tim@zg.t-com.hr
Telefon: +385 038513637453
Telefaks: +385 038513637581
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 273 200.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 237 511.70 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
29/06/2022