Services - 35855-2022

21/01/2022    S15

Slovensko-Košice: Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom

2022/S 015-035855

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2021/S 235-618188)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00606707
Poštová adresa: Rastislavova
Mesto/obec: Košice - mestská časť Juh
Kód NUTS: SK042 Košický kraj
PSČ: 04190
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Mojmír Prídavok PhD.
E-mail: mojmir.pridavok@innovis.sk
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.unlp.sk

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Nakladanie s odpadom

Referenčné číslo: UNLP-2021-20-NZ-VS
II.1.2)Hlavný kód CPV
90500000 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je odvoz, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov podľa zákona č. 79/2015 Z. z.

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako zákon

o odpadoch), a to nebezpečného odpadu zo zdravotnej starostlivosti, nebezpečného odpadu, odpadu zo

zdravotnej starostlivosti, nie nebezpečného odpadu a kuchynského odpadu pomyjí v zmysle špecifikácie

predmetu zákazky stanovenej verejným obstarávateľom.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
18/01/2022
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 235-618188

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 10/01/2022
Miestny čas: 09:00
má byť:
Dátum: 27/01/2022
Miestny čas: 09:00
Číslo oddielu: IV.2.7
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky na otváranie ponúk
Namiesto:
Dátum: 10/01/2022
Miestny čas: 10:00
má byť:
Dátum: 27/01/2022
Miestny čas: 10:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: