Dienstleistungen - 358625-2017

13/09/2017    S175    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

die Slowakei-Sereď: Abholung von Siedlungsabfällen

2017/S 175-358625

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Mesto Sereď
00306169
Námestie republiky 1176/10
Sereď
926 01
Slowakei
Kontaktstelle(n): Bc. Branislav Koričanský
Telefon: +421 905335839
E-Mail: branislav.koricansky@sered.sk
NUTS-Code: SK021

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.sered.sk

Adresse des Beschafferprofils: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov-4db.html?nazov=&ico=306169&obec=&sort=ico&sort-dir=ASC

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov-4db.html?nazov=&ico=306169&obec=&sort=ico&sort-dir=ASC
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: verejná správa

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Komunálne služby v meste Sereď.

Referenznummer der Bekanntmachung: 1/2017
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90511000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zber a odvoz komunálnych odpadov z domácností a prevádzok v meste Sereď.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 426 940.24 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90512000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK021
Hauptort der Ausführung:

Kataster mesta Sereď.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zber odpadu z nádob, zvoz veľkorozmerných kontajnerov. Podrobný popis v súťažných podkladoch.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 426 940.24 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2018
Ende: 31/12/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní.

1.1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

1.2. Uchádzač zapísaný do Zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže preukázať splnenie týchto podmienok účasti prostredníctvom elektronického výpisu zo Zoznamu hospodárskych subjektov, dostupného na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie (nie je potrebné predkladať žiadny doklad).

1.3. Uchádzač môže preukázať splnenie týchto podmienok účasti taktiež predložením všetkých dokladov podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

1.4. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukázať splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúcich sa osobného postavenia, musí každý člen skupiny dodávateľov.

1.5. Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky môže postupovať aj v súlade s § 32 ods. 4 alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.

1.6. Splnenie podmienky účasti možno preukázať Jednotným európskym dokumentom uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi uchádzač v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom v súlade so zákonom.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

2. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 34, týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti.

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú spôsobilosť na dodanie predmetu zákazky ako dôkazy, že v predchádzajúcom období bol schopný a technicky spôsobilý úspešne plniť zmluvy rovnakého alebo podobného charakteru ako zmluva, ktorá je požadovaná, resp. v súčasnom období je schopný a technicky spôsobilý riadne plniť takúto zmluvu. Požadovanú technickú spôsobilosť uchádzač preukáže:

2.1. Podľa § 34 ods. 1 písm. a zákona o verejnom obstarávaní:

2.1.1. zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona,

2.1.1.1 bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia,

2.1.1.2 bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

2.2 Podľa 34 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní údaje o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na poskytnutie služby.

2.2.1 Zoznamom technického vybavenia potvrdeným uchádzačom.

2.3 Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.

2.4 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti spoločne.

2.5 Splnenie podmienky účasti možno preukázať Jednotným európskym dokumentom uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi uchádzač v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom v súlade so zákonom.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

2.1.2 V súlade s § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje pre minimálnu úroveň technickej spôsobilosti, aby zoznam podľa bodu 2.1.1 obsahoval úspešne poskytnuté služby rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti, ako je predmet zákazky v minimálnej celkovej hodnote 400 000 EUR bez DPH, pričom aby aspoň jedna z nich bola realizovaná za zmluvnú cenu rovnakú alebo vyššiu ako 150 000 EUR bez DPH.

2.1.3 Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov podľa bodu 2.1 za účelom preukázania technickej spôsobilosti na dodanie predmetu zákazky ako dôkaz, že v predchádzajúcom období bol uchádzač schopný a technicky spôsobilý úspešne plniť zmluvy rovnakého alebo podobného charakteru ako zmluva, ktorá je požadovaná.

2.2.2 V súlade s § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje pre minimálnu úroveň technickej spôsobilosti podľa bodu 2.2 aby uchádzač v ponuke preukázal, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne využívať strojovú techniku a technické vybavenie v minimálnom zložení:

1. na zber komunálnych a triedených odpadov: 2 x zberové vozidlá na zber nádob 1 100 l a 110/120 l,

2. na zvoz veľkorozmerných kontajnerov: 1 x vozidlo na zvoz veľkorozmerných kontajnerov VOK,

3. na výsyp nádob na sklo: nákladné vozidlo s hydraulickou rukou,

4. na prenájom nádob: 1 100 l nádoby 250 ks.

2.2.3 Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov podľa bodu 2.2 za účelom preukázania technickej spôsobilosti na dodanie predmetu zákazky ako dôkaz, že v súčasnom období je uchádzač schopný a technicky spôsobilý riadne plniť takúto zmluvu.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 16/10/2017
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch, Tschechisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 31/01/2018
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 16/10/2017
Ortszeit: 14:00
Ort:

Mestský úrad Sereď.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otváranie ponúk Ostatné je neverejné, miesto a čas otvárania časti Kritériá verejný obstarávateľ včas oznámi všetkým uchádzačom čo predložili ponuky a neboli vylúčení a budú týmto oprávnení sa otvárania Kritérií zúčastniť.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Súťažné podklady budú elektronicky zverejnené ihneď po zverejnení výzvy v profile verejného obstarávateľa na portáli www.uvo.gov.sk

Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 21 000 EUR. Podrobnosti zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené vo, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podľa zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
08/09/2017