Supplies - 358746-2020

30/07/2020    S146

Romania-Bucharest: Protective gear

2020/S 146-358746

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Institutul Național de Neurologie și Boli Neurovasculare
National registration number: 7548010
Postal address: Str. Berceni nr. 10-12
Town: Bucureşti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 041914
Country: Romania
Contact person: Cinciu Irina
E-mail: aprovizionare.ibcv@gmail.com
Telephone: +40 213346463
Fax: +40 213346463

Internet address(es):

Main address: www.innbn-bucuresti.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100100439
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Echipamente protecție COVID

Reference number: 6656/24.07.2020
II.1.2)Main CPV code
18143000 Protective gear
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Achizitionare Echipamente protectie COVID, conform specificatiilor tehnice din caietul de sarcini

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 854 480.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 3
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 3
II.2)Description
II.2.1)Title:

Tavite renale plastic

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141000 Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Sos. Berceni 10-12, sector 4, Bucuresti

II.2.4)Description of the procurement:

Conform specificatiilor tehnice din caietul de sarcini

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 48 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Plasture chirurgical netesut 5x10 cm

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141112 Plasters
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Sos. Berceni 10-12, sector 4, Bucuresti

II.2.4)Description of the procurement:

Conform specificatiilor tehnice din caietul de sarcini

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 10 080.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Echipamente protectie COVID

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Sos. Berceni 10-12, sector 4, Bucuresti

II.2.4)Description of the procurement:

Conform specificatiilor tehnice din caietul de sarcini

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 796 400.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerinta obligatorie: Operatorul nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 60, art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr.

98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va completa DUAE - Partea III de catre operatorii

Economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Se completeaza cate un DUAE distinct pentru

Fiecare ofertant. Nedepunerea DUAE odata cu oferta atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Se recomanda consultarea disponibile la adresa www.e-licitatie.ro. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE,

Trebuie sa fie prezentate in mod obligatoriu, la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul clasat pe primul loc în

Clasamentul intermediar întocmit dupa etapa finala de licitatie electronica. Documente: - cazierul judiciar al membrilor organului de

Administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de

Decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; - cazierul

Judiciar al operatorului economic, tertilor sustinatori si subcontractantilor; - certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante,

Cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat la momentul prezentarii; Obligatiile de plata

De refera la sediul social, sediile secundare, precum si la punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata. - dupa caz,

Documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art.

167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; - alte documente edificatoare. Daca ofertantul a fost în relatie

Contractuala cu autoritatea contractanta, iar operatorul economic si-a încalcat în mod grav sau repetat obligatiile principale ce-i

Reveneau în cadrul contractului de achizitii publice si autoritatea contractanta a fost pusa în situatia de a rezilia contractul sau

Acordul-cadru, emitand in acest sens un document constatator ramas definitiv, acest lucru atrage excluderea din procedura de

Atribuire a acestui operator economic dupa analiza comisiei de evaluare daca acest document constatator reflecta îndeplinirea

Conditiilor cumulative prevazute la art. 167 alin. (1) lit. g) din Legea 98/ 2016. Persoanele ce detin functii de decizie în autoritatea

Contractanta cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie publica sunt: Manager Dr. Corneliu Toader,

Director Financiar Contabil Ec. Ligia Zamfira, Consilier Juridic Danut Ionescu, Ref. Spec. Irina Cinciu, As. Sef NL Viorica Nemes, As. Sef Ileana Mitrica, As. med. coord ATI Claudia Stefanescu, AS sef Nch Catalina Stan,. Note: Fiecare document va fi

Semnat de reprezentantul legal al ofertantului. În cazul în care acestea sunt semnate de o

Alta persoana, se va prezenta o Împuternicire din partea reprezentantului legal care sa ateste delegarea atributiunii in relatia cu

Autoritatea contractanta. Toate documentele vor avea, pe lânga semnatura, mentionat în clar numele, prenumele si functia semnatarului. Cerinta nr. 2 Certificate de atestare fiscala (inclusiv privind plata contributiilor sociale) pentru persoane juridice, eliberat de

Ministerul Finantelor Publice sau unitatile sale subordonate (ANAF) care au calitatea de creditor bugetar Cerinta obligatorie: DUAE

Completat de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente care sa dovedeasca detinerea

In termen de valabilitate la data prezentarii, a Certificatului eliberat de Administratia Finantelor Publice din care sa rezulte lipsa

Datoriilor restante la momentul depunerii acestuia cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul de stat.

Obligatiile de plata se refera la sediul social, sediile secundare, precum si la punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata.

DUAE poate fi uploadat si vizualizat prin intermediul site-ului https://ec.europa.eu/tools/espd. In cazul in care in tara de origine sau

In tara in care este stabilit operatorul economic nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, atunci se

Accepta alte documente edificatoare care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat,

Inclusiv cele catre autoritatile locale, eliberate de catre autoritatile competente in materie din tara in care ofertantul este rezident.

Note: Dupa completarea DUAE in conformitate cu Notificarea ANAP nr.240/2016, operatorii economici vor fi obligati sa prezinte la

Solicitarea autoritatii contractante documentele solicitate in cadrul acestei sectiuni care se pot incarca prin scanarea urmatoarelor

Tipuri de forme: original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” semnat si stampilat. Fisierele scanate

Vor fi semnate electronic. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, sunt

Obligatorii sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar

Intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al ofertantului. In cazul in care

Acestea sunt semnate de o alta persoana, se va prezenta o Imputernicire din partea reprezentantului legal care sa ateste delegarea

Atributiunii in relatia cu autoritatea contractanta. Documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea

Autorizata in limba romana. Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele,prenumele si functia

Semnatarului.

Cerinta nr. 3 Certificate de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului

Local, eliberat de autoritatile locale Cerinta obligatorie: DUAE completat de catre operatorii

Economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente care sa dovedeasca detinerea in termen de valabilitate la

Data prezentarii, a Certificatului eliberat de autoritatile locale din care sa

Rezulte lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestuia cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul

De local. Obligatiile de plata se refera la sediul social, sediile secundare, precum si la punctele de lucru pentru care exista obligatii de

Plata. DUAE poate fi uploadat si vizualizat prin intermediul site-ului https://ec.europa.eu/tools/espd. In cazul in care in tara de

Origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate

Situatiile,atunci se accepta alte documente edificatoare care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si

Taxelor catre stat, inclusiv cele catre autoritatile locale, eliberate de catre autoritatile competente in materie din tara in care

Ofertantul este rezident. Note: Dupa completarea DUAE in conformitate cu Notificarea ANAP nr.240/2016, operatorii economici vor

Fi obligati sa prezinte la solicitarea autoritatii contractante documentele solicitate in cadrul acestei sectiuni care se pot incarca prin

Scanarea urmatoarelor tipuri de forme: original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” semnat si

Stampilat. Fisierele scanate vor fi semnate electronic. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin

Completarea DUAE, sunt obligatorii sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul clasat pe primul loc in

Clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al

Ofertantului. In cazul in care acestea sunt semnate de o alta persoana, se va prezenta o Imputernicire din partea reprezentantului

Legal care sa ateste delegarea atributiunii in relatia cu autoritatea contractanta. Documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana. Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar

Numele,prenumele si functia semnatarului.

Cerinta obligatorie: Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara

De rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii

Precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi

Demonstrata îndeplinirea cerintei: Se va completa DUAE - Partea IV.A de catre operatorii economici participanti la procedura de

Atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea

DUAE, sunt obligatorii sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul

Intermediar întocmit dupa etapa finala de licitatie electronica. Datele cuprinse in Certificatul Constatator vor fi reale/actuale la data

Prezentarii. Documentele constatatoare trebuie sa ateste ca obiectul contractului are corespondent în activitatea operatorului

Economic pentru partea din contract pe care o realizeza (codul CAEN trebuie sa fie in concordanta cu tipul de produse livrate si

Servicii prestate). Informatiile din documentele constatatore trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii acestora. Alte informatii

Minimale ce trebuie sa se regaseasca în documentul constatator sunt: date de identificare legale (denumire, sediu, cod unic de

Înregistrare); activitatile principale si secundare; reprezentantii legali; situatia juridica a operatorului economic. Operatorii straini vor

Demonstra indeplinirea cerintelor completand DUAE. Documentele justificative ce probeaza indeplinirea ... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2,3 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat

Loturile: 1,2,3 Pentru contractele de achizitie de bunuri: esantioane, descrieri sau fotografii, fara certificate de autenticitate

Minimum level(s) of standards possibly required:

De atribuire cu informatiile ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la valorile produselor livrate, corespunzator cerintelor autoritatii contractante. Referitor la asociere: Avand in vedere Notificarea ANAP nr. 256/08.12.2016, se solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte acordul de asociere. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar. În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic în parte. Urmatoarele documente justificative care probeaza îndeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar întocmit dupa etapa finala de licitatie electronica. Documentele justificative pot fi: - procesul-verbal de receptie si/sau alte documente din care sa reiasa urmatoarele informatii: beneficiarul, cantitatea livrata/ valoarea corespunzatoare a produselor livrate în perioada de referinta (ultimii 3 ani)

Ofertantul are de asemenea obligativitatea ca pentru fiecare pozitie ofertata: - sa prezinte si pretul unitar pentru fiecare produs in parte; - sa faca o descriere tehnica a fiecarui produs oferit prin care se va demonstra corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile caietului de sarcini; - sa depuna mostre pentru fiecare produs ofertat, in ambalajul original in care urmeaza a fi livrat produsul, fiecare produs fiind etichetet cu numele firmei, numarul lotului si denumirea acestuia. Oferta oricarui participant care nu depune mostre conform solicitarilor din caietul de sarcini, la sediul autoritatii contractante pana la data limita de incarcare a ofertelor, va fi considerata neconforma si va fi descalificata. Mostrele sa fie in termen de garantie, care sa fie prevazut pe ambalaj. Mostrele vor ramane, cu titlu gratuit, la autoritata contractanta. Toate caracteristicile tehnice precizate la categoriile de produse solicitate mai sus sunt minimale, obligatorii şi eliminatorii. Ofertantul va trebui sa insoteasca propunerea tehnica a fiecarui produs cu fise tehnice traduse in limba romana, semnate si stampilate conform cu originalul, astfel incat sa se poate face corespondenta intre caracteristicile tehnice solicitate si oferta tehnica a fiecarui participant (se va trece in dreptul fiecarei cerinte pagina din catalog/fisa tehnica unde se regaseste) Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul ca pe parcursul evaluarii sa solicite participantilor la procedura fise tehnice, autorizatii sau orice alte documente necesare in procesul de evaluare.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 02/09/2020
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 02/12/2020
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 02/09/2020
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

Membrii comisiei de evaluare

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

Documentatia va fi descarcata de pe site-ul www.e-licitatie.ro. Toate raspunsurile la solicitarile de clarificari cerute de operatorii

Economici sau formulate de autoritatea contractanta/ decizii CNSC / contestatii/ note de informare/ masuri de remediere vor fi postate pe

Site-ul https://sicap-prod.e-licitatie.ro la rubrica Documentatii/ clarific ari/ decizii, precum si prin publicare de erate. Operatorii economici

Care intentioneaza sa depuna oferta, au obligatia de a urmari/accesa site-ul https://sicap-prod.e-licitatie.ro, pe toata durata de

Desfasurare a prezentei proceduri.

Fiind o procedura de achizitie desfasurata integral prin mijloace electronice prin intermediul platformei electronice administrata de SEAP,

Operatorii economici pot solicita clarificari si pot transmite raspunsuri la solicitarile de clarificari ale autoritatii contractante, doar prin

Intermediul SEAP.

Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire încarcata în SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii

Fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-ul http://www.certsign.ro/certsign/resurse/download - aplicatia

Verifierx86/64.exe).

În mod obligatoriu DUAE prezentat de autoritatea contractanta va fi completat de catre operatorul economic, semnat electronic si

Încarcat în S.E.A.P.

Departajarea ofertelor cu punctaje egale Inainte de derularea licitatiei electronice nu se va realiza departajarea. In cazul in care pe primul

Loc in clasamentul provizoriu intocmit dupa runda de licitatia electronica au fost depuse 2 sau mai multe oferte admisibile cu punctaje

Egale, in vederea departajarii, se vor solicita clarificari prin intermediul SEAP ofertantilor aflati pe acelasi loc in clasament, pentru a

Introduce o noua propunere financiara imbunatatita al carui pret va fi format din 2 zecimale. Oferta financiara va putea fi îmbunatatita

Pâna la nivelul calculat al valorii maximale/minimale astfel incat sa nu se afecteze locul celor care nu sunt in etapa de reofertare. Daca în

Urma acestei operatiuni nu se realizeaza departajarea primului loc, lotul se anuleaza, in baza art 212, alin.1, lit c din Legea 98/ 2016.

Comunicarea rezultatului procedurii se va realiza prin fax sau e-mail. Acordul cadru se va semna la sediul autoritatii contractante.

Contestaţia formulată pe cale administrativ-jurisdicţională se va efectua in conformitate cu prevederile art. 8 din Legea 101/2016.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucureşti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet address: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
28/07/2020