Roboty budowlane - 358798-2019

31/07/2019    S146

Polska-Sosnowiec: Roboty drogowe

2019/S 146-358798

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Sosnowiec reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pana Arkadiusza Chęcińskiego
Adres pocztowy: al. Zwycięstwa 20
Miejscowość: Sosnowiec
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Kod pocztowy: 41-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Tańcula
E-mail: m.tancula@um.sosnowiec.pl
Tel.: +48 322960836
Faks: +48 322960581

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.um.sosnowiec.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.bip.um.sosnowiec.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.bip.um.sosnowiec.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: Urząd Miejski w Sosnowcu, Wydział Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Ignacego Mościckiego 14, II piętro, pokój 213
Miejscowość: Sosnowiec
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Kod pocztowy: 41-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Tańcula
E-mail: m.tancula@um.sosnowiec.pl
Tel.: +48 322960836
Faks: +48 322960581

Adresy internetowe:

Główny adres: www.um.sosnowiec.pl

Adres profilu nabywcy: www.bip.um.sosnowiec.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://umsosnowiec.logintrade.net/
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://umsosnowiec.logintrade.net/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zaproj. i wykon. ścieżki rower. w ul. Roweckiego cz. III w ramach proj. pn. „Modernizacja infr. autobus. tramwaj. na t. Sosnowca – budowa i rozb. małych węzłów przesiadk. i łączących je ścieżek row.

Numer referencyjny: WZP.271.1.97.2019.MT
II.1.2)Główny kod CPV
45233140 Roboty drogowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie ścieżki rowerowej w ul. Roweckiego część III w ramach projektu pn. „Modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie Sosnowca – budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233162 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
45233200 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45233300 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec

II.2.4)Opis zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie: ciągów pieszo-rowerowych rozdzielnych wzdłuż ulicy Grota Roweckiego w Sosnowcu.

1.2.Przedmiot zamówienia przewidziany jest do realizacji w systemie Zaprojektuj i wybuduj; składa się z części projektowej i realizacyjnej i obejmuje:

— Wykonanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego, o którym stanowi art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186),

— Wykonanie robót budowlanych zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową.

1.3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ – Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 29/11/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Numer identyfikacyjny projektu: Numer naboru RPSL.04.05.01-IZ.01-24-022/15. Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020(Europejski Fundusz Społeczny

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 29.11.2019 r., w tym na wykonanie:

a) dokumentacji projektowej: w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy,

b) robót budowlanych: od dnia podpisania przez Strony Protokołu odbioru końcowego w zakresie dokumentacji projektowej do dnia 29.11.2019 r.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 u. Pzp. Zamawiający wezwie Wykonawcę, w szczególności do złożenia następujących dokumentów:

1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, i 21 u. Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 1.1.991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;

5.odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

6.oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo– w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

7.oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

8.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

8.1.) w rozdziale IX pkt 9.1. SIWZ - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 u. Pzp;

8.2.) w rozdziale IX pkt 9.2.- 9.3 i 9.5. SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zam. przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wyk, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 u. Pzp. Zam. wezwie Wyk.,między innymi do złożenia następujących dokumentów.:

1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa,są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wyk. nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wzór wykazu robót budowlanych stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ;

2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nieczynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w rozdziale IX, pkt 9.1. SIWZ, składa dokument, o którym mowa w rozdziale IX pkt 10.1 SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 u. Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia składa dokumenty, o których mowa w rozdziale IX pkt. 9.1 – 9.7. SIWZ odnośnie tego podmiotu.

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty, o których mowa w rozdziale IX pkt 8 SIWZ oraz w rozdziale IX pkt 9.1 – 9.7. SIWZ należy złożyć odnośnie każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Natomiast dokumenty, o których mowa w rozdziale IX pkt. 9.8 – 9.9 SIWZ Wykonawcy składają tak, aby wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu.

6.Dokumenty, o których mowa w rozdziale IX pkt 10.1 SIWZ i pkt 10.2 lit. b) SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w rozdziale IX ust.10.2 lit. a) SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

7.Oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w rozdziale IX ust. 3.2, ust. 8 i 9 SIWZ dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii oświadczenia lub dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.

8. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej,Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:

1.wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył roboty budowlane o łącznej wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł brutto obejmujące budowę lub przebudowę chodnika lub ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni z kostki betonowej lub nawierzchni asfaltowej.

2.wykazał, że skieruje do realizacji zamówienia:

2.1.Kierownika w specjalności inżynieryjnej drogowej – jedną osobę uprawnioną do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej przy kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.7. 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity – Dz.U.z 2019 r., poz. 1186) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r., poz. 831) lub im odpowiadające,ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Osoba ta będzie pełniła funkcję Kierownika robót drogowych, którego doświadczenie będzie przedmiotem oceny w ramach kryterium oceny ofert.

2.2.Projektanta w specjalności inżynieryjnej drogowej – jedną osobę uprawnioną do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej przy projektowaniu w specjalności inżynieryjnej – drogowej bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity – Dz.U. z 2019 r., poz. 1186) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r., poz. 831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zamawiający dopuszcza łączenie wyżej wymienionych funkcji w przypadku gdy osoba posiada jednocześnie kwalifikacje do wykonywania każdej z funkcji, do pełnienia której jest zgłaszana.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.nie podlegają wykluczeniu. Zam. wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wyk. wobec,którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia,o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz u. Pzp. Ponadto Zam. wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wyk. na podstawie przesłanek do wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) i 8) u. Pzp.

2.spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy – Załącznik nr 7 do SIWZ..

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 012-022835
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/08/2019
Czas lokalny: 11:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 14/08/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

W siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Miasta Sosnowca przy ul. Ignacego Mościckiego 14, 41-200 Sosnowiec, POLSKA, piętro III, pok. 315.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje na Platformie do elektronicznej obsługi zamówień publicznych przy użyciu tokena (kodu) umożliwiającego odszyfrowanie każdej oferty.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1.Wyk. zobowiązany jest złożyć wypełniony formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego Zał.nr 1 do SIWZ wraz z Tabelą wyceny stanowiącą Załącznik nr 1A do SIWZ.

2.W celu dokonania oceny oferty w ramach kryterium:

2.1.„Doświadczenie Kierownika robót drogowych” do oferty Wyk. zobowiązany jest złożyć wykaz doświadczenia Kierownika robót drogowych w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń spełniającego warunek opisany w rozdziale VII ust 4 pkt 4.2 ppkt 4.2.1 SIWZ zgodnie ze wzorem stanowiącym Zał. nr 8 do SIWZ.

3.Do oferty Wyk. zobowiązany jest dołączyć:

3.1.aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art.59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem”. Wyk. zobowiązany jest złożyć Jednolity Dokument w zakresie wskazanym w Zał. nr 4 do SIWZ.

3.2. dokumenty o których mowa w rozdziale VIII pkt 2 i 4 SIWZ;

3.3.stosowne oryginalne lub notarialnie poświadczone pełnomocnictwo lub inny stosowny dokument, jeżeli oferta podpisywana jest przez pełnomocnika lub też w przypadku, gdy umocowanie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego Wyk. Pełnomocnictwo musi być złożone przez Wykonawcę w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby udzielającej pełnomocnictwa, a w przypadku notarialnej kopii kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza.

4. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Instrukcja przykładowego sposobu opatrzenia oferty/oświadczenia/dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ. Zam.nie dopuszcza możliwości złożenia oferty opatrzonej własnoręcznym podpisem, a następnie zeskanowanej i opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta musi być opatrzona jedynie kwalifikowanym podpisem elektronicznym bez podpisu własnoręcznego. Powyższa zasada dotyczy także Jednolitego Dokumentu.

5. Oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku gdy Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie

Ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają swojego pełnomocnika pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. Pełnomocnictwo musi być złożone przez Wykonawcę w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby udzielającej pełnomocnictwa, a w przypadku notarialnej kopii kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza.

6. Wyk., w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5,przekazuje Zam. oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp zgodnie ze wzorem stanowiącym Zał. nr 2 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wyk.może złożyć wraz z ośw. dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7.Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny oferty podanej w Formularzu Oferty.

8. Na podstawie art. 24aa u. Pzp Zam. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w post.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Terminy na składanie odwołań zostały określone w dziale VI ustawy Pzp.

c.d. VI.3) - Informacje dodatkowe:

8. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

9. Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17a, Warszawa 02-676 POLSKA; e-mail: odwolania@uzp.gov.pl, adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/07/2019