Werken - 358873-2019

31/07/2019    S146

Kroatië-Štrigova: Herstructurering

2019/S 146-358873

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Općina Štrigova
Nationaal identificatienummer: 21565174427
Postadres: Štrigova 31
Plaats: Štrigova
NUTS-code: HR046 Međimurska županija
Postcode: 40312
Land: Kroatië
Contactpersoon: Jedinstveni upravni odjel Općine Štrigova - Gđa. Mirjana Gregur – Sever
E-mail: opcina.strigova@ck.t-com.hr
Telefoon: +385 40851134
Fax: +385 40851039
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.opcinastrigova.hr
Adres van het kopersprofiel: www.opcinastrigova.hr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Radovi na rekonstrukciji doma u Štrigovi

Referentienummer: 8/18- NMV
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45454000 Herstructurering
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Radovi na rekonstrukciji doma u Štrigovi.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 7 959 820.94 HRK
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45454000 Herstructurering
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR046 Međimurska županija
Voornaamste plaats van uitvoering:

Općina Štrigova, k.č. 2906/2, k.o. Štrigova, HRVATSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Radovi na rekonstrukciji doma u Štrigovi.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Iskustvo inženjera gradilišta / Weging: 20 %
Prijs - Weging: 80 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Radovi na rekonstrukciji doma u Štrigovi financiraju se u sklopu projekta „Rekonstrukcija doma u Štrigovi“ koji se financira u sklopu operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje ili proširenje lokalnih

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Naručitelj provodi ubrzani postupak javne nabave s rokom za dostavu ponuda u trajanju od 22 dana od dana slanja Poziva. Naime, Naručitelj već po treći puta provodi postupak ove javne nabave, a rokovi za iskorištenje sredstava EU su strogo određeni. Također, nevezano uz rokove postavljene od strane nadležnih tijela, Naručitelj smatra da je određeni rok za dostavu ponuda dovoljan rok za sastavljanje i slanje ponuda, a s obzirom na količinu i složenost dokumentacije koja se traži u ovom postupku.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 081-192921
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Radovi na rekonstrukciji doma u Štrigovi

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Đurkin d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 54258964237
Postadres: Braće Graner 1
Plaats: Čakovec
NUTS-code: HR HRVATSKA
Postcode: 40000
Land: Kroatië
E-mail: djurkin@ck.t-com.hr
Telefoon: +385 40379000
Fax: +385 40379028
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 391 032.00 HRK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 959 820.94 HRK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Navedeni Dokumentacijom o nabavi.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postadres: Koturaška cesta 43/IV
Plaats: Zagreb
Postcode: 10000
Land: Kroatië
E-mail: dkom@dkom.hr
Telefoon: +385 14559930
Fax: +385 14559933
Internetadres: www.dkom.hr
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Žalba se izjavljuje u roku od 10 (deset) dana i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj ili dokumentaciju o nabavi;

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka;

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmijenjene dokumentacije o nabavi;

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda:

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi postupka javne nabave nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu sukladno čl. 406. st. 2. ZJN-a.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postadres: Koturaška cesta 43/IV
Plaats: Zagreb
Postcode: 10000
Land: Kroatië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/07/2019