Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Roboty budowlane - 358958-2021

16/07/2021    S136

Polska-Gdynia: Roboty budowlane

2021/S 136-358958

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 119-311699)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Krajowy numer identyfikacyjny: 586-010-46-93
Adres pocztowy: ul. Śmidowicza 69
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-127
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Adamczak
E-mail: b.adamczak@amw.gdynia.pl
Tel.: +48 261262537
Faks: +48 261262537
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.amw.gdynia.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.amw.gdynia.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa Budynku Akademickiego Centrum Technologii Podwodnych

Numer referencyjny: 25/ZP/21
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Inwestycja polega na budowie Budynku Akademickiego Centrum Technologii Podwodnych wraz z pełną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu. W przedmiotowej przestrzeni zlokalizowany ma zostać budynek dwukondygnacyjny o zróżnicowanej wysokości z halą przeznaczoną pod zespół komór hiperbarycznych, basenem doświadczalnym na części którego znajduje się ruchome dno, o wymiarach niecki 8x5 m i głębokości 12,9 m licząc od poziomu antresoli (poziom wykończenia dna (minus) – 8,50 m względem poziomu parteru). Budynek w większości dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, o dachu płaskim, wyposażony w obudowaną i oddymianą klatkę schodową oraz w windę osobową o zwiększonej wielkości kabiny i udźwigu. W hali basenowej przewidziano suwnicę o nośności 20 t.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/07/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 119-311699

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.5
Zamiast:

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kierownika budowy (KB) / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na roboty budowlane (Grb) / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na urządzenia (Gu) / Waga: 10

Cena - Waga: 60

Powinno być:

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kierownika budowy (KB) / Waga: 15

Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na roboty budowlane (Grb) / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na urządzenia (Gu) / Waga: 15

Cena - Waga: 60

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 23/07/2021
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 30/07/2021
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 23/07/2021
Czas lokalny: 09:15
Powinno być:
Data: 30/07/2021
Czas lokalny: 09:15
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 21/10/2021
Powinno być:
Data: 28/10/2021
VII.2)Inne dodatkowe informacje: