Services - 35905-2022

21/01/2022    S15

Slovakia-Banská Bystrica: Architectural, engineering and surveying services

2022/S 015-035905

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 245-645816)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Štátna opera
National registration number: 35989327
Postal address: Národná
Town: Banská Bystrica
NUTS code: SK032 Banskobystrický kraj
Postal code: 97473
Country: Slovakia
Contact person: PhDr. Bohuslav Ferdinand Chudík
E-mail: bjbussinesshouse@gmail.com
Telephone: +421 905866712
Internet address(es):
Main address: www.stateopera.sk
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3887

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Spracovanie PD pre územné konanie, stavebné konanie a realizáciu stavby „Rekonštrukcia NKP a prevádzkových priestorov ŠO v B. Bystrici“ spolu so súvisiacou inžinierskou činnosťou a autorským dozorom

Reference number: 01/NLZ/2021-SOBB
II.1.2)Main CPV code
71250000 Architectural, engineering and surveying services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je spracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie, stavebné konanie a realizáciu stavby spolu so súvisiacou inžinierskou činnosťou a odborným autorským dozorom pre verejnú prácu Rekonštrukcia NKP a prevádzkových priestorov Štátnej opery v Banskej Bystrici.

Požiadavky na rozsah a obsah predmetu zákazky:

1) Projekt pre územné rozhodnutie

2) Štúdia interiéru historickej budovy v rozsahu súboru výkonov definovaných v Sadzobníka UNIKA 2021 - 2022 kap.4.2.6 bod.2,vrátane vyhotovenia vizualizácií rozhodujúcich častí interiéru: priestorov hlavných vstupov do hľadiska; hľadiska vrátane balkóna; priestorov javiska, orchestriska, Bohéma klubu, VIP salónika, priestorov šatní

3) Projekt pre stavebné povolenie

4) Realizačný projekt

5) Zabezpečenie inžinierskej činnosti v priebehu celého procesu od začiatku vypracovania projektovej dokumentácie až po ukončenie realizácie stavby; inžinierska činnosť zahŕňa komunikáciu a zastupovanie pred všetkými dotknutými osobami a orgánmi verejnej správy, ktoré svojou rozhodovacou a inou (stanoviská, posúdenie vplyvov a pod.) činnosťou zasahujú do vypracovania projektovej dokumentácie a získania priaznivého rozhodnutia v územnom a stavebnom konaní (najmä stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie)

6) Odborný autorský dohľad (ďalej len OAD) v rozsahu prílohy č. 4 Sadzobníka UNIKA 2021 - 2022, a to pre všetky Objekty

Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.

Verejný obstarávateľ informuje, že vzhľadom k tomu, že sa jedná o rekonštrukciu jedinečnej národnej kultúrnej pamiatky s prínosom poskytovania kultúrnych služieb v celom regióne, ktorá je v mnohých ohľadoch v havarijnom stave, jej obnova je nevyhnutná a realizovateľnosť potrebná v krátkej dobe.

Rozsah obnovy je prísne určený Stavebným zámerom verejnej práce a preverený Štátnou expertízou a okrem iných Krajským pamiatkovým úradom, ktorý zreteľne stanovil minimalizáciu zásahov do architektonického tvaroslovia stavby z exteriéru a interiéru (doplnenie chýbajúcich častí pôvodnými materiálmi a reštaurátorskými prácami fasáda, výplne otvorov, vstupná hala, foyer, Bohéma klub, hľadisko, javisko a pod.)

Projektová dokumentácia Stavby musí byť v maximálnej možnej miere prispôsobená technologickému procesu výstavby, plánu organizácie výstavby a plánu BOZP, tak, aby mohla výstavba prebiehať za rešpektovania nerušenej prevádzky objednávateľa v čo najvyššej možnej miere. Obmedzenia môžu byť zmiernené v mesiacoch júl a august, počas divadelných prázdnin objednávateľa. Celý projekt výstavby je nevyhnutné rozdeliť do jednotlivých etáp za účelom využívania jednotlivých častí na prevádzku, so zabezpečením mimoriadnych bezpečnostných opatrení na ochranu zamestnancov objednávateľa ako aj pracovníkov zhotoviteľa. Z pozície projektanta, odborného autorského dozoru, a v koordinácii s investorom je nevyhnutné rozvrhnúť postup prác tak, aby aj zrekonštruované celky aj celky čakajúce na rekonštrukciu boli pre prevádzku objednávateľa v obmedzenej miere funkčné, bezvýhradne bezpečné a neovplyvňovali technologické postupy prác a nepredlžovali celkovú dobu výstavby.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 245-645816

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: III.1.3)
Place of text to be modified: Technická a odborná spôsobilosť
Instead of:

Minimálna požadovaná úroveň štandardov

3.1 Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení, t. j. uchádzač musí predložiť:

a) § 34, ods. 1, písm. g) - údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy, pre pozíciu hlavný inžinier projektu

Minimálne požiadavky Hlavný inžinier projektu - musí mať odbornú spôsobilosť autorizácia stupňa A2 - Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo (vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho technického poradenstva) so zameraním na stavby objektov alebo stavebné práce na NKP (§ 5, ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov) a projekčnú prax v príslušnom odbore min. 8 rokov preukázanú pracovným životopisom.

Uchádzač uvedené preukáže predložením:

1) autorizačného osvedčenia vydaného SKA alebo SKSI, prípadne ekvivalentným dokladom obsahom a rozsahom rovnocenným a vydaným príslušným orgánom iného členského štátu EÚ. Uchádzač zároveň predloží za osobu určenú na plnenie zmluvy čestné vyhlásenie, že v prípade, ak sa uchádzač stane úspešným v tomto verejnom obstarávaní, bude sa priamo podieľať na plnení predmetu zmluvy

2) podpísaným pracovným životopisom, ktorý musí obsahovať minimálne:

a) meno a priezvisko hlavného inžiniera projektu,

b) opis/zoznam odbornej praxe (pracovná pozícia, opis pracovnej náplne/odborné skúsenosti, miesto, mesiac a rok plnenia/zamestnania, zamestnávateľ/objednávateľ)

c) ostatné relevantné informácie vo vzťahu k odbornému vzdelaniu, zručnostiam a praxi

d) zoznamom projektov, v rámci ktorých hlavný inžinier projektu vykonával hlavného inžiniera projektu, v rozsahu minimálne 2 (dvoch) projektov rovnakého alebo podobného predmetu zákazky, pričom môže ísť o jednu stavbu alebo viaceré stavby, stavbu kultúrnych pamiatok za uplynulých 20 rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania, pričom minimálne 2 musia byť dokumentáciou na realizáciu stavby.

Minimálne náležitosti zoznamu:

a) meno a priezvisko hlavného inžiniera projektu

b) názov poskytnutej služby a stručný opis

c) čas plnenia zmluvy, t. j. od - do (mesiac, rok)

d) názov alebo obchodné meno odberateľa/objednávateľa a sídlo, resp. zamestnávateľa

e) kontaktnú osobu (meno) zamestnanca odberateľa, resp. zamestnávateľa a tel. č., e-mail, kde je možné si tieto údaje overiť

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností verejný obstarávateľ určuje, že dĺžka odbornej praxe sa počíta od dátumu, v ktorom odborník dosiahol odbornú spôsobilosť v zmysle týchto podmienok účasti a nezarátava sa do nej prax, ktorú vykonával na účely získania odbornej spôsobilosti, teda pred jej získaním.

Odôvodnenie podmienok účasti podľa § 38, ods. 5 zák. 343/2015 Z. z.: Verejný obstarávateľ si takto overí splnenie technických požiadaviek každého druhu zariadenia.

Read:

Minimálna požadovaná úroveň štandardov

3.1 Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení, t. j. uchádzač musí predložiť:

a) § 34, ods. 1, písm. g) - údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy, pre pozíciu hlavný inžinier projektu

Minimálne požiadavky Hlavný inžinier projektu - musí mať odbornú spôsobilosť autorizácia stupňa A2 - Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo (vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho technického poradenstva) alebo stupňa A1 - Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo alebo ekvivalent so zameraním na stavby objektov alebo stavebné práce na NKP (§ 5, ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov) a projekčnú prax v príslušnom odbore min. 8 rokov preukázanú pracovným životopisom.

Uchádzač uvedené preukáže predložením:

1) autorizačného osvedčenia vydaného SKA alebo SKSI, prípadne ekvivalentným dokladom obsahom a rozsahom rovnocenným a vydaným príslušným orgánom iného členského štátu EÚ. Uchádzač zároveň predloží za osobu určenú na plnenie zmluvy čestné vyhlásenie, že v prípade, ak sa uchádzač stane úspešným v tomto verejnom obstarávaní, bude sa priamo podieľať na plnení predmetu zmluvy

2) podpísaným pracovným životopisom, ktorý musí obsahovať minimálne:

a) meno a priezvisko hlavného inžiniera projektu,

b) opis/zoznam odbornej praxe (pracovná pozícia, opis pracovnej náplne/odborné skúsenosti, miesto, mesiac a rok plnenia/zamestnania, zamestnávateľ/objednávateľ)

c) ostatné relevantné informácie vo vzťahu k odbornému vzdelaniu, zručnostiam a praxi

d) zoznamom projektov, v rámci ktorých hlavný inžinier projektu vykonával hlavného inžiniera projektu, v rozsahu minimálne dvoch projektov rovnakého alebo podobného predmetu zákazky, pričom môže ísť o jednu stavbu alebo viaceré stavby, stavbu kultúrnych pamiatok za uplynulých 20 rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania, pričom minimálne dva musia byť dokumentáciou na realizáciu stavby.

Minimálne náležitosti zoznamu:

a) meno a priezvisko hlavného inžiniera projektu

b) názov poskytnutej služby a stručný opis

c) čas plnenia zmluvy, t. j. od - do (mesiac, rok)

d) názov alebo obchodné meno odberateľa/objednávateľa a sídlo, resp. zamestnávateľa

e) kontaktnú osobu (meno) zamestnanca odberateľa, resp. zamestnávateľa a tel. č., e-mail, kde je možné si tieto údaje overiť

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností verejný obstarávateľ určuje, že dĺžka odbornej praxe sa počíta od dátumu, v ktorom odborník dosiahol odbornú spôsobilosť v zmysle týchto podmienok účasti a nezarátava sa do nej prax, ktorú vykonával na účely získania odbornej spôsobilosti, teda pred jej získaním.

Odôvodnenie podmienok účasti podľa § 38, ods. 5 zák. 343/2015 Z. z.: Verejný obstarávateľ si takto overí splnenie technických požiadaviek každého druhu zariadenia.

Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Instead of:
Date: 21/01/2022
Local time: 10:00
Read:
Date: 18/02/2022
Local time: 10:00
Section number: IV.2.7)
Place of text to be modified: Podmienky na otváranie ponúk
Instead of:
Date: 21/01/2022
Local time: 11:15
Read:
Date: 18/02/2022
Local time: 11:15
VII.2)Other additional information: