Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Supplies - 359154-2021

16/07/2021    S136

Nederland-Utrecht: Beschermende uitrusting

2021/S 136-359154

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Nationaal identificatienummer: 12629279
Postadres: Tiberdreef 12-24, IUC Belastingdienst
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3561 GG
Land: Nederland
Contactpersoon: Peter Dijk
E-mail: p.dijk@belastingdienst.nl
Telefoon: +31 611069366
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.belastingdienst.nl
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marktconsultatie — specialistische veiligheidsuitrusting (verwachte einddatum: 29.7.2021)

Referentienummer: IUC21-613
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
18143000 Beschermende uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van deze aanbesteding is het selecteren van meerdere leveranciers voor de levering van artikelen binnen de specialistische veiligheidsuitrusting, welke voldoen aan de geldende wet- en regelgeving en specifieke eisen van de teams die ze gebruiken.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 050 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Producten uit voorraad leverbaar

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18143000 Beschermende uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De geraamde omvang is 1 140.000 EUR voor perceel 1 en 910 000 EUR voor perceel 2.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Maatwerkproducten

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18143000 Beschermende uitrusting
35800000 Persoonlijke en ondersteunende uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De geraamde omvang is 1 140 000 EUR voor perceel 1 en 910.000 EUR voor perceel 2.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
10/08/2021

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/07/2021