Diensten - 359376-2018

17/08/2018    S157

België-Brussel: Europees opleidingsprogramma inzake ondernemerschap voor onderwijzers.

2018/S 157-359376

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (EASME)
Postadres: Avenue du Bourget 1
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1140
Land: België
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://ec.europa.eu/EASME

Adres van het kopersprofiel: https://ec.europa.eu/easme/en

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3931
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3931
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Europees opleidingsprogramma inzake ondernemerschap voor onderwijzers.

Referentienummer: EASME/COSME/2018/020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80500000 Opleidingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Dit is een oproep tot inschrijvingen in de vorm van een openbare procedure, uitgeschreven met de bedoeling een dienstenovereenkomst te sluiten voor het opzetten, testen, verstrekken en verspreiden van een opleidingsprogramma inzake ondernemerschap dat de vaardigheden en pedagogische middelen van onderwijzers in hogeronderwijsinstellingen moet verbeteren.

Het algemene doel van deze actie is het bevorderen van een interdisciplinaire aanpak in Europese hogeronderwijsinstellingen, en dus het ondersteunen van de invoering van ondernemerschapsonderwijs, ook buiten de traditionele domeinen van instituten voor bedrijfskunde en economische faculteiten.

De doelstelling van deze actie is het ontwerp, de ontwikkeling en de organisatie van opleidingsmodules voor onderwijzers in hogeronderwijscontexten ondersteunen. De contractant moet de activiteiten richten op zowel de methodologie als de inhoud van een opleidingsprogramma inzake ondernemerschap.

De taken die door de contractant moeten worden uitgevoerd, zijn nader omschreven in sectie 1 van de aanbestedingsstukken.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 400 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80520000 Opleidingsfaciliteiten
80530000 Beroepsopleidingsdiensten
80570000 Opleidingsdiensten voor persoonlijke ontwikkeling
79952000 Diensten voor het organiseren van evenementen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Voornaamste plaats van uitvoering:

de taken moeten worden uitgevoerd in de door de contractant aangeduide kantoren, behalve als er bijeenkomsten moeten worden gehouden in de kantoren van het Easme of de Europese Commissie.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dit is een oproep tot inschrijvingen in de vorm van een openbare procedure, uitgeschreven met de bedoeling een dienstenovereenkomst te sluiten voor het opzetten, testen, verstrekken en verspreiden van een opleidingsprogramma inzake ondernemerschap dat de vaardigheden en pedagogische middelen van onderwijzers in hogeronderwijsinstellingen moet verbeteren.

Het algemene doel van deze actie is het bevorderen van een interdisciplinaire aanpak in Europese hogeronderwijsinstellingen, en dus het ondersteunen van de invoering van ondernemerschapsonderwijs, ook buiten de traditionele domeinen van instituten voor bedrijfskunde en economische faculteiten.

De doelstelling van deze actie is het ontwerp, de ontwikkeling en de organisatie van opleidingsmodules voor onderwijzers in hogeronderwijscontexten ondersteunen. De contractant moet de activiteiten richten op zowel de methodologie als de inhoud van een opleidingsprogramma inzake ondernemerschap.

De taken die door de contractant moeten worden uitgevoerd, zijn nader omschreven in sectie 1 van de aanbestedingsstukken.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 400 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Cosme-werkprogramma voor 2018, onderdeel GGRO/SME/18/D/04 – EU-keurmerk voor de opleiding van onderwijzers in het hoger onderwijs inzake ondernemerschap.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

zie het internetadres vermeld in I.3).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie het internetadres vermeld in I.3).

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/11/2018
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/11/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen, Covent Garden 2, Place Charles Rogier 16, 1210 Brussels, BELGIË.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

zie het internetadres vermeld in I.3).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Zie het internetadres vermeld in I.3).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +35 243031
Fax: +35 243032100

Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

zie het internetadres vermeld in I.3).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/08/2018