С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

В момента има проблем с показването на URL адреси в обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по неговото отстраняване. Като временно решение ви предлагаме да изтривате запетаята (или друг специален знак), която се появява в края на URL адреса. Извиняваме се за неудобството.

Услуги - 359377-2018

17/08/2018    S157

Бeлгия-Брюксел: Рамков договор за предоставяне на проучване, озаглавено „Очертаване на технологии в областта на кибер-защитата“

2018/S 157-359377

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска агенция по отбрана
Пощенски адрес: Rue des Drapiers 17-23
Град: Brussels
код NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Пощенски код: 1050
Държава: Белгия
Лице за контакт: Procurement and Contract Unit
Електронна поща: procurement@eda.europa.eu
Факс: +32 25042975
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.eda.europa.eu
Адрес на профила на купувача: http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3941
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3941
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Отбрана

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Рамков договор за предоставяне на проучване, озаглавено „Очертаване на технологии в областта на кибер-защитата“

Референтен номер: 18.CAT.OP.137
II.1.2)Основен CPV код
73000000 Научни изследвания и експериментални разработки и свързаните с тях консултантски услуги
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Целта на проучването е да предостави задълбочен анализ на технологиите за кибер защита, обект на научноизследователски дейности, и да допълни констатациите в Програмата за стратегически изследвания в кибернетичното пространство, като предостави подробности до нивото на конкретните дейности по проектите, където държавите-членки могат да решат да обмислят съвместни проекти в рамките на EDA или на други механизми на ЕС за финансиране на научните изследвания, където EDA може да действа като фасилитатор.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 470 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
75220000 Услуги в областта на отбраната
72220000 Системни и технически консултантски услуги
72222000 Услуги по стратегически анализ и планиране на компютърни системи и информационни технологии
72222100 Услуги по стратегически анализ на компютърни системи и информационни технологии
72222200 Услуги по планиране на компютърни системи и информационни технологии
72223000 Услуги по анализ на изискванията на информационните технологии
72246000 Консултантски услуги по компютърни системи
73200000 Консултантски услуги, свързани с научни изследвания и експериментални разработки
73210000 Консултантски услуги, свързани с научни изследвания
73410000 Военни изследвания и разработки
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Основно място на изпълнение:

Помещения на EDA, помещения на изпълнителя и други места, посочени в тръжните спецификации.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Моля, вижте тръжните документи, достъпни на адреса на e-tendering, посочен по-горе в раздел I.3) „Комуникация“.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Качество на предложената методология (за изпълнение на техническите спецификации) / Тежест: 50
Критерий за качество - Име: Качество на предложеното управление на графика / Тежест: 15
Критерий за качество - Име: Качество на предложеното управление на ресурсите / Тежест: 15
Критерий за качество - Име: Качество на предложеното управление на качеството / Тежест: 10
Критерий за качество - Име: Качество на предложеното управление на риска / Тежест: 10
Цена - Тежест: 40
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 470 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Моля, вижте тръжните документи, достъпни на адреса на e-tendering, посочен по-горе в раздел I.3. „Комуникация“.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 04/10/2018
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 05/10/2018
Местно време: 10:00
Място:

Европейска агенция по отбрана (ЕDА)

Rue des Drapiers 17-23

B-1050 Brussels, Белгия

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
10/08/2018