Usluge - 359377-2018

17/08/2018    S157    Agencije - Usluge - Obavijest o javnoj nabavi - Otvoreni postupak 

Belgija-Bruxelles: Okvirni ugovor za nabavu studije pod naslovom „Izrada tehnološkog okruženja za kiberobranu”

2018/S 157-359377

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska obrambena agencija
Poštanska adresa: Rue des Drapiers 17-23
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Poštanski broj: 1050
Država: Belgija
Osoba za kontakt: Procurement and Contract Unit
E-pošta: procurement@eda.europa.eu
Telefaks: +32 25042975

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.eda.europa.eu

Adresa profila kupca: http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3941
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3941
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Obrana

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Okvirni ugovor za nabavu studije pod naslovom „Izrada tehnološkog okruženja za kiberobranu”

Referentni broj: 18.CAT.OP.137
II.1.2)Glavna CPV oznaka
73000000 Usluge na području istraživanja i razvoja i s tim povezane usluge savjetovanja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Cilj je ove studije pružanje dubinske analize tehnologija kibersigurnosti koje podliježu aktivnostima istraživanja i nadopuna nalaza Strateškog programa istraživanja u području kibernetike uz pružanje detalja do razine konkretnih projektnih aktivnosti gdje države članice mogu odlučiti hoće li uzeti u obzir projekte suradnje u okviru EDA-e ili bilo kojih drugih mehanizama EU-a za financiranje istraživanja u kojima EDA može djelovati kao posrednik.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 470 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
75220000 Obrambene usluge
72220000 Usluge sistemskog i tehničkog savjetovanja
72222000 Usluge strateške revizije i planiranja na području informacijskih sustava ili tehnologije
72222100 Usluge strateške revizije informacijskih sustava ili tehnologije
72222200 Usluge planiranja informacijskih sustava ili tehnologije
72223000 Usluge revizije zahtjeva informacijske tehnologije
72246000 Usluge savjetovanja o sistemima
73200000 Usluge savjetovanja na području istraživanja i razvoja
73210000 Usluge savjetovanja na području istraživanja
73410000 Vojna istraživanja i tehnologija
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Prostori EDA-e, prostori javnog naručitelja i sve druge lokacije naznačene u uputama za nadmetanje.

II.2.4)Opis nabave:

Molimo vidjeti dokumentaciju za nadmetanje dostupnu na adresi e-nadmetanja navedenoj u prethodnom odjeljku I.3) „Komunikacija“.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Kvaliteta predložene metodologije (za rješavanje tehničkih specifikacija) / Ponder: 50
Kriterij kvalitete - Naziv: Kvaliteta predloženog upravljanja rasporedom / Ponder: 15
Kriterij kvalitete - Naziv: Kvaliteta predloženog upravljanja resursima / Ponder: 15
Kriterij kvalitete - Naziv: Kvaliteta predloženog upravljanja kvalitetom / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Kvaliteta predloženog upravljanja rizicima / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 40
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 470 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Molimo vidjeti dokumentaciju za nadmetanje dostupnu na adresi e-nadmetanja navedenoj u prethodnom odjeljku I.3) „Komunikacija“.

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 04/10/2018
Lokalno vrijeme: 17:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 05/10/2018
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Europska obrambena agencija (EDA)

Rue des Drapiers 17-23

B-1050 Brussels, Belgija

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100

Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
10/08/2018