Υπηρεσίες - 359392-2018

17/08/2018    S157

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Ανάλυση της πραγματικής διαθεσιμότητας της γης στην ΕΕ, τάσεις όσον αφορά τις μεταβολές (εγκαταλελειμμένη γη, γη με χαμηλή γονιμότητα, αλατούχα εδάφη κ.λπ.) και επιλογές για χρήση σε ενεργειακές καλλιέργειες

2018/S 157-359392

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate-General for Energy
Ταχ. διεύθυνση: Rue Demot 24
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Kyriakos.Maniatis@ec.europa.eu
Τηλέφωνο: +32 22990293
Φαξ: +32 22966261
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/dgs/energy/tenders/2012_en.htm
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3908
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: Ενέργεια

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Ανάλυση της πραγματικής διαθεσιμότητας της γης στην ΕΕ, τάσεις όσον αφορά τις μεταβολές (εγκαταλελειμμένη γη, γη με χαμηλή γονιμότητα, αλατούχα εδάφη κ.λπ.) και επιλογές για χρήση σε ενεργειακές καλλιέργειες

Αριθμός αναφοράς: N° ENER/C2/2018-440
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
03000000 Προϊόντα γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοκομίας και συναφή προϊόντα
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Οι στόχοι της παρούσας μελέτης είναι:

— να παράσχει τα πιο πρόσφατα στατιστικά και επιστημονικά δεδομένα όσον αφορά τη χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση στην ΕΕ σήμερα,

— να παράσχει τα πλέον πρόσφατα στατιστικά στοιχεία και επιστημονικά τεκμήρια όσον αφορά την εγκατάλειψη της γεωργικής γης στην ΕΕ,

— να προσδιορίσει τους λόγους για τους οποίους εγκαταλείπεται η γεωργική γη,

— να υποστηρίξει την Επιτροπή όσον αφορά την πρόταση πολιτικών που μπορούν να αντιστρέψουν αυτήν την τάση και,

— να υποστηρίξει την Επιτροπή όσον αφορά την πρόταση πολιτικών που αποσκοπούν στην επανάκτηση των εγκαταλελειμμένων γεωργικών εκτάσεων και την χρήση τους σε ενεργή παραγωγή φυτικών προϊόντων για ενεργειακούς σκοπούς.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 500 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Κωδικός NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Στις εγκαταστάσεις του υποψηφίου

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Η διαθεσιμότητα και η χρήση της γης αποτελεί βασικό στοιχείο πολλών πολιτικών της ΕΕ. Ωστόσο, η εγκαταλελειμμένη γη παραμένει αχρησιμοποίητη, ενώ σε πολλές περιπτώσεις θα μπορούσε να επανέλθει ως χρήσιμη παραγωγή φυτικών προϊόντων για ενεργειακούς σκοπούς. Προκειμένου να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν οι σωστές πολιτικές, είναι απαραίτητη η λεπτομερής αντίληψη περί της γεωργικής γης που είναι πραγματικά διαθέσιμη στην ΕΕ. Επιπλέον, είναι σημαντικό να καταλάβουμε γιατί εγκαταλείφθηκε η γη.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 500 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Ορίζοντας 2020

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 21/09/2018
Τοπική ώρα: 16:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Αγγλικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 8 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 25/09/2018
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:

Directorate-General for Energy, Rue De Mot 28, office DM24 03/58, 1040-Brussels, , ΒΕΛΓΙΟ

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Οι υποψήφιοι μπορούν να παραστούν στη συνεδρίαση αποσφράγισης ή να εκπροσωπηθούν από ένα μόνο άτομο. Στο τέλος της συνεδρίασης για την αποσφράγιση των προσφορών, ο πρόεδρος της επιτροπής για την αποσφράγιση των προσφορών θα ανακοινώσει τα ονόματα των υποψηφίων και την απόφαση σχετικά με την αποδοχή κάθε παραληφθείσας προσφοράς. Δεν θα ανακοινωθούν οι τιμές που αναφέρονται στις προσφορές.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση: Boulevard Konrad Adenauer
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7033/
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
10/08/2018