Usluge - 359478-2022

04/07/2022    S126

Hrvatska-Zagreb: Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada)

2022/S 126-359478

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU
Nacionalni registracijski broj: 61248075289
Poštanska adresa: Petrova 3
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Boris Dragić, dipl.iur.
E-pošta: boris.dragic@hztm.hr
Telefon: +385 14600394
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hztm.hr
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Zdravstvo

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluga prijevoza uzoraka krvi na teritoriju Republike Hrvatske

Referentni broj: NAB-MV-25/22
II.1.2)Glavna CPV oznaka
60000000 Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada)
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Usluga prijevoza uzoraka krvi na teritoriju Republike Hrvatske

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 889 312.00 HRK
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
60000000 Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada)
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
II.2.4)Opis nabave:

Usluga prijevoza uzoraka krvi na teritoriju Republike Hrvatske

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Digitalna aplikacija za teretni list / Ponder: 10 bodova (10%)
Cijena - Ponder: 90 bodova (90%)
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Dodjela ugovora bez prethodne objave poziva na nadmetanje u Službenom listu Europske unije u slučajevima navedenima u nastavku
  • Nije dostavljena nijedna ponuda ili odgovarajuća ponuda/zahtjev za sudjelovanje kao odgovor na sljedeće otvoreni postupak
Objašnjenje:

Naručitelj je temeljem Zakona o javnoj nabavi proveo otvoreni postupak javne nabave usluge prijevoza uzoraka krvi na teritoriju Republike Hrvatske, pod evidencijskim brojem NAB-MV-20/22. Poziv za nadmetanje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih Novina objavljen je 25.04.2022. pod brojem 2022/S 0F2-0016636. Naručitelj je za datum javnog otvaranja ponuda odredio dan 16.05.2022. godine u 09:00 sati. Međutim, kako u postupku nije pristigla nijedna ponuda to je Naručitelj temeljem članka 298. Zakona o javnoj nabavi poništio postupak javne nabave.

Sukladno gore navedenom te u skladu s člancima 131. do 142. kao i ostalim primjenjivim odredbama ZJN 2016, Naručitelj provodi ovaj pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje.

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Naziv:

Usluga prijevoza uzoraka krvi na teritoriju Republike Hrvatske

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
15/06/2022
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: DHL International d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 79069474349
Poštanska adresa: Utinjska 40
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR050 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10020
Država: Hrvatska
Telefon: +385 16651111
Telefaks: +385 16651102
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 800 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 889 312.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Navedeno u Dokumentaciji

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Odjel za javnu nabavu i skladištenje
Poštanska adresa: Petrova 3
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: boris.dragic@hztm.hr
Telefon: +385 14600394
Internetska adresa: www.hztm.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
29/06/2022